BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
25 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-259

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Mede-eigendom - Notulen met de beslissingen van de algemene vergadering - Opname van de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers
________
mede-eigendom
________
25/10/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-259 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2010 werd de wet op de mede-eigendom grondig bijgewerkt, waarna de Kamer het nieuwe ontwerp van de Senaat ongewijzigd goedkeurde. De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, betreft een modernisering van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, waarbij transparantie voorop staat en de mede-eigenaars meer rechten verwerven tegenover de syndicus.

Overeenkomstig artikel 577, 10, van het Burgerlijk Wetboek, stelt de syndicus de notulen (proces-verbaal) op van de beslissingen die worden genomen door de algemene vergadering met een vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die hebben tegen gestemd of zich hebben onthouden. Hierdoor is een geheime stemming dus uitgesloten, bij een schriftelijke stemming moeten de stembrieven immers de namen van de mede-eigenaars vermelden. Aan het einde van de vergadering worden de notulen na lezing ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers. Vervolgens neemt de syndicus binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen op in het register en bezorgt deze binnen dezelfde termijn aan de andere mede-eigenaars.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vraag:

Kan een mede-eigenaar eisen om de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers op te nemen in de notulen?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het artikel 577-6 van het Burgerlijk Wetboek is grondig hernieuwd geweest en regelt het verloop van de algemene vergadering op veel gedetailleerdere wijze dan de wet van 1994.

De wijzigingen van artikel 577-6 kaderen in de algemene doelstellingen een grotere betrokkenheid van de mede-eigenaars te creëren en de transparantie te verhogen, in de hoop dat ze op deze wijze hun belangen en deze van de mede-eigendom beter zullen opvolgen. De mede-eigenaars krijgen dus niet enkel meer controle-instrumenten in hun handen, ze worden ook voor hun verantwoordelijkheid geplaatst.

Dit laatste aspect komt onder andere tot uiting in artikel 577-6, paragraaf 10, van het Burgerlijk Wetboek wanneer de syndicus de notulen opstelt van de beslissingen die worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars met een vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die hebben tegen gestemd of zich hebben onthouden.

De wet inzake mede-eigendom voorziet geen verdere verplichting, buiten het noteren van de behaalde meerderheid en de namen van de tegenstemmers of personen die zich onthielden.

Ik wijs er evenwel op dat de algemene vergadering van de mede-eigenaars , net als enige andere algemene vergadering, onderworpen is aan de regels inzake de beraadslagende vergaderingen. Teneinde de stemverrichtingen op een correcte wijze te verzekeren en te controleren, en in het bijzonder de meerderheid te berekenen, houdt de voorzitter een presentielijst bij met de identiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Die presentielijst biedt de mogelijkheid a posteriori controle uit te voeren, inzonderheid ingeval beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de vergadering.