SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2477 Schriftelijke vraag nr. 4-2477

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________________
Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale - Cadres linguistiques Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders 
________________
ministère
Commission permanente de contrôle linguistique
emploi des langues
fonctionnaire
ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434
________ ________
Question n° 4-2477 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2477 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il ressort du rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique pour l'année 2007 qu'il existe au service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale plusieurs déséquilibres très importants au détriment des Flamands, notamment aux troisième et quatrième degrés.

Quelles mesures la ministre a-t-elle déjà prises pour éliminer ces déséquilibres ?

Quel calendrier a-t-on prévu à cet effet?

 

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meerdere zeer belangrijke verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de derde en de vierde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?