BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
7 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-767

de Christiane Vienne (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Spaarlampen - Toxische bestanddelen - Gevaren voor de gezondheid en het milieu - Informatiecampagnes
________
verlichtingsmateriaal
energiebesparing
giftige stof
volksgezondheid
________
7/4/2008 Verzending vraag
16/5/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-767 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

We lazen in de pers onlangs dat spaarlampen een groot gevaar kunnen inhouden voor de gezondheid. Het Nederlandse milieu-instituut “Nede rlandse Instituut Milieu Centraal” raadt zelfs aan om het vertrek waarin een spaarlamp gebroken is, te verlaten en de ramen van dat vertrek minstens een kwartier open te zetten alvorens de scherven van de lamp op te rapen.

U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat dergelijke verklaringen onrustwekkend zijn, vooral in een periode waarin men sterk geneigd is spaarlampen te kopen om het energieverbruik te beperken.

Volgens de informatie waarover ik beschik, zouden spaarlampen inderdaad stoffen bevatten die het milieu kunnen schaden. Het meest giftige bestanddeel zou kwik zijn.

Kunt u ons geruststellen over het gebruik van die lampen?

Zijn er inderdaad gevaren voor de gezondheid wanneer een spaarlamp breekt?

Kunt u, gelet op de giftige bestanddelen van die lampen, geen informatiecampagnes organiseren om te voorkomen dat ze samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2008 :

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor deze interessante vraag. Rekening houdend met de reikwijdte van mijn bevoegdheden, kan ik u het volgend antwoord verschaffen.

In het kader van de Europese ecodesign wetgeving worden minimum eisen voor het op de markt brengen van energie-efficiënte verlichting voorbereid. Vanwege de betere energie-efficiëntie zal het aantal spaarlampen in de komende jaren dus toenemen.

Deze compacte fluorescentielampen bevatten inderdaad ook een bepaalde hoeveelheid kwik. De RoHS richtlijn beperkt het gehalte kwik tot maximum 5 mg per lamp, maar deze waarde wordt momenteel herzien. De voorbereidende ecodesign studie concludeert voorlopig dat een compacte fluorescentielamp gemiddeld 4 mg Hg bevat.

In het kader van de nieuwe ecodesign wetgeving zal België erop aandringen dat de wettelijke toegelaten waarde beperkt wordt tot 2 mg Hg per lamp.

Voor een accute blootstelling aan kwik, zoals het geval is bij het breken van een spaarlamp, bestaan er geen normen. Voor een continue blootstelling aan kwik gedurende een jaar hanteert de World Health Organization (WHO) een referentiewaarde van 1 pg/m3. In de Belgische wetgeving inzake de arbeidsbescherming wordt een waarde van 25 pg/rn3 met een blootstelling van acht uur en dit gedurende veertig uren per week vooropgesteld. Indien er in deze omstandigheden van chronische blootstelling geen ventilatie is gebeurd en indien bij het breken van een compacte fluorescentielamp met 4 mg Hg alle kwik zou verdampen, zou er een ruimte nodig zijn van 160 m3 (of 64 m2 woonoppervlakte) vooraleer het contaminatiegevaar verdwenen is.

Hieruit kan men afleiden dat het gezondheidsrisico bij het breken van een spaarlamp beperkt is en enkel in de uitzonderlijke situatie van constante blootstelling zou kunnen optreden. Zoals dat geldt voor alle defecte elektrische apparaten, wordt er uiteraard voorzichtig omgesprongen met een gebroken spaarlamp. De ruimte wordt best gedurende een kwartier verlucht. Gebruik voor het opruimen geen stofzuiger of borstel, maar vochtig materiaal. Draag handschoenen bij het manipuleren van het afvalmateriaal. Verpak dit hermetisch en breng dit naar de gepaste inzarnelplaatsen.

In het kader van de nieuwe ecodesign wetgeving zal België erop aandringen dat er instructies met betrekking tot het breken van spaarlampen, worden opgenomen in de wettelijk verplichte productinformatie voor de consument.

Om de consumenten te informeren en stimuleren betreffende de inzameling van defecte compacte fluorescentielampen, heeft Recupel een informatiecampagne gepland voor eind 2008. Er is een bedrag van 1,5 miljoen euro voorzien en deze campagne wordt in overleg met de Gewesten uitgevoerd.

Verdere informatie betreffende de selectieve ophaling en recyclage, evenals de financiering, kunnen door de Gewesten worden verschaft.