Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1143

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Jongerenbanenplan - Gebrek aan evaluatie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) - Nationale Arbeidsraad (NAR)

eerste betrekking
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Nationale Arbeidsraad
jongerenarbeid
werkgelegenheidsbevordering
jeugdwerkloosheid

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
29/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1143 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1999 is conform aan de aanbevelingen van de Europese Unie een federaal werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld dat jongeren een baan moet bezorgen binnen zes maanden na hun intrede op de arbeidsmarkt. Dat beleid schrijft onder meer een jaarlijks opvolgingsrapport en een jaarlijkse evaluatie voor.

Het Rekenhof wijst er echter op dat de jaarlijkse evaluatie die aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd toevertrouwd, niet werd uitgevoerd overeenkomstig de wet.

a. Werd het niet of niet wettelijk uitvoeren van de jaarlijkse evaluaties veroorzaakt door tekortkomingen binnen de CRB en de NAR?

b. Zo ja, welke concrete maatregelen heeft de geachte minister dan genomen om de betrokken organisaties ertoe te brengen deze tekortkomingen weg te werken? In het verslag van het Rekenhof lezen we daarover slechts de relatief vage en vrijblijvende passage: “Aan de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zal worden gevraagd een studie te maken over het geheel van maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.”.

c. Zo nee, waaraan is het niet-uitvoeren van de wettelijke evaluaties dan wel te wijten? Heeft zij reeds de nodige maatregelen genomen om deze struikelstenen weg te werken?

Antwoord ontvangen op 29 juli 2008 :

Ter evaluatie van het startbanenstelsel hebben de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, reeds gezamenlijke rapporten uitgebracht op 5 juni 2001 en 5 maart 2004.

Een nieuw rapport is voorzien voor 9 juli 2008.

De grote tussenpozen tussen de rapporten zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat de startbanenwetgeving reeds herhaaldelijk werd gewijzigd en aan het feit dat de benodigde statistische informatie niet steeds beschikbaar was, onder meer door de technische problemen die de invoering van de multifunctionele aangifte (DmfA) in 2003 en de harmonisering en vereenvouding van de systemen van bijdrageverminderingen (2004) met zich meebrachten. Deze problemen zijn nu achter de rug, zodanig dat de evaluatie door genoemde raden in de toekomst vlotter zal kunnen verlopen, met inachtname van de wettelijk opgelegde frequentie.