Steven Vanackere - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Wevelgem op 4 februari 1964

Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in de economische wetenschappen (KULeuven)
Kandidaat in de politieke wetenschappen (KULeuven)

Gewezen adjunct-directeur-generaal (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - MIVB)
Gewezen directeur-generaal (Haven van Brussel)
Gewezen politiek adviseur (Centrum voor economische, politieke en sociale studies van de CVP-PSC)

1991-1993 : adjunct-kabinetschef (gewestminister van Begroting, Financiën, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen)
1995-1999 : kabinetschef (gewestminister van Economie, Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen)
2004-2007 : lid van het Vlaams Parlement
2006-2012 : gemeenteraadslid (Brussel)
2006-2012 : schepen (Brussel)
2007-2008 : minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse regering)
2008-2009 : vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
7 juni - 17 juli 2009 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2011 : vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
2010-2011 en 2013-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2013 : vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
2014-2019 : gecoöpteerd senator
2014-2018 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)
Sinds 2 januari 2019 : directeur van de Nationale Bank van België
Sinds 19 april 2021 : vicegouverneur van de Nationale Bank van België

Grootofficier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
29/5/2013-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
17/7/2014-2/1/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-2/1/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
24/10/2014-2/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
3/11/2014-2/1/2019 Voorzitter Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017-2/1/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen