Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1237

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 11 juli 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking - Niet-gouvernementele organisaties - Samenwerking

ontwikkelingshulp
niet-gouvernementele organisatie
begroting

Chronologie

11/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
14/8/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1237 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

We vernemen dat er zich een probleem stelt met de basisallocatie " Samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisatie " in de begroting ontwikkelingssamenwerking.

Volgens de toelichting bij de begroting werden de ambassades van de partnerlanden gevraagd een vierjaren programma in te dienen per sector. Daarnaast werd in maart 2007 een nieuwe procedurenota opgesteld voor de directe financiering van lokale niet-gouvernementele organisaties voor de periode 2007-2010.

Er zou in 2008 nog geen enkel dossier zijn goedgekeurd omdat men de procedure opnieuw zou herzien met het oog op een vereenvoudiging.

Sinds de start van de budgetlijn in 2001 zouden op 31 december 2007 al 177 interventies zijn goedgekeurd voor een totaal bedrag van bijna 30 miljoen euro.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen :

1. Kan hij mij de procedurenota van 22 maart 2007 bezorgen en indien die al beschikbaar is, ook de herziene procedure ?

2. Kan hij mij een overzicht bezorgen van de 177 interventies die op 31 december 2007 al werden goedgekeurd met vermelding van het partnerland, de ontvangende organisatie, de omschrijving van de projecten en het overeenstemmende gesubsidieerde bedrag ?

Antwoord ontvangen op 14 augustus 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te stellen dat voor het lopende jaar 2008 zeven projecten werden goedgekeurd en dat mijn administratie momenteel een twintigtal dossiers onderzoekt die door de verschillende attachés Internationale Samenwerking werden voorbereid.

Redelijkerwijs kan ervan worden uitgegaan dat het vastleggingskrediet 2008 (6 000 000 euro) in zijn geheel zal worden benut.

De procedurenota 2007 en de tabellen per 31 december 2007 met de verschillende financiële tussenkomsten per land worden u apart toegezonden.

De procedurenota wordt tijdens het huidige programma verfijnd en in het kader van het volgende meerjarenprogramma (2011-2015) opnieuw onderzocht. Het is de bedoeling een grotere harmonisering te bereiken tussen deze procedure en de evaluatieprocedure voor de programma's en projecten van de Belgische NGO's.