Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2271

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten

Europese Unie
Europees staatsburgerschap
huishoudelijke uitgaven (EU)
verdeling van de EU-financiering
geografische spreiding
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Cohesiefonds
Europees Sociaal Fonds

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
20/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2131

Vraag nr. 4-2271 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de Europese Unie (EU) werd in BelgiŽ in 2007 1 984,7 miljoen euro uitgegeven aan gelden afkomstig uit de EU-begroting. De EU zelf houdt daarbij terecht geen rekening met de uitgave voor de eigen administratie gevestigd te Brussel (3 694 miljoen euro).

In grote lijnen werd volgens de EU dat geld zo verdeeld :

- 667 miljoen euro voor concurrentie en groei;

- 346 miljoen euro voor cohesie (de structuurfondsen);

- 879 miljoen euro voor 'milieu', waaronder vooral landbouw;

- 90 miljoen euro voor 'burgerschap'.

Graag kreeg ik een antwoord op deze vragen :

1. Hoeveel van de 667 miljoen euro uitgegeven voor concurrentie en groei werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

2. Hoeveel van de 346 miljoen euro uitgegeven voor cohesie werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

3. Hoeveel van de 879 miljoen euro uitgegeven voor 'milieu', vooral landbouw, werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

4. Hoeveel van de 90 miljoen euro uitgegeven voor burgerschap werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna de gevraagde informatie te willen vinden.

De verdeling van de gelden tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel die België bekomen heeft uit de Europese begroting van 2007 en die betrekking hebben op de door het geachte lid opgesomde sectoren, te weten concurrentie en groei, cohesiefondsen, milieu, landbouw en burgerschap behoort niet tot de taken van mijn administratie.

Het geachte lid gelieve deze gegevens rechtstreeks aan de betrokken gewesten en gemeenschap te vragen.

Daarenboven worden de plafonds voorzien voor deze sectoren in het financieel meerjarig kader van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 onderhandeld op het niveau van de Staatshoofden of regeringsleiders, op basis van de sector en niet op nationale of subnationale basis.

Om van een financiering via de Europese begroting te kunnen genieten, dienen de Lidstaten de voorwaarden vooropgesteld door de Europese wetgeving voor elk van de genoemde sectoren te vervullen. De beheerder van de gelden die naargelang het geval de Europese Commissie, de Lidstaat of de betrokken regio kan zijn, wordt bepaald door deze wetgeving.

Zo vindt u bijvoorbeeld de wetgeving betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (FEDER), het Sociaal Europees Fonds (FSE) en het Cohesiefonds in het reglement nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 van de Raad. Bovendien heeft de Commissie in dit kader de indicatieve bedragen vastgesteld per Lidstaat en heeft ze de regio’s die voor financiering door deze fondsen in aanmerking komen bepaald. Hiervoor bepalen de Lidstaten zelf de bevoegde beheersorganen.

Tenslotte worden de door elke Lidstaat of betrokken regio verkregen Europese financieringen bepaald op basis van economische criteria eigen aan de opgesomde sectoren en niet naargelang een vooraf bepaalde regionale verdeling.

Het geachte lid kan ter zijner informatie de volgende website consulteren, die een lijst geeft van de begunstigden en de bedragen van de toegekende hulp door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (FEDER) en door het Cohesiefonds per regio (Brussel-Hoofdstad, het Waals Gewest, Henegouwen en het Vlaams Gewest):

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/belgium/index_en.htm.