Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1916

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioenen - Geïntegreerde politie - Onvolledige dossiers

pensioenregeling
Pensioendienst voor de overheidssector
beroepsloopbaan
overheidsapparaat
politie
documentverschaffing

Chronologie

28/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
9/1/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-1916 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als een dossier voor een pensioenaanvraag onvolledig is, moeten de technische bureaus van de Pensioendienst voor Overheidsdiensten (PDOS) krachtens het Handvest van de sociaal verzekerde op eigen initiatief de ontbrekende gegevens verzamelen door bijkomende inlichtingen te vragen aan de werkgevers, teneinde het pensioen binnen de wettelijke termijnen te kunnen toekennen.

In 18 % van de onderzochte dossiers voor pensioenaanvragen voor politiemensen ontbraken nog bepaalde bewijsstukken. Als een gepensioneerde diverse werkgevers had, is er vaak geen loonfiche en geen overzicht van de diensten. Beide documenten moeten worden aangeleverd door de vorige werkgevers. Bij de aanvragen voor overlevingspensioen, ontbraken er documenten in 38 % van de onderzochte dossiers. Het gaat voornamelijk om documenten in verband met de gecumuleerde uitoefening van beroepsactiviteiten en het bewijsstuk voor het recht op kinderbijslag.

Vermits het hier om werknemers van diverse politiediensten gaat, zijn de “ vorige werkgevers ” die in gebreke blijven bijna steeds overheidsdiensten. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze “ vorige werknemers ” uit de overheidssector ertoe te bewegen de nodige gegevens voor het opstellen van pensioendossiers tijdig en volledig over te maken aan PDOS ?

Waar zitten eventuele knelpunten ?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2009 :

In antwoord op uw vraag heb ik u het volgende mee te delen.

In de huidige situatie speelt de kwaliteit van het personeels-dossierbeheer door de laatste werkgever bij de samenstelling van een pensioendossier in de overheidssector inderdaad een cruciale rol.

Het probleem rond het ontbreken van authentieke documenten over de uitbouw van de loopbaan in de pensioendossiers van de politiemensen is niet verschillend van de algemene problematiek van de samenstelling van de pensioendossiers in de overheidssector.

Het antwoord in het geval van de pensioendossiers van de politie is dan ook niet verschillend van de antwoorden die ik reeds eerder gegeven heb.. Ik verwijs dus naar de antwoorden op uw vragen 4-1873 en 4-1874 over hetzelfde onderwerp.

Zonder hier volledig te willen zijn, moet ik vaststellen dat de kern van het probleem ondermeer ligt in het proces zelf van de samenstelling van het persoonlijke dossier tijdens de gehele actieve loopbaan van het overheidspersoneelslid. Om allerlei historische, praktische en principiële redenen ligt de bewijskracht van de loopbaan bij de laatste werkgever.

Een informatie- en sensibiliseringscampagne ten behoeve van de werkgevers van de overheidssector, hun sociale secretariaten en ten behoeve van de overige pensioeninstellingen van de overheidssector werd voorbereid en starte op 24 november 2008.