Register betreffende "bestrijding" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : amnestie (incivisme)
collaboratie (incivisme)
epuratie
incivisme
oorlog (repressie W.O.II)
repressie
repressie (incivisme)
sekwester
tweede wereldoorlog (amnestie)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De ontsluiting van de repressiedossiers (Toegangsbeleid - College van procureurs-generaal) (5-3899)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 11-12 5-259 COM p. 11-12 (PDF)
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - FinanciŽle gevolgen (5-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2409
  SV 5-2409
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Gevolgen op vlak van de pensioenen (5-2408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2408
  SV 5-2408
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Sociale gevolgen (5-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2444
  SV 5-2444
Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen (5-2625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2625
  SV 5-2625
Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen (5-4676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4676
  SV 5-4676
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (5-647)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-647/1
p. 1-43 5-647/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade (5-1001)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1001/1
p. 1-12 5-1001/1 p. 1-12 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999