SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
16 janvier 2012 16 januari 2012
________________
Question écrite n° 5-5260 Schriftelijke vraag nr. 5-5260

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

au premier ministre

aan de eerste minister
________________
Egalité des chances - Mesures politiques - Actions - Dépenses - 2010 Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 
________________
égalité de traitement
égalité homme-femme
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________ ________
16/1/2012 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord
16/1/2012 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3416 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3416
________ ________
Question n° 5-5260 du 16 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5260 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La politique en matière d'égalité des chances entre hommes et femmes est une mission horizontale, non seulement pour le ministre compétent mais également pour l'ensemble des départements.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Quelles mesures concrètes avez-vous prises et quelles actions avez-vous menées en 2010 pour promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, et avec quel résultat ?

2. Combien a-t-on effectivement dépensé (selon les comptes), globalement et par poste, pour promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de vos compétences ?

 

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

 
Réponse reçue le 26 janvier 2012 : Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Les questions de l’honorable sénatrice portent sur d’éventuelles mesures politiques prises pendant l’année 2010 par mon prédécesseur, et sont, en ce qui me concerne, dès lors devenues sans objet.

De vragen van de geachte senator hebben betrekking op mogelijke beleidsmaatregelen getroffen in de loop van 2010 door mijn voorganger, en zijn, wat mij betreft, dus zonder voorwerp geworden.