BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5214

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
________
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
21/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3401
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5214 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. In 2010 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen geen advies gevraagd, noch een opdracht gegeven aan de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

2. In diezelfde periode is er ook geen samenwerking geweest tussen de Raad van de Gelijke Kansen en de RVP.

3. De RVP heeft akte genomen van advies nr. 130 van de Raad (advies nr. 130 van 10 december 2010 van de Raad over de individualisering van de rechten in de tak van de pensioenen van bezoldigde werknemers met het oog op de toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen) en van de aanbevelingen die in dit advies worden geformuleerd.

Wat de situatie van zijn personeel betreft, is de RVP van plan om bijzondere aandacht te besteden aan de eenoudergezinnen die stressgevoeliger zijn en dus nood zouden kunnen hebben aan een specifieke ondersteuning en dit in het kader van advies nr. 125 van 18 december 2009 van de Raad met betrekking tot eenoudergezinnen. Tot op heden werden er evenwel nog geen concrete acties ondernomen.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

1. In de loop van 2010 heeft de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) geen advies gevraagd of opdracht gegeven aan de Raad van de Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het is namelijk zo dat in de pensioenwetgeving van de overheidssector mannen en vrouwen volledig dezelfde rechten hebben, zowel wat de pensioenleeftijd als wat het recht op een pensioen betreft.

2. Er heeft in 2010 geen samenwerking of overleg plaatsgevonden tussen de PDOS en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3. Er werd geen advies of aanbeveling door de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan de PDOS geformuleerd.