Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1774

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

FOD Personeel en Organisatie - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering

ministerie
schuldvordering
facturering
Rekenhof (België)
invoer van gegevens

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
19/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1774 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De datum waarop een factuur of schuldvordering effectief wordt ontvangen, is één van de factoren die de juridische vervaldatum bepaalt. Deze datum wordt nochtans in sommige departementen helemaal niet geregistreerd, en als dat wel gebeurt, is de registratie dikwijls onnauwkeurig. Bij de meeste departementen is het een centrale dienst - meestal de stafdienst Budget en Beheerscontrole - die bij de bestelling als geadresseerde van de facturen wordt aangegeven. In dit geval komen de facturen/schuldvorderingen echter vaak eerst terecht op een verdeelpunt (secretariaat, dispatching, …) en pas daarna bij de dienst die ze in het systeem invoert, doorgaans op basis van de ontvangststempel aangebracht op het verdeelpunt. Dit geldt onder andere voor de FOD Personeel en Organisatie. Het Rekenhof heeft meermaals vastgesteld dat de datum in de gegevensbank afweek van de ontvangstdatum op de factuur, of dat deze laatste ontbrak.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om dit registratiesysteem te verbeteren, zodat de ontvangstdatum van facturen en schuldvorderingen systematisch en nauwkeurig wordt geregistreerd ?

Antwoord ontvangen op 19 december 2008 :

In het kader van de problematiek van de registratie van facturen en schuldvorderingen, verwijst het geachte lid naar een passage uit het 164ste boek van opmerkingen van het Rekenhof. Daarin staat dat een aantal diensten, waaronder de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, werken met een verdeelpunt. Vervolgens stelt het Hof dat het in de "gegevensbank" afwijkingen heeft vastgesteld. Er wordt echter niet gepreciseerd om welke gegevensbank, van welke dienst, het gaat.

Deze onduidelijke formulering bemoeilijkt een eenduidige lezing. Ik wil het geachte lid dan ook verzekeren dat de vaststelling van een vertraagde registratie van de facturen en/of de schuldvorderingen bij de FOD Personeel en Organisatie ongegrond is.

Ik stel trouwens ook vast dat in hetzelfde boek de FOD Personeel en Organisatie wordt aangehaald als een goed voorbeeld, omwille van zijn centraal registratiesysteem met unieke doorlopende nummering.

Alle opdrachten die worden gerealiseerd door de FOD Personeel en Organisatie (met uitzondering van SELOR), geven de stafdienst Begroting en Beheerscontrole als facturatie-adres op. Dit is ook de praktijk voor de bestelbonnen.

De FOD Personeel en Organisatie is bovendien, zoals blijkt uit onderstaande cijfers, een goede betaler.

In de periode van 1 januari 2008 tot 21 november 2008 zijn 4 306 facturen in ontvangst genomen. De gemiddelde betalingstermijn bedroeg 28,33 dagen. Slechts 127 facturen zijn later dan een termijn van 50 dagen (de wettelijke drempel) betaald, dit.is. 2,95 %, en in het merendeel van deze gevallen had de vertraging een -specifieke oorzaak: een verzoek om verdere uitleg, een onnauwkeurige factuur of het ontbreken van bewijsstukken.