BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
18 oktober 2007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-26

de Christiane Vienne (PS)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
________
Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking)
________
ziekteverzekering
Frankrijk
bilaterale overeenkomst
kaderovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
________
18/10/2007 Verzending vraag
10/12/2007 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-25
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-26 d.d. 18 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Franse en Belgische ministers van Volksgezondheid hebben einde september†2005 een Belgisch-Frans akkoord over de gezondheidssamenwerking ondertekend.

Dit samenwerkingsakkoord is heel belangrijk, het moet een wettelijke basis en een duidelijk kader verschaffen voor de overeenkomsten inzake zorgaanbod die tussen de bevoegde lokale overheden van de twee landen worden gesloten, met name in de zone Moeskroen.

Het akkoord moet een versterkte samenwerking mogelijk maken tussen de gezondheidsdiensten van de betrokken grensgebieden. Aan Belgische zijde zijn dat Moeskroen, Komen en Estaimpuis en aan Franse zijde Roubaix, Tourcoing, Wattrelos en enkele kleine gemeenten gedekt door de CPAM (Caisse primaire díassurance maladie) van Lille en ArmentiŤres. Het biedt de Belgische en Franse inwoners van die zone de mogelijkheid om zowel in BelgiŽ als in Frankrijk een beroep te doen op gezondheidsvoorzieningen of -werkers. De Belgische gezondheidsvoorzieningen en -werkers kunnen de Franse patiŽnten voortaan opvangen in optimale omstandigheden inzake organisatie en vooral terugbetaling, en omgekeerd.

De hoge mobiliteit van de bevolking van deze grensoverschrijdende zone moet niet meer worden aangetoond en met de concretisering van dit samenwerkingsakkoord zou men bovendien ook tegemoet kunnen komen aan een eis van het Europese Hof van Justitie inzake vrij verkeer van goederen en gezondheidsdiensten in de Unie, in een kader georganiseerd door de overheden bevoegd voor gezondheidssystemen.

Aangezien het hier om een grensoverschrijdende overeenkomst gaat, moet u het initiatief nemen om het ratificatiedossier voor te leggen, eerst aan de regering en nadien aan het federale parlement.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft het samenwerkingsakkoord in februari†2007 ter goedkeuring voorgelegd aan het Franse Parlement. De Franse Senaat heeft het op 1†augustus†2007 goedgekeurd en de Nationale Vergadering op 26†september†2007.

In BelgiŽ zou het samenwerkingsakkoord nog altijd niet in het Parlement zijn ingediend.

Hoever staat het met dit dossier en waaraan is de aanzienlijke vertraging ten opzichte van Frankrijk te wijten?

Antwoord ontvangen op 10 december 2007 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken aan wie dezelfde vraag werd gesteld (schriftelijke vraag nr. 4-25).