Veiligheid

foto Isopress-Senepart

Evaluatie van de politiedienstendiensten

NA maandenlange werkzaamheden en talrijke hoorzittingen maakte de commissie voor Binnenlandse aangelegenheden een inventaris op van wat mank loopt bij politie en rijkswacht en van de noden en verwachtingen van de bevolking. Deze wil niet alleen beter beschermd worden, maar wenst ook dat de politie meer belang hecht aan preventie dan aan repressie.

In het commissierapport, opgesteld door Jean-Marie Happart (PS) en Ludwig Caluwé (CVP), is de koers aangegeven voor de hervorming van de politiediensten.

Een politiedienst moet ten dienste staan van de bevolking. Daarom stelde de commissie een herstructurering voor , niet alleen gebaseerd op doorzichtigheid, democratie en efficiëntie, maar ook op autonomie en integratie. De commissie stelt een geïntegreerd model van politiediensten voor, met een lokale politie en een aanvullende politie op federaal niveau. Voor zo'n integratie zijn coördinatie en partnerschap vereist. Essentiële principes zijn: één enkele federale strategie, een identieke opleiding en selectieprocedure, één enkel statuut, een lokale eenheidspolitie die bestaat uit gemeentepolitie en rijkswacht, de centralisatie van de informatie, een vast intern audit- en inspectieorgaan, mobiliteit tussen de functionele eenheden en het bestaan van een federale coördinator en van een federaal comité.

Dit schema heeft tot doel komaf te maken met de corpsgeest in de verschillende politiediensten, concurrentie tussen de verschillende diensten te voorkomen en het gevaar voor corruptie zoveel mogelijk te beperken. De commissie heeft ten slotte de gemeentelijke politieautonomie, alsook het specifieke karakter van
de gerechtelijke politie willen vrijwaren. Een volledige en efficiënte hervorming van de politiekorpsen heeft ten slotte slechts kans op welslagen, als ook het gerechtelijk apparaat wordt hervormd.

Op een vraag om uitleg van senator Joëlle Milquet heeft minister van Binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte geantwoord dat de Regering de conclusies van de verschillende verslagen hierover aandachtig zal bestuderen. Het gaat hierbij om de conclusies van de commissie-"Dutroux", het verslag van de commissie-Huybrechts (een door de Regering opgerichte werkgroep van specialisten die een rapport over de politiediensten moeten opstellen) en het verslag van de Senaatscommissie voor Binnenlandse aangelegenheden.

De minister stelt vast dat er eensgezindheid is over 75 % van de voorstellen die in deze verslagen zijn geformuleerd. Discussie blijft bestaan over de leiding van de toekomstige politiestructuur, de verdeling van de bevoegdheden tussen het lokale en het centrale niveau en het financieel aspect.

Het eerste parlementaire debat over de hervorming van de politiediensten vond plaats in de Senaat op 23 oktober 1997

Eerste minister Jean-Luc Dehaene praat even bij met minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte en met minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Minister Johan Vande Lanotte en commissievoorzitter Joëlle Milquet (PSC)

SP-senator Louis Tobback.


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster