Geld

Correcte valutadata

DE wet over de valutadatum van bankverrichtingen, door de
Senaat eenparig aangenomen, kwam er op initiatief van
PS-senator Francis Poty.

IN ZIJN VOORSTEL gaat senator Poty uit van het principe dat de valutadatum van een bankverrichting moet overeenstemmen met de werkelijke datum van de verrichting. De banken boeken een debetverrichting immers op een vroegere datum dan de werkelijke datum van die verrichting. Een creditverrichting boeken zij op een latere datum. Deze regeling komt in feite neer op een verdoken voordeel voor de banken. Omwille van de duidelijkheid moet deze tarifering worden herzien.

In de commissie werden de wel erg tegenstrijdige adviezen van de betrokken kringen gehoord. Het bankwezen werd vertegenwoordigd door de Belgische Vereniging der Banken en door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen; de verbruikers door Testaankoop.

De tekst houdt ermee rekening dat de huidige regeling van de valutadata economisch niet langer verantwoord is, omdat de meeste bankverrichtingen vandaag electronisch en dus on line verlopen. De meeste banken rekenen overigens de verrichtingen aan. Bovendien hanteren sommige kredietinstellingen in België het valutadatum-systeem als een commercieel onderhandelingselement ten overstaan van hun grote klanten, vooral bedrijven.

De nieuwe wet zal ook de termijnen voor de overschrijvingen tussen rekeningen inkorten. Die termijn is niet meer verantwoord voor overschrijvingen tussen twee rekeningen bij eenzelfde bank en wordt beperkt tot twee werkdagen -en vanaf
1 januari 2001 zelfs tot één werkdag- voor overschrijvingen tussen rekeningen bij verschillende instellingen.

De Koning (in de praktijk: de regering) bepaalt de inwerkingtreding van de wet. Uiterlijk moet dit 1 januari 1999 zijn.


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster