Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2258

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking

ondernemingsgrootte
personeelsbeheer
personeel
afschaffing van arbeidsplaatsen
overheidsapparaat
ministerie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
2/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1760

Vraag nr. 4-2258 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het personeelsplan van de FOD FinanciŽn wordt uitdrukkelijk vermeld dat er nog slechts drie nieuwe personeelsleden in dienst worden genomen per vijf personeelsleden die vertrekken.

Is dit een gevolg van problemen met het aantrekken van nieuwe kandidaten, of is het een beleidskeuze die gericht is op een afslanking van het personeelsbestand ? Indien dit laatste het geval is, naar hoeveel personeelsleden streeft men dan ?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna een antwoord te vinden op de door hem gestelde vragen.

In het kader van de Coperfin modernisering, doet mijn departement zeer grote investeringen in Information and Communication Technology (ICT) middelen. Dit resulteert noodzakelijkerwijze in een afslanking van het personeel, enerzijds omdat er ten gevolge van de automatisatie minder personeel nodig is en anderzijds omdat de globale financiële middelen; ter beschikking gesteld aan het departement, in evenwicht dienen te worden gehouden.

Het managementplan 2002 dat door de voormalige voorzitter is opgesteld en dat gestoeld is op een reorganisatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën volgens de Coperfin Business proces reengineering (BPR)’s, voorziet een afslanking van het aantal personeelsleden met 5 % over de periode 2003-2008. Ter uitvoering hiervan werd in het managementplan onder andere een vervangingsritme van drie nieuwe wervingen voor vijf vertrekken beschreven.

Evenwel, in het geactualiseerde personeelsplan 2007 van de FOD Financiën wordt hiervan afgeweken, en wordt er trouwens geenszins vermeld dat drie nieuwe personeelsleden in dienst worden genomen per vijf personeelsleden die vertrekken.

In tegendeel, het aantal wervingen opgenomen in dit “Geactualiseerde personeelsplan 2007” werd bepaald in functie van de personeelsnoden van elke individuele administratie evenwel rekeninghoudend met de budgettaire middelen voorzien in de personeelsenveloppe. Ik vestig er uw aandacht op dat deze middelen, zoals dit ook reeds het geval was in de voorbije jaren, geenszins een één op één vervanging van medewerkers toelaten.