Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1133

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Rekenhof - Rekening van de Thesaurie - Laattijdige toezending

schatkist
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingscontrole

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
3/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1133 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rekening van de Thesaurie werd aan het Rekenhof overgelegd op 9†oktober†2007. De wettelijke termijn voor de overlegging van deze rekening werd aldus met drie maanden overschreden. De latere overlegging van de rekening van de Thesaurie breekt bovendien met de tendens van de twee voorgaande jaren waarin de rekening slechts met een minimale vertraging aan het Rekenhof werd toegezonden. De vertraging verhinderde dat het Rekenhof zijn controle over de rekening van de Thesaurie tijdig kon afronden om erover te publiceren in het 164ste Boek.

a. Waardoor is de vertraging ontstaan?

b. Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om voortaan een tijdige toezending van de rekening van de Thesaurie te garanderen?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op de gestelde vragen.

a) De Rekening van de Thesaurie is een onderdeel van de algemene rekening die, naast de verrichtingen op derdengelden ook de begrotingsverrichtingen samenvat. De vertraging in de overlegging van deze rekening, alsook in de rekening van de uitvoering van de begroting wat de ontvangsten betreft, is veroorzaakt door de laattijdige overzending van de beheersrekeningen van enkele fiscale rekenplichtigen. Deze rekeningen bevatten de cijfers inzake fiscale begrotingsontvangsten die in de uitvoeringsrekening en de rekening van de Thesaurie moeten worden opgenomen.

Ik voeg hieraan toe dat de vertraging in de overlegging van de algemene rekening van de Staat sedert het eind van de jaren '90 geleidelijk werd herleid van ettelijke jaren tot enkele maanden zodat men nu van een minimale achterstand kan spreken.

b) De achterstand in de overlegging van de beheersrekeningen kan in het huidige systeem moeilijk helemaal worden weggewerkt. Aangezien de wettelijke limietdatum voor de opmaak van de algemene rekening erg strikt is, heeft elke voorafgaande kleine vertraging bijvoorbeeld in de opmaak van de beheersrekeningen, in de controle en samenvatting van de beheersrekeningen, onmiddellijk gevolgen op de datum waarop de rekening van de Thesaurie kan worden overgezonden.