Laatste hoorzitting in de Senaat over partnergeweld

2/03/2020

Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen hield een laatste afrondende, hoorzitting rond partnergeweld (nr. 7-123/1).

De heer Thierry Marchandise, voormalige procureur des Konings en erevrederechter, belichtte de inbreng en impact van het parket en formuleerde zijn bedenkingen bij de huidige gang van zaken. Mevrouw Charlotte Vanneste, hoofdonderzoeker bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, stond stil bij ontbrekende data (dit blijkt geen typisch Belgisch probleem) en bestaande statistieken en lichtte lopende projecten toe. Mevrouw Anne Jacob, directrice bij Praxis, gespecialiseerd in intrafamiliaal geweld, stond tenslotte stil bij de opvolging en de door Praxis toegepaste aanpak van plegers van partnergeweld.

De bedoeling van de reeks hoorzittingen is een gedetailleerde en genuanceerde schets te maken van het fenomeen en een aanzet / inspiratiebron te bieden om het krachtdadig(er) te kunnen aanpakken via correcties van de gedetecteerde mankementen en via de bestendiging van wat werkt.