Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1135

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Rekenhof - Vermogenswijzigingen

Rekenhof (BelgiŽ)
publiek eigendom
overheidsboekhouding
balans

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
3/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1135 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rekening van de vermogenswijzigingen over het jaar 2006 werd nog niet overgelegd aan het Rekenhof, maar uit het onderzoek van de rekeningen van de vermogenswijzigingen van de jaren 2004 en 2005 blijkt dat die rekeningen geen getrouw beeld meer schetsen van de vermogenstoestand van de Staat. De voorgelegde rekeningen beantwoorden volgens het Rekenhof niet meer aan de indeling bepaald in de bestaande wetten op de rijkscomptabiliteit. Bovendien, anticiperend op de hervorming van de overheidscomptabiliteit, is de voorstelling van die rekeningen ook incoherent ten opzichte van de andere bestanddelen van de algemene rekening van de Staat, met name de uitvoeringsrekening van de begroting en de rekening van de Thesaurie.

De in de vermogenscomptabiliteit geboekte materiŽle vaste activa houden volgens het Rekenhof ook geen rekening met belangrijke wijzigingen, zoals de verkoop van gebouwen. Bij gebrek aan eenduidige berekeningselementen en betrouwbare basisinformatie is de boeking van de vorderingen inzake directe en indirecte belastingen onnauwkeurig. De nog steeds uitgestelde inwerkingtreding van de wet van 22†mei†2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat is deels verantwoordelijk voor deze toestand.

a. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om tegemoet te komen aan de bezwaren van het Rekenhof ?

b. Werden deze maatregelen reeds toegepast op de rekening van de vermogenswijzigingen over het jaar 2006 ?

c. Werd in het bijzonder reeds rekening gehouden met een belangrijke elementen zoals de verkoop van gebouwen ?

d. Waaraan is het uitstel bij de inwerkingtreding van de wet van 22†mei†2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat te wijten ? Voor welke datum is de inwerkingtreding van deze wet voorzien ?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op de gestelde vragen.

a) In tegenstelling tot wat in de schriftelijke vraag wordt gesteld, werd de rekening van de vermogenswijzigingen reeds aan het Rekenhof overgemaakt op 20 november 2007.

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat zal in werking treden op 1 januari 2009. De implementatie van het nieuwe boekhoudsysteem (uitvoering van het FEDCOM-project) zal geleidelijk de tekortkomingen van de huidige vermogenscomptabiliteit oplossen, vermits deze geÔntegreerd zal zijn in het dubbel boekhoudsysteem, waarin ook de begrotings- en thesaurieverrichtingen opgenomen zijn. Er wordt gewerkt aan de opmaak van een beginbalans en de wet voorziet ook dat de diensten van de federale staat jaarlijks een inventaris moeten opstellen.

b) Neen.

c) De gerealiseerde opbrengst van de verkoop van de gebouwen die toekomt aan de Schatkist wordt als kapitaalontvangst opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting. Deze verrichting geeft in het huidige comptabiliteitssysteem echter geen aanleiding tot een aanpassing van het patrimonium vermits de gebouwen van de Staat enkel voor hun globale waarde in de balans zijn opgenomen.

d) De datum van inwerkingtreding van deze wet is zoals reeds vermeld in punt a voorzien voor 1 januari 2009 (wet houdende diverse bepalingen van 21 december 2007, artikel 2). Voor de redenen van het uitstel van de inwerkingtreding van deze wet verwijs ik het geachte lid naar de staatssecretaris van Begroting onder wiens bevoegdheid het FEDCOM-project ressorteert dat voorziet in de installatie van een ERP-systeem voor de ondersteuning van de hervormde boekhouding.