BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2296

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Drugsverslaafden - Drughulpverlening - CRA+vouchers - Kosten en resultaten
________
drugverslaving
________
9/5/2011 Verzending vraag
7/11/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2296 d.d. 9 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tussen juni 2009 en december 2010 vond in het ambulant centrum De Kiem te Gent een studie plaats bij cocaïnegebruikers waarbij de meerwaarde van de CRA+vouchers methodiek in vergelijking met de bestaande behandeling werd onderzocht. Dit is een nieuwe werkvorm in de drughulpverlening waar een zeer intensieve behandeling met onder andere individuele gesprekken, het oefenen van gedrags- en sociale vaardigheden, terugvalpreventie, …, gekoppeld wordt aan een vouchersysteem. Elke keer de cliënt clean is krijgt hij een bedrag van 2,5 euro. Wie geen enkele keer hervalt, kan in totaal 1 265 euro verdienen in waardebonnen. Deze nieuwe werkvorm in de drughulpverlening wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij mededelen welk bedrag er voor de jaren 2009, 2010 en 2011 werd vrijgemaakt binnen de RIZIV-begroting voor dit experiment?

2) Hoeveel verslaafde cocaïnegebruikers hebben gedurende deze periode aan deze experimentele behandeling deelgenomen?

3) Welk bedrag werd er gemiddeld per deelnemer uitgekeerd?

4) Er heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden. Plant zij een verlenging van dit experiment?

5) Zijn er in dit land nog andere soortgelijke experimentele behandelingen? Graag een overzicht.

Antwoord ontvangen op 7 november 2011 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende meedelen.

De Kiem vzw heeft geen overeenkomst over drughulpverlening afgesloten in 2009 en 2010. De Kiem vzw heeft wel voor 2011 een overeenkomst getekend en dit op basis van een budget van 89 465,86 euro.

Er wordt verwacht dat er 24 « gebruikers » dit programma gaan volgen.

Het voorbehouden bedrag voor de vouchers in 2011 is 7 833 euro.

De tegemoetkoming gebeurt op basis van de gedane uitgaven, gestaafd door het voorleggen van facturen die de basis vormen voor de tegemoetkomingen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV). Eventuele overschotten zullen worden teruggestort aan het RIZIV.

Een evaluatie wordt voorzien uitgaande van een verslag van de desbetreffende instelling, bestaande uit enerzijds een activiteitenrapport en anderzijds een financieel verslag.

Een financieel verslag (met bewijsstukken van de uitgaven) moet jaarlijks en uiterlijk tegen 31 januari van het daaropvolgende jaar ingediend worden bij het RIZIV dit wil zeggen 31 januari 2012.

Een activiteitenverslag moet jaarlijks en uiterlijk tegen 31 januari van het daaropvolgende jaar ingediend worden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Dit activiteitenverslag bevat minimaal een kort historisch overzicht en een gedetailleerd jaarverslag.

Het activiteitenverslag wordt medio februari voorgelegd aan het Begeleidingscomité van de FOD Volksgezondheid ter evaluatie en goedkeuring.

Het gunstig advies van dit Begeleidingscomité en de samenvatting van dit activiteitenverslag moeten jaarlijks en uiterlijk tegen 28 februari van dat jaar voor advies worden voorgelegd aan het verzekeringscomité van het RIZIV.

In bijlage vindt u een lijst met de overeenkomsten welke werden gesloten voor het jaar 2011.

BIJLAGE : Lijst van overeenkomsten ondertekend voor het jaar 2011 

 

 

Organisatie

Titel van het project

CAD Limburg

alcoholhulp.be + cannabishulp.be

LA CAHO asbl

Implémentation d'un projet de sevrage à domicile de personnes alcoolo-dépendantes

CGG KEMPEN

CRA methodiek en een buurtwerking

CHU BRUGMANN 

Evaluation, prise en charge et soutien à la prise en charge des adolescents souffrant d'une assuétude: approche familiale multidimensionnelle

Comptoir

Consultations médicales gratuites et dispensaire de soins infirmiers pour usagers de drogues

Interstices CHU St Pierre

Projet Liaison Alcools

DE SLEUTEL 

Versterken van kwantiteit en kwaliteit in de preventie, vroegdetectie en hulpverlening

DE KIEM 

Ambulante hulp aan drugverslaafden binnen de regelgeving van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, proefzorg en drugsbehandelingskamer

D.U.N.E. 

Renfort de l'offre de soins du comptoir d'échange de seringues et travail de rue de Bruxelles-Capitale

NAMUR ENTRAIDE SIDA 

Développement d'un pôle infirmier et médical dans le comptoir l'Echange

Ellipse

CASA : Projet d'accompagnement à domicile de personnes souffrant ou ayant souffert  d’assuétude(s)

IDA 

IDA-web: uitbreding van  Vlaams en ontwerp van Franstalig interactive platform voor professionelen en intermediairen

KOMPAS

Crisishulp aan huis

MASS Bxl- Fédasil

Projet de collaboration FEDASIL et LAMA - M.A.S.S. - Interstices C.H.U. Saint-Pierre

MSOC Gent

Opvang van opiaatafhankelijken in de eerstelijnsgezondheidszorg

MSOC Gent

Klinisch Casemanagement en intervisie
voor hulpverleners voor drugverslaafde zwangeren
 en drugverslaafde ouders met jonge kinderen

PopovGGZ 

Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem

Psychiatrisch Centrum OLV 

Psychiatrische thuisbegeleiding voor jongeren (16-35j) met een psychotische stoornis in combinatie met middelenmisbruik (alcohol, drugs)

Réseau Hépatite C

Accompagnateur social
au profit de l’asbl Réseau Hépatite C – Bruxelles

VAD

Screening van riskant of problematisch middelengebruik via online 'zelftest'-vragenlijsten

VAD 

Ontwikkeling en implementatie van screeningsinstrument ASSIST en bijhorende kortdurende interventie voor alcohol- en drugproblemen in de eertslijns welzijns- en gezondheidzorg

VAD

Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg

VAD

Vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren
die riskant of beginnend problematisch gebruiken

ULB & Collaborateurs

benzodiazépines : Formations de médecins généralistes et d’autres intervenants de santé

Centre ALFA

Jeunes et consommation

De Kiem

Implementatie van een cocainespecifiek behandelingsprogramma CRA + vouchers

Het Verhuis-Siddartha

(MSOC Vlaams Brabant)

Opvoedingsondersteuning aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaams-Brabant en deskundigheidsbevordering van de laagdrempelige hulpverlening aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaanderen

IDA

Projet national d’information et sensibilisation : -16 pas d’alcool

IDA

Intervention spécifique sur les problèmes d’alcool dans les services des urgences

Interstices Bruxelles

Bruxelles-cannabis … Vers la formation d’un réseau spécialisé

Petits-Riens

Synersanté

PZ Sint Camillus

Projectvoorstel intensieve outreach voor het opvolgen van personen met een alcoholafhankelijkheid

Relais Social Urbain Namurois

Cellule assuétudes intégrée au relais santé