SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
11 aôut 2011 11 augustus 2011
________________
Question écrite n° 5-2946 Schriftelijke vraag nr. 5-2946

de Alexander De Croo (Open Vld)

van Alexander De Croo (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Régularisation de revenus mobiliers étrangers - Taxe de régularisation - Taxe communale additionnelle - Arrêt Dijkman Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman 
________________
rapatriement de capitaux
capitaux étrangers
impôt sur les revenus de capitaux
impôt local
repatriëring van kapitaal
buitenlands kapitaal
belasting op inkomsten uit kapitaal
lokale belasting
________ ________
11/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
11/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5127 Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5127
________ ________
Question n° 5-2946 du 11 aôut 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2946 d.d. 11 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

D'après le point de contact Régularisations, la récente jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (Cour de Justice de l'Union européenne, 1er juillet 2010, n° C 22/09 en cause Dijkman) en matière de taxe communale additionnelle sur les revenus mobiliers d'origine étrangère encaissés sans intervention d'un intermédiaire belge n'a aucune influence sur l'impôt dû lors de la régularisation des revenus mobiliers étrangers. Le point de contact continue donc à percevoir la taxe communale additionnelle. Cette position est contestée par la doctrine et fait fi de l'arrêt susmentionné.

Voici mes questions au ministre :

1) Peut il expliquer comment on fera disparaître la différence de traitement réprouvée par l'arrêt Dijkman et s'il a déjà agi dans ce sens ?

2) Peut il fournir des explications détaillées quant à l'impact de l'arrêt Dijkman sur l'impôt dû lors de la régularisation des revenus mobiliers étrangers, et plus particulièrement sur la perception éventuelle de la taxe communale additionnelle lors de la régularisation de revenus mobiliers étrangers ?

 

Volgens het contactpunt regularisaties heeft de recente rechtspraak van het Europees Hof van justitie (Europees Hof van justitie, 1 juli 2010, nr. C-223/09 inzake Dijkman) inzake de aanvullende gemeentebelastingen op roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong die zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon worden geïnd, geen invloed op de belasting die bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten verschuldigd is. Bijgevolg blijft het contactpunt aanvullende gemeentebelasting heffen. Deze houding wordt betwist in de rechtsleer en negeert het desbetreffende arrest.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan hij toelichten hoe het verschil in behandeling dat in het arrest Dijkman veroordeeld werd zal worden weggewerkt en of hij hieromtrent reeds stappen heeft genomen?

2) Kan hij toelichten welke volgens hem de impact is van het arrest Dijkman op de belasting die bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten verschuldigd is en dan meer bepaald het al of niet heffen van de aanvullende gemeentebelasting bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten? Kan hij dit uitvoerig toelichten?