SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
29 mai 2013 29 mei 2013
________________
Question écrite n° 5-9167 Schriftelijke vraag nr. 5-9167

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Loi du 21 février 2010 - Entrée en vigueur - Arrêté d'exécution Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Wet van 21 februari 2010 - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluit 
________________
arrêté
application de la loi
avocat
frais de justice
procédure judiciaire
revenu non salarial
besluit
toepassing van de wet
advocaat
gerechtskosten
rechtsvordering
niet in loondienst verkregen inkomen
________ ________
29/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
29/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 5-9167 du 29 mai 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-9167 d.d. 29 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle et abrogeant l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est parue au Moniteur belge du 11 mars 2010.

Cette loi n'est jusqu'à présent pas entrée en vigueur car l'arrêté d'exécution n'a pas encore été publié.

1) Comment la ministre explique-t-elle que l'arrêté d'exécution ne soit pas encore prêt, ce qui empêche l'entrée en vigueur de la loi précitée ?

2) Travaille-t-on actuellement à cet arrêté d'exécution ? Quand la ministre en prévoit-elle la publication ? Peut-elle justifier sa réponse ?

 

In het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2010 verscheen de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze wet is tot op vandaag nog niet van kracht, omdat het uitvoeringsbesluit nog niet werd gepubliceerd.

1) Hoe verklaart de minister dat het uitvoeringsbesluit uitblijft, waardoor de voornoemde wet nog niet in werking is getreden?

2) Wordt thans werk gemaakt van het uitvoeringsbesluit en tegen wanneer voorziet de minister de publicatie? Kan zij haar antwoord motiveren?