BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
29 september 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1026

de Christie Morreale (PS)

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
________
Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
________
onkruidverdelger
verdelgingsmiddel
particuliere tuin
consumentenvoorlichting
gevaren voor de gezondheid
milieubescherming
volksgezondheid
chemisch product
gevaarlijke stof
________
29/9/2016 Verzending vraag
30/9/2016 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1026 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert verschillende maanden hebben de organisaties Velt, Inter-environnement Wallonie en Natagora tientallen tuincentra bezocht. Ze hebben daar vastgesteld dat in het merendeel van de gevallen die winkels de wettelijke voorschriften inzake het gebruik van pesticiden niet naleven.

Tal van tekortkomingen werden vastgesteld:

- het niet-naleven van de verplichte vermeldingen in de winkel: sinds begin 2016 moeten de winkels twee borden uithangen, het ene met de vragen die men zich moet stellen voor men een pesticide gebruikt, het andere met de mogelijke alternatieve bestrijdingmiddelen;

- gebrek aan kennis over de gewestelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van het oppervlaktewater;

- onaangepaste adviezen over de vereiste persoonlijke bescherming. Nemen we als voorbeeld de persoonlijke beschermkledij: door het dragen van de gepaste handschoenen - in nitrilrubber of neopreen - kunnen de risico's van de blootstelling met 90% verminderd worden. Slechts de helft van de verkopers beveelt dat aan, en geen enkele vermeldt de geschikte modellen. Bij de evaluatie van het risico voor de toelating om een product op de markt te brengen, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker geschikte handschoenen draagt.

Al die vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat voor zover ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelgebieden inzake leefmilieu, volksgezondheid, welzijn, milieubeheer en -bescherming,...

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de verkopers slecht ge´nformeerd zijn, maar de verplichtingen die gekoppeld zijn aan plaatsen waar pesticiden worden verkocht die vermeld worden in het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling, worden blijkbaar niet gecontroleerd.

1) Hoe kunt u mij nu verzekeren dat die verkopers in de toekomst de verbruikers zullen informeren over de gevaren van die producten? Hoe wordt verzekerd dat ze alternatieven zullen voorstellen voor die chemische producten, zoals dat normaal zou moeten gebeuren?

2) Gelet op de gedane vaststellingen, moet er snel gereageerd worden. Kunt u mij zeggen welke maatregelen u in voorkomend geval hebt genomen?

Antwoord ontvangen op 30 september 2016 :

De vraag die u me hier stelt valt onder de bevoegdheid van minister Borsus.

Ik raad u bijgevolg aan uw vraag te richten aan hem.