Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1150

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen

Pensioendienst voor de overheidssector
pensioenregeling
overheidsapparaat
beroepsopleiding

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
28/7/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1151

Vraag nr. 4-1150 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recent rapport van het Rekenhof wijst de administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) op “een gebrek aan standaardisering en normalisatie van de gegevens, de onvoldoende vorming op het vlak van pensioenen voor de HR-verantwoordelijken van de diverse werkgevers van de overheidssector”.

Wat betreft de uniformisering wordt nu alle heil verwacht van het SIGeDIS-project. Maar dit zal geen oplossing bieden voor het probleem van de onvoldoende vorming voor de HR-verantwoordelijken. En het zal nog enige tijd duren voor SIGeDIS echt operationeel wordt.

a. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze vorming te verbeteren? Vanaf welke datum worden deze maatregelen van kracht?

b. Worden eventuele initiatieven in deze zin gecoördineerd door de PDOS? Zo nee, door welke instanties dan wel?

c. Wordt er nog aan een standaardisering gewerkt voor de periode dat SIGeDIS nog niet operationeel is?

d. Op welke manier worden de HR-verantwoordelijken in andere overheidsdiensten voorbereid op de invoering van SIGeDIS? Ook hiervoor zal extra vorming noodzakelijk zijn.

Antwoord ontvangen op 28 juli 2008 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u het volgende mee te delen.

De Pensioendienst voor de overheidssector organiseert sedert 2006 jaarlijks zowel in het Nederlands als in het Frans een 20-tal workshops.

Deze workshops richten zich tot het professioneel middenveld. De PDOS beoogt vooral, maar niet uitsluitend, het volgend publiek :

— Personeelsdiensten van overheidsinstellingen (federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk, ...) waarvan het (vastbenoemd) personeel aanspraak maakt op een pensioen als ambtenaar;

— Vakorganisaties;

— Mutualiteiten;

— Sociale diensten.

De workshops hebben als doel om voormeld professioneel publiek :

— te helpen bij het optimaal informeren van personeelsleden van de overheidssector over het pensioenlandschap, de organisatie en de pensioenreglementering;

— wegwijs te maken in de manier waarop een pensioendossier voor een vastbenoemd personeelslid moet worden samengesteld;

— te informeren over bepaalde communicatieprojecten en de verdere ontwikkeling ervan.

Het gebruik van de website « kenuwpensioen.be » en het Capeloproject, namelijk de oprichting van een loopbaangegevensbank voor de overheidssector binnen SIGEDIS, komen uitgebreid aan bod.

Meer informatie over deze workshops vindt u op de internetsite van de PDOS : http://pdos-sdpsp.fgov.be/pdos/professionals/professionals_1834.htm.

Ten slotte kan hieraan worden toegevoegd dat de PDOS en SIGEDIS samen een grote sensibiliseringscampagne voorbereiden die zich eind dit jaar zal richten tot alle politieke en administratief verantwoordelijken van alle federale, gefederaliseerde en lokale overheden om de doelstellingen, de win-win-situatie en de uitdagingen van het Capeloproject nader toe te lichten.