Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1148

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Interne controleprocedures - Cel Interne Audit

Pensioendienst voor de overheidssector
pensioenregeling
overheidsapparaat
audit

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
12/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1148 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recent rapport (Berekening Overheidspensioenen, maart 2008) heeft het Rekenhof gewezen op hardnekkige problemen bij het samenstellen van pensioendossiers in de overheidssector. Het Hof vraagt daarom dat de PDOS echte interne controleprocedures moet invoeren om te verzekeren dat de taken die uit zijn specifieke verantwoordelijkheden voortvloeien, goed worden uitgevoerd. Hierbij merkt het Hof op dat het managementplan en het operationeel plan van de administrateur-generaal voorzagen in de oprichting van een cel Interne Audit, die inderdaad sinds 1 januari 2008 operationeel is. Haar eerste taak moet er volgens het Hof in bestaan normen op te stellen voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens en de controleprocedures.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om bij de PDOS betere interne controleprocedures in te voeren?

Is de cel Interne Audit reeds begonnen met het opstellen van de gevraagde normen? Welke einddatum werd daarvoor vooropgesteld?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2008 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u het volgende mee te delen.

De cel Interne Audit is binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) opgericht op 1 januari 2008 en bestaat uit 2 zeer ervaren directeurs die tijdens hun loopbaan binnen de organisatie elk een parcours hebben afgelegd waardoor zij beide een complementaire visie hebben kunnen ontwikkelen op het functioneren van de interne werkprocessen.

De eerste opdracht van de cel Interne Audit was het opstellen van een « Charter van Interne Audit van de Pensioendienst voor de Overheidssector » dat inmiddels door het directiecomité is goedgekeurd en op het intranet van de PDOS is gepubliceerd. Dit charter regelt de belangrijkste aspecten van de activiteiten van interne audit binnen de PDOS. Aan het einde van het charter werd een lexicon toegevoegd, met enkele begrippen die betrekking hebben op de interne audit om het personeel te gewennen aan een aantal nieuwe begrippen en aan een nieuw taalgebruik.

De cel Interne Audit heeft een actieplan opgesteld met twee fasen :

— fase 1 : interviews met het middenkader van de operationele bureaus (toekenning & beheer) aan de hand van het wetenschappelijk theoretisch model COSO 1 & 2;

— fase 2 : in deze fase wordt dieper ingegaan op de processen en activiteiten.

De doelstelling is de huidige interne controle progressief in kaart te brengen, te documenteren en verder te laten evolueren gedurende enigszins vooraleer een volledig nieuw systeem in te voeren.