BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4002

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen
________
taalgebruik
tolken
gerechtelijk onderzoek
rechtsvordering
vertaling
________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2489
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4002 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken gebruiken de persoonlijk ter zitting verschijnende partijen, voor al hun gezegden en verklaringen, de taal die zij verkiezen. Hetzelfde geldt voor het verhoor over feiten en vraagpunten en voor de gedingbeslissende en de aanvullende eed. Wanneer de rechter de door de partijen gebruikte taal niet verstaat, doet hij een beroep op de medewerking van een beŽdigd tolk. Een partij die in persoon verschijnt en die de taal van de rechtspleging niet begrijpt, wordt bijgestaan door een beŽdigd tolk die het geheel van de mondelinge verklaringen vertaalt. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist.

Dezelfde wet bepaalt ook dat de partijen die persoonlijk verschijnen de taal van hun keuze gebruiken voor al hun mondelinge verklaringen in al de ondervragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, alsmede voor de onderzoeks- en vonnisgerechten. Wanneer de agenten die met het opsporingsonderzoek belast zijn, het parket, de onderzoeksrechter of de bovenvermelde rechtsmachten de door de partijen gebruikte taal niet kennen, doen zij een beroep op de medewerking van een beŽdigd tolk. De partijen die de taal van de procedure niet verstaan worden bijgestaan door een beŽdigd tolk die alle mondelinge verklaringen vertaalt. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist.

De getuigen worden gehoord en hun getuigenissen worden afgelegd en opgetekend in de taal van de rechtspleging, tenzij de getuigen vragen om een andere taal te mogen gebruiken. Wanneer de magistraten, de agenten die met het verhoor van de getuigen belast zijn of een van de partijen die taal niet kennen, doen zij een beroep op een beŽdigd tolk, die alle mondelinge verklaringen vertaalt. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist.

Het ligt voor de hand dat daarnaast ook heel wat documenten dienen te worden vertaald in bovenvermelde gerechtszaken. Ook daarvoor dient beroep te worden gedaan op vertalers. Recente Europese regelgeving heeft deze rechten nog versterkt.

In dit kader, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Kan u, binnen uw bevoegdheidsdomein, meedelen hoe vaak in de periode 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 beroep diende te worden gedaan op tolken en welke kosten dat met zich meebracht voor de Schatkist?

2) Kan u, eveneens binnen uw bevoegdheidsdomein, aangeven welke taal de betrokkenen precies gebruikten in die periode?

3) Beschikt u, binnen uw bevoegdheden, over informatie betreffende het gebruik van vertalers in dezelfde periode als in vraag 1 en voor welke taal, met inbegrip van de daar tegenoverstaande kosten voor de schatkist voor de vertaling van documenten?

4) Acht u het opportuun zelf tolken en vertalers in dienst te nemen? Kan u uw antwoord motiveren?