Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Woensdag 13 juni 2001
vergadering om 12.15 uur (1)

  1. Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
    nr. 2-12/1-6.-
    Stemming over het advies.- Lezing van het verslag van de heer Jean Cornil.- Stemming.

  2. Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.-
    Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf