Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1071

van Sabine de Bethune (CD&V N-VA) d.d. 13 juni 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking - Programma’s "Migratie en ontwikkeling" - Basisallocatie 14 54 27 3524

ontwikkelingshulp
migratie
migrant
niet-gouvernementele organisatie

Chronologie

13/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
18/7/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-340

Vraag nr. 4-1071 d.d. 13 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de praktijk blijkt dat migranten een steeds belangrijkere rol spelen in de sociaal-economische ontwikkeling van hun herkomstregio’s. Migranten en hun verenigingen staan in contact met de gemeenschap in hun land van oorsprong en hebben een gedetailleerde kennis over de noden en talenten van de mensen daar.

De hulp die zij bieden, kan een katalysator zijn voor de economische ontwikkeling van hun streek van herkomst. Toch blijven de migranten voornamelijk een toevallige actor in ontwikkelingssamenwerking. Een formele rol innemen in het proces blijkt bijzonder moeilijk. Voor de directe bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking komen ze sowieso niet in aanmerking en op enkele uitzonderingen na beantwoorden ze niet aan de criteria van een NGO.

In België werd de basisallocatie (BA) voor programma’s “migratie en ontwikkeling” (BA 14 54 27 3524) opgezet om op lange termijn aan migranten en hun verenigingen hier de kans te geven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun landen van oorsprong.

Over de toepassing van deze basisallocatie kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

Sinds wanneer bestaat de basisallocatie voor programma’s “migratie en ontwikkeling”?

Hoeveel geld werd er voor deze basisallocatie begroot de voorbije drie jaar en hoeveel geld is er effectief uitgegeven? Naar welke verenigingen is het geld de voorbije drie jaar gegaan en voor welk bedrag?

Op grond van welke criteria en op basis van welke documenten – wettelijke of administratieve – worden de aanvragen al dan niet geselecteerd?

Kan de geachte minister ons de specifieke procedure beschrijven?

Welke instantie en welke personen staan in voor de selectie?

Wanneer is de volgende erkenningsronde?

Kan hij mij een overzicht geven van de koninklijke besluiten waarin de overeenkomst tussen de migrantenverenigingen en het DGOS wordt geformaliseerd?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2008 :

1. De basisallocatie voor programma's « migratie en ontwikkeling » bestaat sinds 2000.

Alle organisaties actief rond het thema migratie en ontwikkeling kunnen een dossier indienen. In tegenstelling tot de samenwerking met niet gouvernementele organisaties (NGO), is er voor deze basisallocatie geen ex ante-erkenning nodig.

Er worden evenmin kader-akkoorden op langere termijn met de betrokken organisaties afgesloten. De financiering wordt toegekend per project.

2. In de begroting van 2005 werd een bedrag van 1 050 000 euro begroot. Er werd voor een bedrag van 1 898 000 euro uiteindelijk besteed, door een gedeeltelijke overdracht van kredieten van 2004.

In de begroting van 2006 werd een bedrag van 1 100 000 euro begroot. Er werd voor een bedrag van 568 225 euro uiteindelijk besteed.

In de begroting van 2007 werd een bedrag van 1 100 000 euro begroot. Er werd voor een bedrag van 402 935 euro uiteindelijk besteed.

In de begroting van 2008 werd een bedrag van 400 000 euro begroot. De effectieve besteding hiervan is nog niet gekend.

3. In 2005 verkreeg IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) een bedrag van 848 000 euro van de overgedragen kredieten van 2004. Het resterende bedrag van 1 050 000 euro werd aan de verenigingen OCIV (Overleg Centrum Integratie van Vluchtelingen), CIRE (Coordination et initiative pour réfugiés et étrangers) en YWCA (Young Women Christian Association) uitbetaald.

In 2006 werd aan de verenigingen CIRE een bedrag van 268 013 euro en aan YWCA een bedrag van 300 212 euro toegewezen.

In 2007 werd aan de vereniging BAC (Benelux Afro Center) een bedrag van 402 935 euro uitbetaald.

In 2008 werd aan de vereniging BAC een bedrag van 400 000 euro toegewezen.

IOM is intussen erkend als partnerorganisatie van de multilaterale samenwerking en wordt niet langer op deze basisallocatie gefinancierd.

4. De criteria voor de ontwikkelingsrelevantie staan vermeld in de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale Samenwerking (artikel 4). De administratie heeft voor alle indirecte actoren een referentie-document opgemaakt, waarin wordt aangegeven in welke vorm en in welk detail dossiers moeten worden opgemaakt, en waarin de beoordelingscriteria worden beschreven

5. Organisaties moeten een project-document indienen (zie ook vraag 7). De goedkeuring van een projecten verloopt in vijf stappen. Ten eerste, kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Daarna onderzoekt een beoordelingscomité (zie ook vraag 6) het dossier en maakt een voorlopig advies op. In de derde fase wordt door de administratie een technische beleidsdialoog georganiseerd met de indienende organisatie, de bedoeling daarvan is bijkomende informatie in te winnen of eventuele aanvullingen bij het document te vragen. Na deze beleidsdialoog wordt het definitieve advies opgemaakt door de administratie. Het projectdocument en het finale dossier worden overgemaakt aan de minister, die zijn finale goedkeuring geeft.

6. Een beoordelingscomité behandelt de aanvragen. Dit is steeds samengesteld uit een persoon van de betrokken dienst (dossierbeheerder), twee directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) experten en één onafhankelijke externe expert.

7. De aanvragen voor de financiering van de programma's moeten ingediend zijn vóór 30 juni 2008.

8. Voor elk dossier dat werd goedgekeurd wordt een apart koninklijk besluit opgemaakt.