Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1131

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de eerste minister

Elektronische identiteitskaart - Informatiecampagne - Aanbestedingsprocedure

identiteitsbewijs
elektronisch document
openbare aanbesteding
bewustmaking van de burgers
overheidsopdrachten

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
16/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1131 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor een informatiecampagne over de elektronische identiteitskaart werd 400 000 euro aan kredieten van 2006 vastgelegd, hoewel de overheidsopdracht pas in 2007 werd gegund. Met twee provisionele vastleggingen werd een bedrag van in totaal 400 000 euro vastgelegd voor de kosten van een informatiecampagne over de werking van de elektronische identiteitskaart.

Bij de controle van de stukken stelde het Rekenhof echter vast dat de overheidsopdracht van diensten niet voor eind december 2006 werd gegund. Provisionele vastleggingen mogen bij dit type uitgaven echter alleen worden gebruikt voor verbintenissen die op het einde van het begrotingsjaar zijn ontstaan. Deze werkwijze van de FOD beoogde derhalve enkel de vereiste vastleggingskredieten met zekerheid ten laste van het begrotingsjaar 2006 te kunnen aanwenden. Het Rekenhof heeft er dan ook op aangedrongen in de toekomst bij overheidsopdrachten enkel een krediet vast te leggen als de aanbestedingsprocedure volledig is afgerond.

a. Deelt de geachte eerste minister deze kritiek van het Rekenhof op de werkwijze van zijn voorganger?

b. Heeft hij binnen zijn FOD reeds instructie gegeven om een herhaling van zulke dubieuze provisionele vastleggingen te vermijden?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2008 :

1. Aangezien het de bedoeling was om de campagne e-ID nog eind 2006 te starten, werd gevraagd om de kredieten 2006 voor deze informatiestroom op basis van een globale schatting te reserveren, temeer ook omdat er twee directies bij betrokken waren, waarvoor deze begrotingstechniek niet geheel vreemd en dus perfect toepasselijk is, met name :

Voor de desbetreffende campagne was het geraamde krediet voorbehouden voor de reservatie van mediaruimte in kranten en magazines en op radio en TV, waarvoor trouwens specifieke procedures gelden, gelet op de termijnen die dienen in acht genomen te worden;

Het dossier is met de nodige spoed behandeld geweest door de stafdienst Budget en Beheerscontrole met de bedoeling om nog vóór het jaareinde de burger te informeren over het bestaan en het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

Daarom heeft de Inspectie van Financiën op 1 december 2006 de kredietreservatie gunstig geadviseerd, waarop het dossier op 6 december 2006 het visum van de Controle van de vastleggingen heeft gekregen.

2. Uit de verantwoording en de uiteenzetting in supra blijkt ten overvloede dat er hoegenaamd geen sprake is van een dubieuze vastlegging. Het was dan ook niet nodig om instructies uit te vaardigen om een herhaling te voorkomen. Wel werd opdracht gegeven om voor dergelijke dossiers de planning meer te verfijnen.