Register betreffende "religieuze sekte" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Defraigne (S) en de heer Van Parijs (K)
3-1150/1
p. 1-33 3-1150/1 p. 1-33 (PDF)
   Actie van de Veiligheid van de Staat op het gebied van de schadelijke sektarische organisaties
3-1150/1
p. 17 3-1150/1 p. 17 (PDF)
  3-1150/1
p. 19 3-1150/1 p. 19 (PDF)
  3-1150/1
p. 24 3-1150/1 p. 24 (PDF)
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
3-157
p. 41 3-157 p. 41 (PDF)
  3-157
p. 71 3-157 p. 71 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (Deelname aan overheidsopdrachten door firma's die naast het voeren van hun bedrijfsactiviteit ook nog ideeŽn trachten te verspreiden [proselitisme] o.a. drugspreventie - Narcocon Info Center vzw) (3-1385)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-202
p. 18-20 3-202 p. 18-20 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (via onderaanneming bij HP) (3-2133)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 49-50 3-205 p. 49-50 (PDF)
De erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar (Erkenningsprocedure - Uitsluiting van verenigingen die banden hebben met sekten of kinderhandel) (3-118)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 18-21 3-31 p. 18-21 (PDF)
De steun aan het Narconon Info Center in het kader van drugsverslavingen (Rehabilitatiemethode van de grondlegger van Scientology, beweging als sekte beschouwd - PotentiŽel gevaar voor de maatschappij) (3-2074)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Hermans aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-202
p. 82-83 3-202 p. 82-83 (PDF)
De studie betreffende de sekten in BelgiŽ in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (Doelstelling van de studie) (3-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 9-11 3-140 p. 9-11 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor minderjarigen (Bewustmaking, actiemiddelen en samenwerking met de Europese en internationale instanties - Aanpassing van het wetgevend arsenaal - Strafwetboek - Informatie- en Adviescentrum en Administratieve CoŲrdinatiecel bij FOD Justitie - Cel bij de Staatsveiligheid) (3-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 29-32 3-90 p. 29-32 (PDF)
De werkwijze van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente rechtspraak (Gebrek aan objectiviteit in zijn adviezen) (3-1747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 51-53 3-175 p. 51-53 (PDF)
European Raelian Movement - Wettigheid van de activiteiten van de vereniging (3-4143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5639 3-61 p. 5639 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties      
  Verslagen
   2001-2002
3-13
p. 26 3-13 p. 26 (PDF)
   2003-2004
3-127
p. 103 3-127 p. 103 (PDF)
Informatie-en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - Webstek - Synoptische tabel gevaarlijke sekten (3-7021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9872-9873 3-88 p. 9872-9873 (PDF)
Scientology - Bijlessen - Beroepsopleidingen (Sekte - Gevaar voor indoctrinatie) (3-5349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7420-7421 3-71 p. 7420-7421 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 259-260 3-4 p. 259-260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 519-521 3-8 p. 519-521 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 529-530 3-8 p. 529-530 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 271 3-4 p. 271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 539 3-8 p. 539 (PDF)
Vrijheid van godsdienst en geloof - Respect - Maatregelen (Verslag van het parlementair onderzoek ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten) (3-4155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5579-5580 3-61 p. 5579-5580 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (Versoepeling van de voorwaarden om voor een aanstelling in aanmerking te komen bij het Centrum) (3-525)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-525/1
p. 1 3-525/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-47
p. 90 3-47 p. 90 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (3-201)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-201/1
p. 1-6 3-201/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999