Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1154

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie

Overheidsdiensten - Opstelling van de begroting - Instructies

rijksbegroting
begrotingscontrole
overheidsadministratie

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
18/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1154 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De begroting van een overheidsdienst staat die dienst toe ontvangsten te boeken en uitgaven te verrichten. Het is tevens een onmisbaar instrument voor de parlementaire controle. De beheersregels leggen voor de begroting de grote onderverdeling van ontvangsten en uitgaven vast. Dezelfde regels bepalen meestal ook dat de verrichtingen worden opgesplitst volgens de economische classificatie. Het Rekenhof is echter niet tevreden over de manier waarop dit in overheidsdiensten wordt toegepast.

Deze moeten hun begroting opmaken met inachtneming van de begrotingsinstructies van de minister van Begroting, nu dus de Staatssecretaris. De beheersregels schrijven als timing voor dat de begroting moet worden opgemaakt voor 1 mei van het jaar X-1. Daardoor kunnen de Staatsdiensten echter geen rekening houden met de begrotingsinstructies die pas later worden uitgevaardigd, meestal midden mei.

Volgens het Rekenhof beschikken niet alle Staatsdiensten over een systematisch bijgehouden begrotingsdossier. De meeste maken geen begroting in een meerjarenperspectief op. De begrotingen worden evenmin opgesplitst volgens de economische classificatie. Het is zelfs al uitzonderlijk dat de begroting wordt opgesteld per activiteitenprogramma en per basisallocatie, hoewel dat toch de regel zou moeten zijn. Uit de meeste begrotingen kan daarom geen of slechts zeer beperkte informatie worden gehaald over programma’s.

a. Welke maatregelen heeft de geachte Staatssecretaris genomen om de timing aan te passen, zodat begrotingsinstructies nog tijdens hetzelfde jaar verwerkt kunnen worden in de opmaak van de begroting?

b. Welke maatregelen heeft de geachte Staatssecretaris genomen om de overheidsdiensten ertoe te bewegen een systematisch begrotingsdossier bij te houden?

c. Waarom stellen overheidsdiensten hun begroting niet op de gebruikelijke manier op, met een opsplitsing volgens de economische classificatie, per activiteitenprogramma en per basisallocatie? Heeft hij reeds richtlijnen uitgevaardigd om dit te verbeteren?

d. Acht hij het wenselijk dat overheidsdiensten een begroting in meerjarenperspectief opstellen? Zo ja, wordt dit dan opgelegd via een begrotingsinstructie?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2008 :

Bij brief van 28 februari 2008 heeft mijn voorganger aan de eerste voorzitter van het Rekenhof meegedeeld dat hij het eens was met de conclusies van de vergelijkende horizontale audit van het Rekenhof omtrent sommige staatsdiensten met afzonderlijk beheer. Hij heeft ook akte genomen van de aanbevelingen van het Hof, waarvoor de Federale Overheidsdienst (FOD) Begroting en Beheerscontrole oplossingen zal pogen te vinden.

De praktische richtlijnen voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2009 zullen reeds de eerste maatregelen bevatten. Andere maatregelen zullen worden geregeld in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, die op 1 januari 2009 in werking treden.