Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1431

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 4 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Werkloosheidsreglementering - Vrijstelling van voorwaarden - Opleiding in het buitenland

werkloosheid
beroepsopleiding
opleidingsstage
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
officiële statistiek
werkloosheidsverzekering

Chronologie

4/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
13/11/2008 Rappel
14/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1431 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering kan een volledige werkloze vrijgesteld worden van een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering (onder meer het beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en actief zoeken naar werk) ‘gedurende de periode tijdens dewelke hij een opleiding of studies volgt’ in het buitenland (artikel 94, §3).

Ik had van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen voor het jaar 2006 en 2007:

- Hoeveel aanvragen tot vrijstelling overeenkomstig het hierboven vermelde artikel 94 werden er gedaan?

- Hoeveel aanvragen werden goedgekeurd en hoeveel afgekeurd?

- Om welke redenen werden de aanvragen afgekeurd?

Antwoord ontvangen op 14 november 2008 :

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening beschikt slechts over het aantal goedgekeurde aanvragen om opleidingen in bet buitenland te volgen.

Deze tabel is toegevoegd in bijlage.

Artikel 94, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de directeur inzonderheid rekening houdt met volgende beoordelingscriteria: de leeftijd van de werkloze, de reeds gevolgde studies, zijn geschiktheden, zijn beroepsverleden, de duur van de werkloosheid de aard van de opleiding en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die deze opleiding of studies de werkloze kunnen bieden.

Hieruit blijkt dat het om een reïntegratie-instrument gaat.

De vrijstelling zal met name geweigerd worden in volgende gevallen :


Mannen

Vrouwen

Totaal

2006/01

19

44

63

2006102

19

32

51

2006/03

27

31

58

2006/04

19

23

42

2006/05

28

28

56

2006/06

28

37

- 65

2006/07

30

55

85

2006/08

20

33

53

2006/09

25

33

58

2006/10

20

34

54

2006/11

32

22

54

2006/12

19

30

49

2007/01

20

33

53

2007/02

16

20

36

2007/03

28

32

60

2007/04

16

25

41

2007/05

14

23

37

2007/06

11

29

40

2007/07

22

42

64

2007/08

8

28

36

2007/09

20

36

56

2007/10

23

40

63

2007/11

28

41

69

2007/12

22

46

68