Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1762

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid - Ordonnanceringen - Gebruik van incidentenregisters

ministerie
overheidsboekhouding
begrotingscontrole
administratief toezicht
invoer van gegevens

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
27/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1762 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gebruik van incidentenregisters waarin systematisch wordt gerapporteerd over anomalieŽn in de aankoopcyclus, is nog niet voldoende veralgemeend. De FOD Personeel en Organisatie gebruikt er een. Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer houdt de stafdienst Budget en Beheerscontrole lijsten bij van problemen die in de ordonnanceringsdossiers werden vastgesteld en deelt die mee aan de begrotingsverantwoordelijken om de nodige maatregelen te nemen. Bij de FOD Justitie houdt de cel Interne Controle eveneens alle opmerkingen in verband met de administratieve en budgettaire controle bij, om ze later verder te verwerken.

Maar de FOD Volksgezondheid gebruikt alleen een incidentenregister voor de vastleggingen en niet voor de ordonnanceringen.

a. Waarom wordt voor de ordonnanceringen geen incidentenregister gebruikt ?

b. Heeft de geachte minister reeds opdracht gegeven zo'n incidentenregister aan te leggen ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

A. Sinds 2004 verricht de “Cel Interne Controle” van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, tot algemene tevredenheid van de controle-instanties een diepgaande kwaliteitscontrole op de vastleggingen. Deze controle viseert zowel het administratieve, het budgettaire als het reglementaire luik van het vastleggingsdossier. Een uitgebreide rapportering is beschikbaar.

B. Een scenario om een soortgelijke controle in te voeren op de ordonnanceringen ligt al geruime tijd klaar maar werd voorlopig niet ingevoerd omwille van het feit dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als piloot optreedt in het Fedcomproject. Er wordt nagegaan in hoeverre dit scenario kan aangevuld worden met de mogelijkheden die het SAP-systeem Fedcom biedt en op welke wijze de inpassing ervan eventueel kan gebeuren.