Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1147

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over de pensioendossiers - Bevoegdheid

pensioenregeling
overheidsapparaat
gepensioneerde
verzamelen van gegevens
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
16/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1147 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recent rapport heeft het Rekenhof gewezen op de problemen bij het correct samenstellen van pensioendossiers in de overheidssector. Hierbij doen zich verschillende structurele problemen voor. De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) mag het recht op een pensioen enkel erkennen en berekenen op basis van volledige en betrouwbare loopbaangegevens, afkomstig van de verschillende, opeenvolgende openbare werkgevers van de gepensioneerde. Als die gegevens ontoereikend zijn, moet de PDOS bijkomende inlichtingen vragen.

Maar de administratie beschikt slechts impliciet over die macht, aangezien het handvest van de sociaal verzekerde de PDOS enkel opdraagt om de aanvraag snel te behandelen en de procedure voor de klant te vereenvoudigen. Noch de statuten, noch de opdrachten van de PDOS verwijzen expliciet naar een dergelijke bevoegdheid. De PDOS heeft geen dwingend gezag ten aanzien van mogelijke informatiebronnen. Werkgevers die onvolledige, foutieve of laattijdige inlichtingen doorgeven – of die zelfs helemaal niet antwoorden – kunnen niet gesanctioneerd worden. De enige die een “sanctie” kan krijgen, is de gepensioneerde zelf, die uitstel of opschorting van betaling van zijn pensioen riskeert.

In het antwoord van de voorganger van de geachte minister op de bemerkingen van het Rekenhof werd niet ingegaan op dit specifieke probleem.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de PDOS het dwingende gezag toe te kennen dat nodig is om tot een snelle en doeltreffende samenstelling van dossiers te komen?

Welke maatregelen werden reeds genomen om de nodige sancties in te bouwen bij nalatigheid?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2008 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u het volgende mee te delen.

Het is helemaal niet zeker dat het dwingend gezag toekennen aan de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) al dan niet gekoppeld aan een sanctierecht momenteel wel het verhoopte resultaat bereiken.

Het lijkt beter in te zetten op een overleg met de werkgevers en op de sensibilisering van de personeeldiensten van deze werkgevers.

De werking en de controlemogelijkheden van de PDOS zullen immers enorm veranderen op het ogenblik dat het Capeloproject operationeel wordt. Het Capelo-project betreft de oprichting van een loopbaangegevensbank die in samenwerking met de VZW SIGEDIS wordt opgezet. Deze loopbaangegevensbank zal trimestrieel worden aangevuld via de DMFA-verklaring.

In deze nieuwe organisatie zal elke werkgever en dus niet alleen de laatste werkgever worden geresponsabiliseerd en zullen de loopbaan- en weddenelementen die in aanmerking komen voor de pensioenberekening onmiddellijk kunnen worden nagekeken.