Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1136

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Rekenhof - Regie der Gebouwen - Voorleggen rekeningen

Rekenhof (BelgiŽ)
Regie der Gebouwen
verificatie van de rekeningen
balans

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
2/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1136 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds in het 163ste Boek leverde het Rekenhof kritiek op het feit dat de Regie der Gebouwen geen rekeningen meer voorlegt. Bij de publicatie van het 164ste Boek blijkt deze situatie nog niet te zijn veranderd. De rekeningen van het jaar 2000 zijn de laatste die het Rekenhof heeft ontvangen. Het gaat hier duidelijk niet meer om een eenmalig probleem of zelfs niet om een structurele vertraging, maar om een volledige en langdurige blokkering.

a. Waaraan is deze blokkering te wijten?

b. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

c. Werden tegen deze persoon of personen reeds sancties getroffen?

d. Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze impasse te doorbreken?

Antwoord ontvangen op 2 september 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid op de verschillende punten van zijn vraag het volgende mee te delen.

a) Een eerste oorzaak van de laattijdige indiening van de rekeningen van de Regie der Gebouwen vindt zijn oorsprong in het jarenlang chronisch tekort aan boekhoudkundig personeel zowel van niveau A als van niveau B. Een dergelijke taak dient echter uitgevoerd te worden door personeel dat beschikt over de vereiste kwalificaties. Bovendien dient dit personeel te beschikken over de nodige kennis van en ervaring met de specifieke boekhoudkundige situatie.

Een tweede oorzaak is terug te vinden in het feit dat het boekhoudplan dat dient als basis voor de jaarrekening dateert van 1988 en bijgevolg niet meer geschikt is om er een echt beheersen controle-instrument van de maken. Tevens werd sinds 1998 een aantal initiatieven genomen in samenwerking met de Thesaurie en het Rekenhof om de voorstelling van de jaarrekening en de boekhoudregels aan te passen. Deze werkzaamheden werden opgeschort ingevolge de aanstelling van de Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit (CNOC) en Fedcom die belast zijn met het opstellen van het boekhoudplan dat geldig is voor alle federale departementen.

b) -.

c) -.

d) Een aantal personen die een boekhoudkundige opleiding genoten werd aangeworven. Zodra deze personen nu de nodige ervaring opgedaan hebben, zal de achterstand in de neerlegging van de jaarrekeningen snel weggewerkt kunnen worden. De rekeningen 2001 werden neergelegd en de rekeningen 2002 zijn klaar. Er wordt verwacht dat de situatie zal kunnen genormaliseerd worden in de loop van 2009.