BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2708

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nieuwbouw - BTW-maatregel - Faillissement van aannemers
________
bouwnijverheid
BTW-tarief
faillissement
________
12/7/2011 Verzending vraag
25/8/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2708 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De bouwsector leverde, in 2010, 50 000 bouwvergunningen af. Het betreft een stijging van 10 % in vergelijking met 2009. Een van de redenen van die heropleving is de tijdelijke BTW-verlaging van 21 naar 6 % op een eerste schijf van 50 000 euro voor nieuwbouw. Om van de verlaagde BTW-maatregel te genieten, moest men voor april 2010 een bouwaanvraag indienen. Sinds 1 januari 2011 geldt opnieuw een BTW-tarief van 21 %.

Ondanks de markante stijging van het aantal afgeleverde bouwvergunningen in 2010, zitten we nog niet aan het niveau van de jaren voor 2009. Niet alle aannemers hebben hierdoor het hoofd boven water kunnen houden. Voor enkele bouwers komt het faillissement van hun aannemer nu duur te staan. Ik heb het hier in het bijzondere over mensen die voor april 2010 een bouwvergunning hebben aangevraagd, maar door een faillissement van hun aannemer pas in 2011 konden verder bouwen. De gunstige BTW-maatregel is hen hierdoor ontglipt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de geachte minister over cijfers omtrent het aantal faillissementen van bouwaannemers in 2009 en 2010?

2) Is hij bereid om voor mensen die voor april 2010 een bouwvergunning hebben aangevraagd, maar die door een faillissement van hun aannemer pas in 2011 konden verder bouwen toch nog tijdelijk een BTW-verlaging toe te kennen of de extra kosten te vergoeden?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2011 :
  1. Volgens de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gingen in 2009 en 2010 respectievelijk 1 442 en 1 560 bouwaannemers failliet.

  2. De maatregel voorgesteld door het geachte lid, zou mijns inziens strijdig zijn met het grondwettelijk gelijk-heidsbeginsel en met het neutraliteits-beginsel van de belasting. Een bouw-heer die vóór 1 april 2010 zijn aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij de bevoegde overheid en die pas in 2011 kan starten of verder gaan met de bouw van zijn privé-woning wegens andere on-voorziene omstandigheden buiten zijn wil, kan ten aanzien van de btw die opeisbaar wordt na 31 december 2010 immers evenmin nog genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 % van het inmiddels niet meer van toepassing zijnde artikel 1quinquies van het koninklijk besluit nr. 20 inzake btw-tarieven.