Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2108

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 9 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen

metropool
verbetering van woningen
woningbeleid
belastingaftrek
grondbelasting
steun aan de bouwnijverheid
stadsvernieuwing

Chronologie

9/12/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2268

Vraag nr. 4-2108 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2003 keurde de regering gunstmaatregelen goed voor woningen in een zogeheten zone voor positief grootstedelijk beleid gelegen in één van de 15 steden en gemeenten die in aanmerking komen voor positief grootstedelijk beleid. Wie aan een huis in één van de achtergestelde wijken werken laat uitvoeren, kan rekenen op enkele fiscale gunstmaatregelen.

Voor woningen gelegen in zones voor positief grootstedelijk beleid werd door de programmawetten van 8 april 2003 en 9 juli 2004 twee gunstmaatregelen ingevoerd :

· een belastingvermindering gelijk aan 15 % van de uitgaven van de vernieuwing van een woning, met een maximum van 1 000 euro (geïndexeerd bedraagt dit 1 300 euro voor het aanslagjaar 2008);

· de verhoging van het kadastraal inkomen naar aanleiding van de herschatting van het kadastraal inkomen van die woning wordt met zes jaar uitgesteld.

Bijkomende voorwaarden voor de belastingvermindering zijn dat het moet gaan om de enige woning van de belastingplichtige, de woning is al minimum 15 jaar in gebruik is, werken worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, de kostprijs van de werken minimum 2 500 euro bedraagt (geïndexeerd bedraagt dit 3 250 euro voor het aanslagjaar 2008), niet cumuleerbaar met beroepskosten, investeringsaftrek, aftrek voor restauratie van monumenten en landschappen en de belastingvermindering voor energiebesparende werken.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel dossiers er ondertussen zijn ingediend om gebruik te maken van bovenvermelde gunstmaatregelen.

Wat is de financiële impact van deze twee gunstmaatregelen tot op heden ?