Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1433

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 4 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Werkloosheidsreglementering - Wachttijd - Stages in het buitenland - Vrijwilligerswerk

werkloosheidsverzekering
werkloosheid
werkloze
proeftijd
onbetaald werk
officiŽle statistiek
vrijwilligerswerk
Belgen in het buitenland

Chronologie

4/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
13/11/2008 Rappel
14/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1433 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel†36 van het koninklijk besluit van 25†november†1991 houdende de werkloosheidsreglementering moet een wachttijd doorlopen worden om recht te hebben op wachtuitkeringen. Een aantal periodes worden in aanmerking genomen voor het doorlopen van deze wachttijd.

Ik had van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen voor de jaren 2006 en 2007:

- Hoeveel keer werd gebruik gemaakt van de artikel†36, ß2, 5ļ, en werden aldus periodes tijdens dewelke stages gevolgd werden in het buitenland in aanmerking genomen in het kader van het doorlopen van de wachttijd?

- Kan het verrichten van vrijwilligerswerk in BelgiŽ en vrijwilligerswerk in het buitenland ook in aanmerking worden genomen in het kader van het doorlopen van de wachttijd?

- Hoeveel aanvragen gebeurden er om periodes van vrijwilligerswerk tijdens de wachttijd in aanmerking te nemen?

- Hoeveel keer werden deze aanvragen goedgekeurd?

- Om welke redenen worden deze periodes niet in aanmerking genomen en worden de aanvragen dus niet goedgekeurd?

Antwoord ontvangen op 14 november 2008 :

Vrijwilligerswerk in België vormt geen beletsel voor het doorlopen van de wachttijd, op voorwaarde dat betrokkene beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt en ingeschreven is als werkzoekende. Betrokkene hoeft verder geen enkele formaliteit te vervullen.

Vrijwilligerswerk in het buitenland vormt onder volgende voorwaarden evenmin een beletsel voor het doorlopen van de wachttijd:

De aanvragen voor het buitenlands vrijwilligerswerk worden niet aanvaard indien de stage niet gericht is op integratie in het arbeidscircuit of indien ze te beschouwen is als een dekmantel voor bezoldigde activiteit aangezien ze de kenmerken daarvan vertoont.

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening beschikt niet over de gevraagde cijfergegevens