Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1218

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 11 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Podologen - Erkenning - Uitvoeringsbesluiten

paramedisch beroep
beroep in de alternatieve geneeskunde
beroepsopleiding
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

11/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
7/10/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-399

Vraag nr. 4-1218 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De podologie is een paramedisch beroep dat wordt geregeld door het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast.

Tot op heden zijn er van dit koninklijk besluit nog geen uitvoeringsbesluiten genomen, waardoor de FOD Volksgezondheid nog geen specifieke erkenningsbesluiten heeft kunnen afleveren. In principe kan op heden dus iedereen het beroep van podoloog uitoefenen. Op heden zullen er geen sancties volgen indien het beroep wordt uitgeoefend door iemand die bijvoorbeeld niet de nodige kwalificaties bezit.

Het gegeven dat er door de FOD Volksgezondheid nog geen individuele erkenningsbesluiten worden afgeleverd, neemt niet weg dat er wel een nomenclatuur bestaat bij het RIZIV en dit met het oog op de terugbetaling van de patiŽnten. Enkel de patiŽnten van podologen die erkend zijn door het RIZIV zullen de terugbetaling van de verstrekte behandelingen kunnen vorderen. Podologen kunnen dergelijke erkenning aanvragen bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV.

Zo wordt de behandeling van diabetespatiŽnten geregeld in het koninklijk besluit van 10 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, ß 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen. Voor bepaalde podologische verstrekkingen is een terugbetaling door het RIZIV mogelijk. In dit besluit wordt duidelijk weergegeven aan welke voorwaarden een podoloog moet voldoen om erkend te worden bij het RIZIV. Het is wel zo dat het RIZIV, vooraleer men een erkenning doet, alsnog een verklaring wil van de FOD Volksgezondheid waaruit moet blijken dat de betrokken podoloog in aanmerking komt voor de beroepstitel. Als de nodige uitvoeringsbesluiten van het voormelde koninklijk besluit van 15 oktober 2001 beschikbaar zouden zijn en als dus via een erkenning duidelijk zou blijken wie de beroepstitel van podoloog mag dragen, dan zou deze omweg via de FOD Volksgezondheid ook niet meer nodig zijn.

Daarom volgende vragen :

Wanneer zullen er uitvoeringsbesluiten van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 verschijnen ?

Zijn er nog dergelijke paramedische beroepen waar gelijkaardige problemen opduiken ?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2008 :

Het is juist dat de erkenningsprocedure voor de paramedische beroepen tot op heden niet werd opgestart.

Mijn administratie voert momenteel echter wel automatiseringswerken uit via de renovatie van haar ondersteunend informaticasysteem. We hopen aldus te komen tot een eenvoudigere dossierbehandeling, zodat er wat tijd kan worden gewonnen en zodat de betrokkenen veel tevredener zijn. Uitgaande van die verbetering heeft mijn administratie me een stappenplan voorgesteld voor de invoering van de erkenning van de paramedische beroepen. Ik heb op de Ministerraad reeds de twee prioritaire titels kunnen voorstellen, met name de farmaceutisch technisch assistenten en de diŽtisten. Zodra die koninklijke besluiten werden gepubliceerd, krijgt de administratie twaalf maanden om die titels in te voeren, dat betekent, de lijst van die momenteel actieve beroepsbeoefenaars opnemen in de registers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), die lijst up to date brengen, iedereen aanschrijven, de antwoorden verzamelen en verwerken, de erkenningen en de visa printen en afleveren, maar ook een continue procedure opstarten voor de behandeling van nieuwe aanvragen en het controlesysteem opzetten.

Ik heb vervolgens gevraagd dezelfde operatie uit te voeren voor de ergotherapeuten en ik zal op de Ministerraad een besluit in die zin voorstellen.

Het RIZIV en de federale overheidsdienst (FOD) zijn het trouwens eens geworden om het vervolg voor te stellen van de aanwending van de erkenning van de paramedische beroepen. Zodra ik die nota ontvang zal ik me erover uitspreken. Men moet er echter wel rekening mee houden dat de administratie met haar huidige middelen in het beste geval slechts om de twaalf maanden twee beroepen zal kunnen erkennen.

Wat de podologie betreft, zal ik onderzoeken en objectiveren in welke mate of dat beroep als een prioriteit moet worden beschouwd.