Reacties

Glasnost in de Senaat

VOLGENS de dagbladpers komt de Senaat met zijn tijdschrift, gratis fax en
interactieve web site inderdaad tegemoet aan de nood aan communicatie met de burger. De Morgen schrijft: "Glasnost in de Senaat".

Heel wat bibliotheken, scholen en burgers zijn opgetogen. Zij hopen dat de Senaat verdergaat op de ingeslagen weg van openheid. Sommige lezers doen suggesties. Zo stelt een ambtenaar bij de Duitse Gemeenschap voor om ook een Duitse versie van het tijdschrift te maken. Vanaf dit nummer is er een Duitse samenvatting voor de Duitstalige gemeenschap.

Een schooldirecteur uit Brugge vraagt om specifiek op zoek te gaan naar informatie voor leerlingen technisch en beroepsonderwijs. Het is hoe dan ook de betrachting van dit tijdschrift om zo leesbaar en dus toegankelijk mogelijk te zijn.

De meeste lezers hebben praktische vragen. Waar kunnen ze het Staatsblad of andere documenten kopen ? Voor hen publiceren wij een tabel met nuttige adressen.

Vragen naar adressen van volksvertegenwoordigers of naar rapporten van onderzoekscommissies (Dutroux, sekten, ... ) van de Kamer verwijzen wij door naar de web site "www.dekamer.be" of naar het telefoonnummer van de Kamer 02/549.81.11.

Nog even herhalen dat onder meer de adressen van de senatoren op onze web site staan "www.senate.be".

Senaat zoekt contact

"De Senaat doet dappere pogingen om zijn imago van een wat oubollige, stijfdeftige

assemblee te doorprikken. ... De Senaat wordt interactief, surft zich een weg door

de informatiemaatschappij" (De Morgen, 30.05.97)

"Senaat zoekt contact met burger. ... een
poging om de activiteiten van de Hoge Vergadering bij het bredere publiek bekend te maken ...
" (De Tijd, 30.05.97)

"Met genoegen kan ik u meedelen dat uw site een vermelding heeft gekregen in ons T-Zine en dus onze 7.100 lezers heeft bereikt" (web site van De Tijd)

Drempelverlagend

Een pedagoog uit Antwerpen: "Als pedagoog in een lerarenopleiding ben ik ervan overtuigd dat dit initiatief tegemoet komt aan een brede vraag vanuit het onderwijs: de complexiteit van de huidige staatsstructuur en haar democratische instellingen wekt in brede lagen van de bevolking weerstanden op die dikwijls resulteren in onverschilligheid en nihilisme. Het verlagen van de drempel tussen de besluitvormingsorganen en de bevolking is daarbij een van de middelen om het vertrouwen in de instellingen te herstellen of te behouden."

Een verantwoordelijke van een PMS-centrum: "Dit mooi uitgegeven tijdschrift bevat heel wat interessante informatie die zeker een plaats verdient in de PMS-informatheken en -wachtzalen."

Een andere PMS-verantwoordelijke: "Mijn eerste indruk over het tijdschrift is positief. Het is een verzorgde uitgave en het kan uw instelling zeker beter bekend maken bij het brede publiek "

Een provinciegriffier: "... mijn appreciatie uiten voor dit initiatief en u feliciteren met de realisatie ervan".

Een verantwoordelijke van een politieke vormingsdienst: "Het is een verzorgde en goed leesbare publicatie geworden."

 

Senatoren slapen niet

Een lezer uit Mater:

"Sinds de Senaat de rol van 'bezinningskamer' heeft gekregen, zie ik de Senaat toch wat te weinig naar mijn zin in de media.

Het zou zinvol zijn dat de burger meer op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten van deze instantie.

Zo kunnen roddels zoals dat senatoren niets anders doen dan slapen en (heel veel) geld verdienen, de kop worden ingedrukt."

Nationale Feestdag 21 juli

Een gezin uit Rijmenam:

"Wij zijn zo vrij via deze weg uw aandacht te vragen voor de uiting van onze verontwaardiging en dit na het horen van het TV journaal op VTM waar de informatie verstrekt werd dat twee VU-parlementariërs een voorstel wensen in te dienen om de Nationale Feestdag van 21 juli af te schaffen en deze te vervangen door de regionale feestdag !!!

Wij vinden het totaal ongeoorloofd dat zij het aandurven om met zo een voorstel voor de dag te komen. Vooreerst wordt het tijd dat bepaalde personen zich ervan bewust worden dat een groot gedeelte van de Belgen en dit zowel Vlamingen als Walen eerst Belg zijn en zich nadien eventueel uitspreken voor een bepaalde regio !"

Prins Laurent

Een lezer vraagt of prins Laurent senator van rechtswege wordt. Artikel 72 van de Grondwet bepaalt dat "De kinderen van de Koning of, indien er geen zijn, de Belgische nakomelingen van de tot regeren gerechtigde tak van het koninklijk stamhuis van rechtswege senator (zijn) op de leeftijd van achttien jaar." Zij worden echter pas senator na het afleggen van de eed. Op dit ogenblik hebben enkel Prins Filip en Prinses Astrid dit gedaan.

Nooit meer moties afblokken ?

Een bezorgde lezer doet een voorstel.

"De werking van de Senaat wordt niet alleen door de (grond)wettelijke aflijning van zijn bevoegdheden bepaald, maar ook door zijn reglement. In het raam van de 'nieuwe politieke cultuur' ware het wenselijk, dit reglement van naderbij te bekijken.

Een schijnbaar onbelangrijk punt betreft de wijze van stemmen over moties, ingediend na een 'vraag om uitleg'. Nu heeft de stemming over de eenvoudige (nietszeggende) motie altijd de voorrang boven de gemotiveerde motie.

Het komt mij voor dat deze werkwijze elke gemotiveerde motie bij voorbaat uitschakelt. In het verleden is het zeker al voorgekomen dat moties in zulke gematigde termen opgesteld en met zulke motieven omkleed waren dat ook leden van de meerderheid er konden achter staan. Moties hoeven inderdaad niet noodzakelijk de val van de regering te beogen, zelfs niet die van een bepaalde minister. Zij kunnen een concreet beleidspunt betreffen en slechts een bijsturing bedoelen.

Door eerst over de gemotiveerde motie te laten stemmen zou de invloed van de parlementsleden merkelijk toenemen, wat het aanzien van de Senaat en de doeltreffendheid van de democratie zeker zou verhogen.

In elk geval kunnen 'vragen om uitleg' niet worden gevolgd door de stemming over de motie die het vertrouwen in de regering op het spel zet. Dat laatste kan alleen nog in de Kamer, na een interpellatie."


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster