BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4416

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________
Opvang van illegale gezinnen met kinderen - Proefproject - Afname van het aantal woningen
________
asielzoeker
kind
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
verwijdering
vreemdelingenrecht
remigratie
sociale voorzieningen
________
17/9/2009 Verzending vraag
24/11/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4416 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enige tijd geleden ondervroef ik de voormalige minister van Migratie- en Asielbeleid over haar proefproject voor de opvang van illegale gezinnen met kinderen die wachten op hun uitwijzing (schriftelijke vraag nr. 4-3818). Zij bezorgde mij hierover uitgebreid cijfermateriaal. Daarnaast antwoordde ze dat ze het project ook positief evalueert. Zij gaf daarom te kennen dat ze het project wil uitbreiden.

Ik juich het voornemen tot uitbreiding toe, maar ondertussen stel ik wel een verandering van het aantal woonunits vast. In haar antwoord op mijn vraag zegt zij immers dat er op dit ogenblik drie woningen in Zulte in gebruik zijn en vier in Tubeke. In het activiteitenverslag van 2008 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, dat ik deze week onder ogen kreeg, stel ik daarentegen vast dat er gewag wordt gemaakt van zes woningen in Tubeke. Vermits de cijfers in het activiteitenverslag dateren van voor mijn vraag, leid ik af dat het aantal woonunits in Tubeke verminderd is.

Daarnaast werd onlangs ook bekend dat er tegen het einde van het jaar vier nieuwe woningen in gebruik zullen worden genomen in Sint-Gillis-Waas. In verschillende artikels in de pers wordt er echter ook over zes woningen in Tubeke gesproken.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1. Kan de geachte staatssecretaris mij duidelijkheid verschaffen over het aantal woningen dat in gebruik is in Tubeke? Betreft het hier vier woningen of zes woningen?

2. Klopt het dat het aantal gebruikte woningen in Tubeke is verminderd in vergelijking met februari 2009, toen het proefproject in deze gemeente werd opgestart?

3. Wat is de reden dat het aantal woningen in Tubeke is afgenomen? Zal het aantal hier in de toekomst weer worden opgetrokken?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Er zijn inderdaad zes woonunits in Tubize voorzien, maar we hebben ervoor gekozen om op dit ogenblik slechts vier van de zes woningen te gebruiken. Zoals u wellicht weet werden de woonunits voorheen gebruikt als rijkswachterwoningen. In één van de woningen woont namelijk nog een Belgisch gezin van een ex-rijkswachter, die op dit ogenblik nog tewerkgesteld is bij de politiezone Ouest Brabant Wallon.

Mijn diensten en de Regie der Gebouwen zoeken een alternatieve woning voor die familie.

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) zal nog onderzoeken of het zesde appartement, dat nu als bureau wordt gebruikt door de coaches van de families, ook als woonunit kan ingericht worden.

Mijn diensten hopen tegen het einde van dit jaar vier nieuwe woonunits in Sint-Gillis-Waas in gebruik te nemen. Er wordt ook nog gezocht naar bijkomende woonunits. Hoeveel en wanneer hangt ook af van de evaluatie van het project, die in de komende weken zal gebeuren. Ik zal niet nalaten u op de hoogte te houden van deze evaluatie.