Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-217

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Landsverdediging

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten

museum
boekhouding
begroting
begrotingscontrole
financiŽle administratie
Rekenhof (BelgiŽ)
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
22/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-217 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rekeningen van het Legermuseum werden laattijdig voorgelegd aan de minister van FinanciŽn. De rekening voor het jaar 2003 werd ook laattijdig aan het Rekenhof toegezonden. Maar nog erger dan die overschrijdingen van de termijnen, zijn de inhoudelijke tekortkomingen. De uitvoeringsrekening van de begroting kan niet worden aangesloten bij de begroting van het Legermuseum. In 2004 werden de kredieten overschreden voor de bezoldigingen, de werkingskosten en de uitgaven voor orde. Sommige investeringsuitgaven werden ten onrechte geclassificeerd als werkingsuitgaven of als functionele en exploitatie-uitgaven. De ontvangsten in speciŽn worden niet in een kasboek geregistreerd. Het Rekenhof heeft er nochtans op gewezen dat op grond van artikel†12 van het koninklijk besluit van 20†maart†2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer op grond waarvan hulprekenplichtigen kunnen worden aangewezen om sommige rekeningen en kassen te bewaren, te behandelen en te beheren onder de verantwoordelijkheid van de rekenplichtige van het museum.

Welke maatregelen zijn reeds genomen om zulke kredietoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen? Zijn de fouten bij de classificatie van de exploitatie-uitgaven intussen rechtgezet? Zijn er hulprekenplichtigen aangewezen? Zo ja, hoeveel? Op welke datum?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vraag.

Zoals reeds vermeld in de antwoorden op de schriftelijke vraag nr. 4-216 van het geachte lid heeft het Museum stappen gezet om de door het Rekenhof vastgestelde tekortkomingen weg te werken.

De uitvoeringsrekening 2004 kon niet aangesloten worden bij de begroting omdat de aanpassing van deze begroting, alhoewel goedgekeurd door de Beheerscommissie nooit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd. Derhalve heeft het Hof deze aanpassing als onbestaande verklaard. Het gebrek aan aanpassing is ook de oorzaak van de overschrijding van sommige kredieten. Om dit soort fouten te vermijden zullen de aangepaste begrotingen ten gepaste tijd voorgelegd worden.

In de structuur van de begroting zoals aanvaard begin 2003 zijn er twee programma's opgenomen, namelijk een bestaansmiddelen programma en een exploitatie en functioneringsprogramma. In dit laatste werden ook investeringsuitgaven zoals het aanschaffen van collectiestukken, boeken of werken in verband met de tentoonstellingen, gebudgetteerd. Er was dus een verschil tussen het bedrag van de investeringen aangerekend in het bestaansmiddelen programma en de werkelijke groei van de vaste activa. Om dit te verhelpen werd een aangepaste structuur van de begroting voorgelegd aan de Beheerscommissie die kan nagaan in welke mate er overeenstemming is tussen de jaarlijkse inventaris en het bedrag van de investeringen in de boekhouding.

Rekening houdend met de vorige opmerkingen van het Hof in verband met de ontvangsten in speciŽn worden alle bestaande gelden op het einde van het jaar opgenomen in de boekhouding. Dit gebeurt nadat de rekenplichtige in aanwezigheid van een getuige de gelden uit de collectebussen, de drankautomaten en de opbrengst van de audiogidsen afgehaald heeft. Het is bijgevolg overbodig hulprekenplichtigen aan te duiden.