Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1152

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Landsverdediging

Rekenhof - Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Laattijdige voorlegging van rekeningen

Rekenhof (BelgiŰ)
verificatie van de rekeningen
museum
krijgsmacht
balans

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
18/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1152 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de specifieke regelgeving van de diverse staatsdiensten met afzonderlijk beheer is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde, maar in elk van die regelgevingen zijn bepalingen terug te vinden die in principe borg zouden moeten staan voor een tijdige voorlegging van de rekeningen van de Staat aan het Rekenhof.

De rekeningen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer maken deel uit van de algemene rekening van de Staat, die vˇˇr 30ájuni van het daaropvolgende jaar aan het Rekenhof moet worden toegezonden.

Het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis en de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie hebben hun rekeningen over het jaar 2006 pas na voornoemde datum aan het Rekenhof overgelegd, wat dus te laat is.

a. Waaraan was deze vertraging te wijten?

b. Werden sancties getroffen ten aanzien van de verantwoordelijken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

c. Welke maatregelen werden genomen om een herhaling van deze vertragingen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2008 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

a) De rekeningen van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM) en van de Restauratie- en hoteldienst van Defensie (RHDD) als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer werden aan mijn voorganger respectievelijk op 20 april en 8 juni 2007 overgemaakt. Na de nodige controles en verbeteringen werden de aangepaste documenten respectievelijk op 21 juni en 23 juli 2007 aan de minister van Financiën overgemaakt.

De vertragingen in het overmaken van deze documenten zijn voornamelijk te wijten aan enerzijds de organisatorische en technische steunaspecten en anderzijds de controle en de noodzakelijke aanpassingen na controle.

Bijvoorbeeld op het gebied van RHDD, moeten 284 rekeningen van restauratie- en hoteldiensten manueel geconsolideerd worden. Dit werd ter gelegenheid van haar audit 2007 door het Rekenhof benadrukt. De actueel gebruikte software laat niet toe deze consolidatie automatisch te laten verlopen. Het KLM ondervond hetzelfde type probleem, meer bepaald op het gebied van zijn inventaris.

b) Er werden geen sancties genomen ten aanzien van het in deze materie bevoegde personeel.

c) De RHDD voorziet de aankoop van een nieuwe software die een geautomatiseerde consolidatie van de gedecentraliseerde boekhoudingen zal toelaten.