Petra De Sutter - Ecolo-Groen
 
Geboren te Oudenaarde op 10 juni 1963

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UGent)
Doctor in de biomedische wetenschappen (UGent)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs

Vrouwenarts (UZ Gent)
Buitengewoon hoogleraar (UGent)
Afdelingshoofd (Vrouwenkliniek - Afdeling Reproductieve Geneeskunde - UZ Gent)

Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van de UGent
Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis te Gent
2014-2019 : gecoöpteerd senator
2019-2020 : lid van het Europees Parlement
Sinds 1 oktober 2020 : vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-24/4/2015 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
23/4/2015-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-1/10/2020 Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement