5-68

5-68

Belgische Senaat

5-68

Handelingen - Nederlandse versie

DONDERDAG 21 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


Waarschuwing: de blauwe kleur geeft aan dat het gaat om uit het Frans vertaalde samenvattingen.


Overlijden van een gewezen minister

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft (van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1567)

Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen (van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1568)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1569)

Mondelinge vragen

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1670) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de eID (van de heren Louis Ide en Philippe Mahoux, mevrouw Marleen Temmerman, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Elke Sleurs; Stuk 5-1544)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Stuk 5-1641) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot instelling van het `una via'-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Stuk 5-1592) (Evocatieprocedure)

Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide; Stuk 5-1275)

Mondelinge vragen

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocatie

Indiening van een wetsontwerp

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Parket-generaal

Parket

Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Cel Gezondheidsbeleid Drugs

Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

Europees Parlement


Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune

(De vergadering wordt geopend om 14.05 uur.)

Overlijden van een gewezen minister

De voorzitster. - De Senaat heeft met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van de heer Charles Hanin, gewezen minister.

Uw voorzitster heeft het rouwbeklag van de Vergadering aan de familie van ons betreurd gewezen medelid betuigd.

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft (van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1567)

Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen (van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1568)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1569)

Voortzetting van de algemene bespreking

De heer Marcel Cheron (Ecolo). - Uit de materies waarover we de jongste dagen debatteren in aanwezigheid van de staatssecretarissen en van enkele collega's, kies ik de zogenaamde sequentie over Brussel om even bij stil te staan. Eerst wil ik echter de staatssecretarissen danken voor hun toewijding, maar ook de collega's onder wie sommige ijveriger zijn dan andere, sommige zelfs te ijverig. Dat is nu eenmaal de prijs die we betalen voor de democratie.

Stad of gewest, Brussel wekt een grote interesse. Die gaat echter niet altijd dezelfde richting uit en vertrekt soms zelfs vanuit radicaal verschillende visies. Vanochtend hebben we een wat surrealistisch debat gevoerd over de hoofdstedelijke gemeenschap en de website van een politieke partij, die ik niet nogmaals zal noemen, omdat er, vooral dankzij de N-VA, al op een bijna ongehoorde wijze reclame voor is gemaakt.

In het licht van documenten zoals het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief kunnen we ons nu bezinnen over die hoofdstedelijke gemeenschap. Laten we het strikt Belgische niveau verlaten en de grote denkschema's inzake planologie bekijken, die Europa heeft uitgewerkt. Als we ons daarbij toespitsen op de eurocorridors, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat Brussel daarin een strategisch knooppunt vormt. Dat is van wezenlijk belang voor de activiteiten in een ruimte zo groot als het vroegere Brabant, maar ook voor het voortbrengen van rijkdom, voor de kwaliteit van de ondernemingen en, niet te vergeten, voor de opleiding van de mensen.

Laat me toe, als Waals-Brabander, er nogmaals op te wijzen dat de hoofdstedelijke ruimte zich uiteraard verder uitstrekt dan de negentien gemeenten. Dat is van enorm belang voor de sociale en economische ontwikkeling, zoals de zeer talrijke pendelaars aantonen, en maakt het mogelijk elders rijkdom voort te brengen. De kwaliteit de van hoofdstedelijke pool in het hart van dit land, maakt van het gewaagde experiment van de hoofdstedelijke gemeenschap een verantwoord experiment.

Ik val iedereen bij die gezegd en herhaald heeft dat de tekst waarover we stemmen, noch de illusies van sommigen, noch het verstoorde zicht van anderen op de reële reikwijdte van de hoofdstedelijke gemeenschap weerspiegelt. We roepen een instrument in het leven dat alleen maar kan werken dankzij de goede wil van al wie eraan deelneemt. We moeten dus binnen afzienbare tijd afspreken om te evalueren of dat instrument al dan niet op een positieve manier is gebruikt. Het belang van dat instrument bestaat erin dat het de samenwerking kan bevorderen tussen vrije en gelijke partners die zich bewust kunnen verenigen. Hopelijk durven die partners het aan om in te zetten op complementariteit en dialoog, en plooien ze zich niet terug op zichzelf.

Laten we nooit vergeten dat mannen en vrouwen, net als de activiteiten, beweeglijk zijn en dat het in een geglobaliseerde ruimte interessant is om alle gemeenten, die tot ver buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uitmaken van de hoofdstedelijke gemeenschap, ook van dat nieuwe instrument te laten profiteren.

Ik kom nu bij het hoofdstuk `correcte financiering van de Brusselse instellingen'. Ik geef ruimschoots de voorkeur aan die term in het opschrift van de wet, boven de term `herfinanciering' die de media gebruiken.

Zoals in de commissie werd gezegd - ik denk aan het betoog van de heer Anciaux - behandelen we hier de uitdagingen die het Brussels Gewest als hoofdstad en als grootstad te wachten staan. De heer Demeyer weet overigens goed hoe prachtig, maar complex die uitdagingen zijn voor de grote steden. Hij maakt dat dagelijks mee.

Alle Brusselse instellingen worden met die uitdagingen geconfronteerd. De Raad van State heeft erop gewezen dat de Grondwet en de bijzondere wetten, de verdeling van de bevoegdheden bepalen. Zo zijn inzake onderwijs de gemeenschappen en soms ook de gemeenschapscommissies bevoegd.

Met onderhavig wetsvoorstel willen we de bevoegdheidsverdeling eerbiedigen, maar vooral ook het hoofd kunnen bieden aan de hedendaagse uitdagingen.

Die uitdagingen zijn veelvoudig: onderwijs, opleiding, kinderopvang, economische activiteit, demografie, beroepsopleiding, werkgelegenheid, veiligheid en mobiliteit.

Een correcte financiering van de Brusselse instellingen kan daar het hoofd aan bieden. Ze moet echter passen in een stappenplan, want tot 2015 wordt bij iedere stap de financiële capaciteit uitgebreid.

De financiering gebeurt in twee keer. Wij bespreken hier nu het eerste deel. Het tweede deel, waarover de staatssecretaris zijn hoofd breekt, wordt opgenomen in de bijzondere financieringswet, een complexe, levendige en boeiende materie.

Voor dit deel heeft de staatssecretaris blijk gegeven van literair talent. Voor de bijzondere financieringswet moet hij zich ronduit ontpoppen als specialist in de wiskunde en de economie. Hij zal wellicht de vakantie te baat nemen om die materies nog beter onder de knie te krijgen.

We hebben het hier over toegewezen middelen, naast andere die per definitie niet toegewezen zijn. We hebben niet alleen de uitdagingen inzake veiligheid en inzake eurotoppen in aanmerking genomen, maar ook de taalpremies. In de openbare dienst is het immers belangrijk dat het aanleren van talen wordt aangemoedigd. Ook de uitgaven voor mobiliteit lopen op. Iedereen weet dat de bedragen die daarvoor in de algemene begrotingen van het Brussels Gewest uitgetrokken zijn, niet verwaarloosbaar zijn.

Laten we hierbij de dotaties aan de Gemeenschapscommissies, aan de COCOF en aan de VGC niet vergeten. Er zijn ook niet toegewezen bedragen zoals de dode hand die al werd gedetailleerd. Dat is een eerste stap, een tweede volgt. Het is dus de bedoeling de bijzondere financieringswet grondig te herzien.

Ik kan mijn betoog niet eindigen, zonder in te gaan op een ander hoofdstuk betreffende Brussel. De stad heeft nood aan een correcte financiering, maar ook aan correcte hervormingen. Tijdens de urenlange commissievergaderingen hebben sommigen in zeer harde bewoordingen een bepaald beeld van het Brussels Gewest opgehangen. Die bewoordingen zijn niet alleen hard, maar uitermate onrechtvaardig in het licht van de uitdagingen waarvoor het gewest staat: de demografische explosie, de beroepsopleiding en de veiligheid allemaal hervormingen.

Het institutioneel akkoord bevat een belangrijk hoofdstuk over de hervormingen in Brussel zelf. Er zijn doelstellingen vastgelegd.

Er wordt en werkgroep opgericht die geleid wordt door de heer Moureaux. In die intra-Brusselse werkgroep zullen de acht partijen zitting hebben, die het institutioneel akkoord hebben gesloten: vier Franstalige en vier Nederlandstalige partijen. Hoe kon beter worden gewaarborgd dat de Franstalige en de Nederlandstalige democratische krachten zich allemaal over de toekomst van het Brussels Gewest kunnen uitspreken? Het opzet is, de correcte financiering waarin deze belangrijke financieringswet voorziet, weldoordacht te baat te nemen. De hervorming mag geen opsmukwerk worden. Ze moet ingrijpend zijn.

Uit naam van mijn fractie die Walen, Brusselaars en één Duitstalige verenigt, beklemtoon ik dat Brussel, omdat het zo is bepaald, omdat het dat verdient en omdat het dat zelf ook wil, diepgaande hervormingen moet ondergaan om een beter bestuur te verzekeren en een beter gebruik van de overheidsgelden. Wij zijn zullen ons daarvoor ten volle inzetten en verwachten dat ook van de andere democratische krachten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb aandachtig naar de oppositie geluisterd. In commissie en in de plenaire vergadering heeft de oppositie haar rol correct gespeeld zodat een uitgebreid debat mogelijk was. Door de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zal het voor Brusselse Vlamingen moeilijker worden om nog rechtstreeks verkozenen te hebben in de Kamer, maar toch niet onmogelijk. Ik heb overigens al een aantal mogelijkheden aangehaald.

Ik begrijp de kritiek van de oppositie op een aantal punten, maar niet haar negatieve ingesteldheid ten opzichte van Brussel. Onze Franstalige collega's moeten weten dat Vlamingen een vrij negatieve beeldvorming over Brussel hebben omdat ze vinden dat de taalwetgeving in Brussel niet altijd correct wordt nageleefd en ze zo niet de kansen krijgen waarin de wet voor hen voorziet. Ik begrijp dus dat Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap en vooral de inwoners van Halle-Vilvoorde niet altijd positief naar Brussel kijken.

Een politicus mag echter niet meesurfen op de gevoelens van de bevolking. Een impasse tussen de twee gemeenschappen en een wederzijdse negatieve houding leiden niet tot constructieve voorstellen of tot de verbetering van de situatie van minderheden in België of in Brussel. Integendeel, wanneer de Vlaamse én de Franse gemeenschap positief ingesteld zijn tegenover Brussel zullen alle gemeenschappen in Brussel aanwezig, beter samenleven en met meer respect voor elkaar.

De hoofdstedelijke gemeenschap is er gekomen omdat het besef gegroeid is dat sociologisch gezien Brussel groter is dan de negentien gemeenten. De oppositie deed nogal angstig en negatief over die groei. Dat hoeft niet en dat lost niets op. Dat grootsteden uitdeinen is een internationale realiteit.

Als er geen goede samenwerking is tussen stad en Rand is dat altijd ten nadele van de Rand. Brussel en de Rand kunnen dus beter een positieve politiek voeren. En met de Rand bedoel ik heel Vlaams-Brabant of minstens Halle-Vilvoorde.

Toen ik destijds in de Vlaamse regering als minister bevoegd was voor de Vlaamse Rand en Brussel, heb ik die omkering eigenlijk moeten realiseren, want tot dan zette de Vlaamse Rand zich politiek af tegen Brussel. Brussel gold als de vijand, uit angst voor verfransing en verstedelijking. Vandaar dat de visie ook was: Vlaamse Rand `groen en Vlaams'. Daar heb ik ook begrip voor, maar we moeten tot een normale, positieve samenwerking tussen de Rand en Brussel komen en de hoofdstedelijke gemeenschap kan daar kansen toe bieden. Sommigen zeggen dat samenwerking vandaag ook al mogelijk is. Dat klopt, maar in de praktijk leeft daar heel wat angst rond. Dat is de realiteit.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - De hoofdstedelijke gemeenschap heeft toch enkel betrekking op gewestbevoegdheden, terwijl ik nu hoor spreken over andere thema's, zoals de naleving van de taalwetgeving. Ik ben er ook absoluut voorstander van dat er in Vlaanderen een positief beeld groeit van de eigen hoofdstad, maar hebben de Franstalige Brusselaars ook een positief beeld van de Nederlandstalige inwoners, pendelaars en bezoekers van Brussel?

Die wederkerigheid is cruciaal, maar laten we eerlijk zijn, het is geen thema voor de hoofdstedelijke gemeenschap. Die heeft alleen betrekking op gewestbevoegdheden, op mobiliteit. Ik had heel graag een wetsvoorstel gezien dat een oplossing biedt voor wat men een `oud zeer' noemt, het naleven van de taalwetten, en dat ervoor zorgt dat in een hoofdstad met twee gemeenschappen en ook heel wat nieuwkomers van zeer diverse afkomst, die twee institutionele gemeenschappen elkaar kunnen treffen, in wederkerigheid en wederzijds respect. U weet zeer goed, mijnheer Anciaux, dat dat wederzijds respect er soms niet is. Ik vind het jammer dat u nu probeert de hoofdstedelijke gemeenschap te betrekken bij de taalwetgeving, die daar absoluut niets mee te maken zal heeft. Als de hoofdstedelijke gemeenschap iets zou wijzigen aan de taalwetgeving, zeg dat dan. Dan worden er eigenlijk al nieuwe bevoegdheden toegekend.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Uw uiteenzettingen zijn vaak zinvol, mijnheer Vanlouwe, alleen blijft u maar doorpraten dat de zin wel eens verloren gaat.

Ik heb helemaal niet gezegd dat de hoofdstedelijke gemeenschap een gemeenschapsbevoegdheid heeft, integendeel. We zijn het er roerend over eens dat het om gewestbevoegdheden gaat. Ik heb uitgelegd waarom ik begrijp dat er een soort angst voor Brussel bestaat. Dat verantwoordt voor mij echter geen negatieve houding. Ik ben het er vanzelfsprekend mee eens dat respect voor de taalwetgeving essentieel is om goed te kunnen samenleven in Brussel en in België. De hoofdstedelijke gemeenschap is een kans om bepaalde zaken beter op elkaar af te stemmen.

Vandaag is er zeker angst en een gebrek aan politieke wil om samen te werken. Mobiliteit is een belangrijke bevoegdheid die weldra voor 100% door de gewesten zal worden uitgeoefend. Niemand zal ontkennen dat mobiliteit een uitdrukkelijk probleem is voor Brussel, maar ook voor de grote rand rond de hoofdstad. Om oplossingen te vinden, zijn samenwerking en overleg dus op hun plaats. Als de tunnels in Brussel worden afgesloten, kan men de gevolgen voelen tot in Aarschot. Het omgekeerde geldt eveneens. Dat is de realiteit. We moeten er dus voor zorgen dat de stad en de rand meer in harmonie kunnen leven.

De verhouding stad-omgeving zal altijd voor conflicten zorgen. In onze context wordt de situatie nog extremer, omdat het ook over taal- en gewestgrenzen gaat.

Een positieve ingesteldheid tegenover Brussel vereist ook dat Vlaanderen zorg draagt voor die stad. Het is in die optiek dat ik de hoofdstedelijke gemeenschap bekijk.

Er bestaan fabels in de politiek. Een daarvan is dat Vlaanderen wordt geminoriseerd omdat het op gewestelijk niveau tegenover Brussel en Wallonië staat waardoor de verhouding 1 tegenover 1+1 is. Dat is natuurlijk een fabel omdat de gewesten nooit samen tot een stemming overgaan.

Ik ken een nieuwe fabel die gaat over de verplichte toetreding van alle gemeenten van de vroegere provincie Brabant tot de hoofdstedelijke gemeenschap. Als we tellen over hoeveel gemeenten het gaat, komen we uit op een fantastische overwinning voor Vlaanderen. Als Olivier Maingain beweert dat Diest haar wil zal opleggen aan Brussel, zal hij gelijk krijgen, want in de hoofdstedelijke gemeenschap is er een meerderheid aan Vlaamse gemeenten: 30 in Leuven en 35 in Halle-Vilvoorde tegenover 27 Franstalige en 19 tweetalige gemeenten. Dat valt niet te betwisten. Zelfs Armand De Decker, eigenlijk een etnische Vlaming, zal dat als burgemeester van een tweetalige gemeente toegeven.

Er wordt dus in Vlaanderen een echt complot gesmeed om Brussel te veroveren. Ik heb zelfs gehoord dat men de hoofdstedelijke gemeenschap tot heel België wil uitbreiden. Als de Franstaligen dan de optelsom maken, zullen ze ontdekken dat Vlaanderen niet alleen een ruime meerderheid in bevolking heeft, maar ook in het aantal gemeenten. Zelfs de fusies van de gemeenten in Wallonië zouden alleen maar zijn doorgevoerd om dat doel te bereiken. Dat verhaal is natuurlijk maar een fabel. Er wordt immers niet gestemd in de hoofdstedelijke gemeenschap. Er wordt wel overleg gepleegd. Over een zaak moet zelfs verplicht overleg worden gepleegd.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Mijnheer Anciaux, kunt u mij nu eens zeggen waarom de gemeenten van de vroegere provincie Brabant van rechtswege lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap terwijl de provincies vrij zijn om toe te treden. Waarom niet omgekeerd?

Evenmin heb ik een antwoord gekregen op de vraag waarom er een hoofdstedelijke of metropolitane gemeenschap komt en geen economische pool die samenvalt met wat wij `de Vlaamse economische ruit' noemen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Over het woordgebruik kan ik kort zijn. Er is geen juridisch verschil tussen de term `hoofdstedelijk' of `metropolitaan'.

Over de verplichte aanwezigheid van de gemeenten, kan ik u geruststellen. Dat is een Vlaamse zet om meer Vlaamse dan Franstalige gemeenten te hebben!

Stel u voor dat de gemeenten vrijwillig mochten toetreden en dat vrij weinig Vlaamse gemeenten uit angst niet zouden toetreden. Wat was dan uw reactie geweest?

Is het voor ons een probleem dat we alle gemeenten verplicht hebben toe te treden? Is het een probleem dat meer Vlaamse gemeenten dan Franstalige tot de hoofdstedelijke gemeenschap behoren? Mijnheer Vanlouwe, ik begrijp helemaal niet dat u in een amendement vraagt de gemeenschappen erbij te betrekken. Dat is het domste wat we kunnen vragen. Brussel is geen boosdoener. Het is een internationale stad met alle kenmerken ervan.

En dan kom ik tot de financiering. Brussel heeft onvoorstelbare problemen. Iedereen is het daarover eens. Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid. Er is een verband tussen onderwijs en werkkansen, armoede, economische groei enzovoort. Er moeten nieuwe investeringen gebeuren in het Brusselse onderwijs. Vlaanderen investeert al. De Franse Gemeenschap doet het met de mogelijkheden die er zijn, maar niet voldoende. Ik begrijp niet dat de Franse Gemeenschap zegt dat elke euro die via de COCOF in 2012 in onderwijs wordt geïnvesteerd, via de Franse Gemeenschap van Brussel wordt afgenomen. Dat is niet verstandig. Ik hoop dat het uit noodzaak is, want dat is een kortzichtige politiek. Ik hoop dat de Franstaligen inzien dat het, zowel voor Brussel als voor heel België, noodzakelijk is dat de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap meer in onderwijs in Brussel investeren. Via die financiering vloeit trouwens een deel van de middelen naar de VGC en de COCOF.

Er zijn andere uitdagingen, onder meer de mobiliteit. Moet Brussel de mobiliteitskost voor de 400 000 pendelaars alleen financieren? Brussel moet niet voortduren klagen, maar de concentratie van maatschappelijke problemen is er groot.

Ik had graag nog over Beliris gesproken, maar aangezien mijn tijd is opgebruikt, verwijs ik daarvoor naar het verslag, waarin Beliris uitvoerig aan bod komt.

Ik ben het eens met collega Cheron dat we niet alleen moeten zorgen voor een correcte financiering van Brussel. Als Brusselse Vlamingen en Franstaligen of als Brusselaars tout court moeten we ook nadenken over een rationalisering of een hervorming van de Brusselse instellingen. Ook daarvoor moeten we initiatieven nemen. Maar dat ontslaat ons niet zou ik denken, van de verplichting om als gemeenschap onze verantwoordelijkheid te nemen tegenover meer dan een miljoen mensen in Brussel van wie er veel echte kansen moeten krijgen. Of gaan we vanuit het rijke Vlaanderen zeggen dat we Brussel niet meer nodig hebben? Of gaan we Brussel met al zijn miserie aan zijn lot overlaten en zijn problemen zelf maar laten oplossen? Als dat de houding is die Vlaanderen tegenover Brussel aanneemt, dan moeten we niet verbaasd zijn dat ook Brussel een vrij negatieve houding tegenover de rest van Vlaanderen ontwikkelt.

Eigenlijk gaat mijn speech vooral over `Brussel graag zien', eigenlijk wil ik ook benadrukken dat Brussel de eigen bevolking graag moet zien, wat de kleur, de taal of de afkomst ook is. Eigenlijk gaat mijn speech ook over de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen voor die stad. In dat kader is de hoofdstedelijke gemeenschap en die financiering inderdaad een mogelijkheid en een kans om te tonen dat we in dit land nog respectvol met elkaar om kunnen gaan, in de hoofdstad, in de Rand en in heel België. Dat is de keuze die acht partijen hebben gemaakt.

Die keuze is niet vanzelfsprekend, voor niemand, ook niet voor mij. Zeker niet op dat moment, toen er een echte escalatie was van wantrouwen, bijna van haat voor elkaar. En toch hebben de acht partijen samen beslist om het land een kans te geven. Niet omdat wij België als structuur zo graag zien, wel omdat hier nu eenmaal bijna elf miljoen mensen wonen, tegenover wie we ons niet kunnen bezondigen aan politique politicienne en intussen de institutionele problemen tot een toppunt laten escaleren. Daar zijn de mensen het slachtoffer van, terwijl het voorliggende akkoord een kans biedt om de problemen aan te pakken. Ik blijf erin geloven, ik neem die kans in ieder geval met twee handen aan en ik dank de sp.a-fractie dat ze mij daarin voor honderd procent volgt.

De heer Francis Delpérée (cdH). - In 1967 draaide Claude Lelouch in volle koude oorlog een kortfilm met een verborgen camera in Moskou die de titel kreeg: `Une ville pas comme les autres'.

Ook Brussel is in zekere zin een stad als geen andere. Brussel is de hoofdstad van België, van de Franse Gemeenschap, van de Vlaamse Gemeenschap, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het is de zetel van de voornaamste instellingen van de Europese Unie en het heeft een heel eigen karakter: Brussel gelijkt op geen enkele andere Belgische stad, noch op enige andere Europese stad.

Het is een kleine hoofdstad. De negentien Brusselse gemeenten liggen in een gebied waarvan de straal amper zeven kilometer is. Brussel is de kleine hoofdstad van een klein land, waarvan tien procent van de bevolking in de hoofdstad woont. Daar komen dagelijks nog eens vierhonderdduizend pendelaars bij.

Deze kleine hoofdstad beschikt ook maar over een klein budget. Beliris buiten beschouwing gelaten, houden de federale middelen voor de hoofdstad geen rekening met de nationale, Europese en internationale functies die Brussel als meervoudige hoofdstad vervult.

Decennialang heeft men dat in Brussel voor lief genomen. Men was bijna aan die karigheid gaan wennen. Men legde zich erbij neer dat het verplichtingen waren waar men niet onder uit kon. Het is niet toevallig dat het Brussels Gewest pas acht jaar na de twee andere gewesten in het leven werd geroepen.

De verdienste van de voorliggende voorstellen is dat ze een nieuwe kijk geven op die oplossingen die tekortschieten en niet langer aangepast zijn aan de demografische groei en aan de sociale en economische problemen in Brussel, evenmin als aan de eisen van de internationale gemeenschap en in het bijzonder van de Europese Unie.

De voorliggende voorstellen bereiden nieuwe mogelijkheden voor, met name voor het vastleggen van een geografisch raamwerk en de financiële middelen voor Brussel. Ik ga daar achtereenvolgens op in.

Als geografische omschrijving voor het te voeren beleid is het juist dat het geheel van de negentien gemeenten nogal eng kan lijken.

Nemen we het voorbeeld van de mobiliteit. Men moet geen halve eeuw in Brussel hebben gewoond om te begrijpen dat het wegennet, het spoorwegennet, het voorstadsnet, zonder dan nog te spreken over het vervoersbeleid in het algemeen, niet coherent en efficiënt kunnen worden gerund als er geen sprake is van overleg of beter nog van samenwerking met de betrokken instanties: de Staat, de gewesten, de provincies en de gemeenten.

Het kan gaan om een functionele samenwerking in de vorm van samenwerkingsakkoorden. Die samenwerking kan ook geïnstitutionaliseerd worden. Krachtens de bijzondere wet kan dat leiden tot de oprichting van ad-hocinstellingen.

Bert Anciaux zei zonet al dat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel zich uitstrekt over de 111 gemeenten van de voormalige provincie Brabant: de 19 Brusselse gemeenten, de 27 gemeenten van Waals-Brabant en de 65 gemeenten van Vlaams-Brabant. Met deze gemeenschap wordt verstandig gereageerd op de noodzaak om samen te werken.

Op dit politiek en administratief raamwerk kan ieder die begaan is met de ontwikkeling van de Brusselse metropool terugvallen. Het moet immers nog ingevuld worden, volgens een nog te bepalen tijdspad.

Ik erken dat het om een soepel en fijn raamwerk gaat. Het moet met wat verbeelding, goede wil en kennis van zaken geïmplementeerd worden in het belang van heel het land. Het kan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Brussel inluiden.

Grootstedelijke gemeenschappen zijn er ook in andere landen, ook over landsgrenzen heen, tussen entiteiten waar verschillende talen gesproken worden en die niet onder hetzelfde politieke beleid vallen, maar die toch hun efficiëntie bewezen hebben, bijvoorbeeld Rijsel, Moeskroen, Komen en Kortrijk.

Het is een waagstuk, maar waarom zouden we dit niet proberen? Waarom zouden we Brussel niet wat meer zuurstof gunnen, ook al worden de stad en haar inwoners door sommigen verguisd wegens `te Franstalig'.

Voor de vastlegging van de financiële middelen is het wachten op de bijzondere financieringswet. Dat zal in 2013 gebeuren op basis van de akkoorden die op 11 oktober 2011 zijn gesloten. Er wordt onder meer overwogen om Brussel te voorzien van een pendelaarsdotatie en een dotatie voor de internationale ambtenaren. Nu al wordt een bijzondere enveloppe in het vooruitzicht gesteld voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenschapscommissies en de Brusselse gemeenten.

Het is natuurlijk gemakkelijk om hierop kritiek te hebben: we hebben horen spreken van een cadeau, de jackpot, een blanco cheque, of een melkkoe.

Er zijn gezinnen waar alles goed gaat, waar iedereen het goed met elkaar kan vinden tot op het ogenblik dat er over geld wordt gepraat. Er zijn landen waar alles goed gaat, of toch bijna, tot één van de partners de strijdbijl opgraaft en over de financiering begint te praten. Dat is jammer. Alsof het in een federale staat niet mogelijk zou zijn om op een redelijke wijze met elkaar te praten over de financiering van de deelgebieden en van de hoofdstad.

We zijn wel op een bijzondere moeilijkheid gestoten. Brussel moet nieuwe middelen krijgen. Maar kunnen we op federaal niveau ook aangeven waarvoor ze dienen te worden gebruikt? We kennen het antwoord. Het staat te lezen in artikel 177, tweede lid, van de Grondwet en in de bijzondere financieringswet.

De federale staat kan niet bepalen welke gewestelijke doelstellingen met die middelen moeten worden nagestreefd. Het Brusselse Gewest zal beslissen waarvoor ze zullen worden gebruikt zodat daarmee wordt tegemoetgekomen aan de behoeften die de verkozen mandatarissen van dat gewest gelenigd willen zien. Wellicht zal het gewest na de goedkeuring van deze wet bekend maken welke domeinen daarbij de voorkeur genieten. Maar dat verhindert niet dat vertegenwoordigers van het federale en van het gewestelijke niveau daarover van gedachten wisselen, bijvoorbeeld door te stellen dat mobiliteit een thema is dat de bijzondere aandacht van de Brusselse autoriteiten verdient.

Zowel het nieuwe raamwerk voor het politiek en administratief beheer als de vastlegging van nieuwe financiële middelen zijn van zeer groot belang voor Brussel en de Brusselaars. We zullen voor deze beide thema's onze steun geven aan de voorliggende voorstellen.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - De derde cluster van de staatshervorming gaat over de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van onze hoofdstad. Volgens Open Vld moeten we inzake de plaats van Brussel in de staatshervorming twee zaken nooit uit het oog verliezen. De eerste is de enorme economische meerwaarde van de hoofdstad voor de Vlaamse, Waalse en Belgische economie en welvaart. De tweede is het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het sluitstuk is van het federale evenwicht. Een goede staatshervorming houdt beter rekening met die twee gegevens.

Voor Open Vld is het Brusselse gedeelte van de staatshervorming belangrijk om in algemene zin een antwoord te geven op twee vragen of uitdagingen. De eerste vraag luidt: hoe versterken we de vitale economische rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor België? De herfinanciering van dat gewest en de samenwerking met wederzijds respect zijn daarbij de belangrijkste aspecten. De tweede vraag luidt: hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest intern beter organiseren?. Hier komt de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel ter sprake.

Open Vld is een voorstander van de herfinanciering van Brussel, die zeker in het belang van Vlaanderen is. Enkele cijfers illustreren dat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor 15,3% van het totaal aantal jobs in België. 52% daarvan wordt door pendelaars worden ingenomen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat, met de hele regio errond, in voor 30% van onze welvaart.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus de motor van de Belgische economie en ... als de motor hapert, staat het land stil. Het laatste wat we in de huidige economische conjunctuur moeten doen, is Brussel uitroken, zoals een bepaalde partij in het verleden rondbazuinde.

De heer Bart Laeremans (VB). - De mandataris die dat gezegd heeft, is direct teruggefloten. Dat is nooit het partijstandpunt geweest.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Het neokoloniale en op populistische leest geschoeide voorstel om Brussel onder curatele van een condominium te plaatsen is in hetzelfde bedje ziek. De Vlaming en de Brusselaar zijn helemaal niet gediend met dergelijke simplismen.

Het standpunt van onze partij is niet nieuw. Open Vld heeft zich sinds 2007 uitdrukkelijk achter de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschaard. Dat bedrag dient om in het belang van alle gemeenschappen en gewesten een antwoord te bieden op de gewettigde behoeften van het kloppend hart van onze economie.

Ik overloop de verschillende elementen van de nieuwe financiering van Brussel. Het bijzonder krediet ten gunste van de gemeenten op wier grondgebied zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing, zal voortaan integraal de gederfde inkomsten dekken. De gewesten zullen eveneens voor honderd procent gecompenseerd worden voor de niet-inning van de opbrengst van de bijhorende gewestelijke onroerende voorheffing, terwijl de compensatie ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de niet-inning zal dekken van de opcentiemen van de agglomeratie.

Van het begrotingsjaar 2012 af zal een bijzondere dotatie rechtstreeks worden gestort op de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een bijzondere tegemoetkoming voor het mobiliteitsbeleid, inzonderheid het openbaar vervoer. Aangezien bijna 60% van de arbeidsplaatsen wordt ingenomen door niet-Brusselaars en de meeste pendelaars uit het Vlaamse Gewest komen - in volgorde van belangrijkheid Leuven, Aalst, Antwerpen, Gent, Asse en Mechelen - is dit niet zonder belang voor Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen pendelen immers dagelijks ongeveer een kwart miljoen werknemers naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De recentste cijfers spreken over ongeveer 235 000 Vlaamse pendelaars.

Een bijkomend krediet van 30 miljoen euro zal worden toegewezen aan het Fonds ter financiering van sommige uitgaven verbonden met de veiligheid, voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen. Dit bedrag wordt in nominale termen ook constant gehouden. Bovendien zullen meer uitgaven in aanmerking komen, zodat alle uitgaven voor veiligheid en preventie verbonden met de functie van Brussel als nationale en internationale hoofdstad, kunnen worden gedekt. Ook dat is belangrijk voor Vlaanderen.

De internationale instellingen bezorgen ons jobs. De internationale instellingen van de Europese Unie zorgen direct voor 37 000 à 39 000 banen. De internationale instellingen van de NAVO zorgen direct voor 6400 banen en indirect voor 56 000 jobs. Ook hier hebben we er dus alle belang bij deze functie te ondersteunen.

Het bedrag van de bijzondere dotatie voor de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal geleidelijk worden verhoogd en het basisbedrag van 125 miljoen euro dat het Beliris-fonds jaarlijks ontvangt, wordt geconsolideerd. Uiteraard staat de financiering niet op zich. Naast de nakende interne Brusselse staatshervorming, die zal inzetten op efficiëntie en schaalvoordelen, is er nog een luik dat deel uitmaakt van voorliggende cluster, namelijk de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel.

Dat idee is niet nieuw. Er waren eerder al twee voorstellen in die zin en ook de werkgevers zijn reeds lang vragende partij. De regionale werkgeversorganisaties van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben in 2008 met hun BMR-plan, Brussels Metropolitan Region, hun gezamenlijke visie op een naar Europese standaarden grote economische stedelijke regio naar buiten gebracht.

Deze samenwerking zal vanzelfsprekend moeten groeien. Zeker inzake mobiliteit, onderwijs en werkgelegenheid zullen we veel kunnen bereiken eenmaal dat het wantrouwen is afgenomen. Het kader wordt alvast met dit voorstel realiteit. De invulling zal op het terrein moeten gebeuren.

Het wetsvoorstel tot oprichting van de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap bepaalt dat deze samengesteld zal zijn uit de drie gewesten, de federale overheid, alsook uit alle gemeenten van de oude provincie Brabant. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant kunnen eveneens toetreden.

Deze hoofdstedelijke gemeenschap heeft als taak overleg te organiseren over onderwerpen waarvoor de gewesten bevoegd zijn, zoals mobiliteit, maar die verschillende gewesten aanbelangen. De drie gewesten moeten een samenwerkingsakkoord sluiten om de nadere regels en het voorwerp van dit overleg vast te leggen. Zolang de drie gewesten het voormeld samenwerkingsakkoord niet hebben gesloten, zal het overleg tussen de drie gewesten plaatsvinden buiten de hoofdstedelijke gemeenschap.

Onze fractie zal uiterst loyaal en constructief meewerken aan de verdere invulling en de concrete realisatie van deze staatshervorming in al zijn deelaspecten. Ons land, de burgers en onze ondernemers hebben alles in huis om ook in de 21e eeuw verder te groeien. Het is zoals Winston Churchill al zei: `Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem.' De partijen die zich achter de bereikte akkoorden schaarden, zijn duidelijk van de laatste school.

Ik wens echter duidelijk aan te geven dat eenmaal de staatshervorming in de federale kamers is goedgekeurd, het echte werk nog moet beginnen. Daarbij is samenwerking cruciaal. Vlaanderen, Brussel en Wallonië moeten niet naast elkaar werken, maar met elkaar. Vooral wat deze cluster betreft zal the proof of the pudding in the eating zijn. Ik denk daarbij aan de interne staatshervorming in Brussel, de samenwerking met Vlaanderen om het Nederlandstalige onderwijs in Brussel te steunen. Ook hier zal onze partij en onze fractie haar verantwoordelijkheid nemen zowel in Vlaanderen vanuit de oppositie als in Brussel en in de federale regering vanuit de meerderheid.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Bij dit laatste pakket wil ik vooral ingaan op de bijkomende financiële middelen voor Brussel. Dit pakket moet er tegen 2015 voor zorgen dat Brussel een extra bedrag van 461 miljoen euro krijgt. Belangrijk is ook dat de helft van die bijkomende financiële middelen is geaffecteerd. Voor de helft van die bijkomende middelen wordt meteen ook vastgelegd waarvoor ze moeten worden aangewend of met welke intentie ze worden toegekend. Ik sta even stil bij die affectatie.

Met uitzondering van de zogenaamde dodehandcompensatie, is de bestemming van de bijkomende middelen, in de meeste gevallen toch, bij voorbaat bepaald. Er zijn vier onderdelen in die bijkomende financiering. Een deel van de middelen wordt specifiek verleend als een verhoging van de bijzondere dotatie van de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissies. Een deel van de middelen wordt, via een federaal begrotingsfonds, bestemd voor uitgaven voor veiligheid en preventie die voortvloeien uit de functie van Brussel als nationale en internationale hoofdstad. Eveneens via een federaal begrotingsfonds wordt een deel van de middelen bestemd voor de financiering van taalpremies die door het Gewest en door plaatselijke besturen zullen worden toegekend aan hun tweetalige ambtenaren. Ten slotte is er nog de mobiliteitsdotatie die aan Brussel wordt toegekend.

In het onderdeel van het institutioneel akkoord over de correcte financiering van de Brusselse instellingen, is opgenomen dat `een mobiliteitsdotatie [...] rechtstreeks op de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [zal] worden gestort als speciale toelage voor het mobiliteitsbeleid'. Het institutioneel akkoord geeft ook uitdrukkelijk aan dat de mobiliteitsdotatie deel uitmaakt van de geaffecteerde middelen in het eerste deel van de bijkomende financiering. In het initiële voorstel van bijzondere wet stond dan ook dat die dotatie aan het Gewest zou worden toegekend voor het mobiliteitsbeleid.

De Raad van State merkte evenwel op dat die rechtstreekse affectatie in strijd was met de Grondwet. Om aan die opmerking van de Raad van State tegemoet te komen, werd het voorstel van bijzondere wet op dit punt ook geamendeerd. Er wordt nu bepaald dat de mobiliteitsdotatie wordt toegekend `omwille van het mobiliteitsbeleid'. Daarmee schrijft de bijzondere wetgever zelf niet voor waarvoor deze dotatie verplicht moet worden bestemd, maar geeft hij wel aan met welke intentie en vanuit welke bekommernis die dotatie aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt toegekend.

Hoewel het dus, gelet op de opmerking van de Raad van State, niet langer om een juridische verplichting gaat, betreft het nog steeds een aanwijzing van politieke aard die uitdrukking geeft aan de wens van de institutionele meerderheid en de bijzondere wetgever. Het zou dan ook meer dan wenselijk zijn en blijk geven van loyauteit ten aanzien van de federale overheid, mocht het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zelf, uit eigen beweging, beslissen om deze bijzondere dotatie inderdaad te bestemmen voor bijkomende financiering van het mobiliteitsbeleid. Immers, die loyauteit geeft aan in welke geest de uitoefening van bevoegdheden door de deelgebieden moet geschieden.

De heer Bart Laeremans (VB). - Mevrouw Piryns, u spreekt terecht van loyauteit. Vindt u het dan ook niet wenselijk dat de Brusselse instanties loyaal zijn ten overstaan van de federale wetgever door de taalwetgeving toe te passen? Bent u het ermee eens dat de verplichte tweetaligheid in de toekomst moet worden nageleefd bij de Brusselse gemeenten en OCMW's?

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Natuurlijk ben ik het ermee eens dat wetten moeten worden nageleefd. Dat is een evidentie.

Nu gaat het echter over de bijzondere wet die we straks zullen goedkeuren. Voor mij is het zeer belangrijk dat de bevoegdheden waarover het gaat, door de deelgebieden loyaal worden uitgeoefend, met respect voor de geest van de wetsvoorstellen. Concreet betekent dat voor mij dan ook dat de bestemming van de dotatie geschiedt met inachtneming van de geest waarin die dotatie wordt verleend. Groen zal alleszins al het mogelijke in het werk stellen opdat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Groen wil dus absoluut dat het geld dat nu worden toegewezen voor welbepaalde doeleinden, ook effectief die bestemming krijgen. Daarstraks heeft de heer Delpérée gezegd dat het Brussels Parlement zal beslissen waaraan dat geld zal worden besteed, binnen de vooropgestelde contouren.

Er is echter geen mechanisme dat in werking treedt als het Brussels Parlement het geld in kwestie toch op een andere manier aanwendt. De N-VA heeft een amendement ingediend om in zo'n geval een sanctiemechanisme in gang te zetten. De bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen bevat momenteel al een regeling waardoor Brusselse ordonnanties kunnen worden geschorst als ze de hoofdstedelijke bevoegdheden overschrijden.

De bijkomende financiering is expliciet bedoeld voor veiligheid, tweetaligheid, mobiliteit en Beliris. Indien de Brusselse overheden dat geld uiteindelijk niet aanwenden voor de vooropgestelde doeleinden, dan stelt de N-VA voor om het bestaande schorsingsmechanisme uit de bijzondere Brusselwet toe te passen. De federale overheid zou op die manier toezicht kunnen houden op de bestemming van de geaffecteerde sommen.

Ik nodig Groen dus uit ons amendement te steunen. Ik neem aan dat het dat zal doen. Wij zijn het op dat punt immers volkomen eens.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Volgens mij is dat amendement niet nodig. De staatshervorming is nog lang niet klaar. We zijn met het eerste onderdeel bezig. Ik wens dat de institutionele meerderheid haar afspraken volkomen loyaal in beleid zal omzetten; op dit ogenblik acht ik die wens meer dan voldoende. Daarom vraag ik dat het Brussels Parlement en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er uit eigen beweging voor te zorgen dat deze bijzondere dotatie wordt bestemd voor de bijkomende financiering van het mobiliteitsbeleid.

In dat verband wijs ik op de uitspraken van collega's Tommelein en Anciaux daarnet. Collega Tommelein had het over het economische belang van Brussel voor België, maar zeker ook voor Vlaanderen; dat belang kunnen we niet genoeg benadrukken. Collega Anciaux had het over zijn liefde voor Brussel. Toen ik er voor het eerst kwam werken, heb ik aan Brussel moeten wennen. Ik denk dat ik toen nog een beetje argwanend naar Brussel keek. Ook al kwam ik uit een andere grote stad, Brussel was toch nog van een ander kaliber. Maar hoe meer plekken ik in die prachtige stad leer kennen, hoe meer ik de liefde van de heer Anciaux begrijp.

Of we die stad nu graag zien of niet, wij moeten ervoor zorgen dat ze haar rol als Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad ook naar behoren kan vervullen. Een structurele en correcte financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is daarom een noodzaak voor de stad zelf, haar inwoners en bezoekers.

De heer Bart Laeremans (VB). - Mevrouw de voorzitster, het is toch erg merkwaardig dat de regering het al de hele dag niet nodig acht een repliek te geven.

De voorzitster. - De regering heeft nog niet de gelegenheid gehad om te antwoorden. De heer Verherstraeten zal dat nu doen.

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Zowel collega Wathelet als ikzelf hebben vanochtend het woord genomen tijdens het debat. In tegenstelling met wat de institutionele oppositie beweert, zijn de voorstellen die vandaag worden besproken, een parlementair initiatief, dat wel de volle goedkeuring van de regering wegdraagt.

De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel is een overlegstructuur die enkel verplicht is voor beslissingen over de op- en afritten van de ring. Voor de overige beslissingen is het overleg in het orgaan facultatief. Het is mogelijk dat er in die gevallen geen gebruik van de hoofdstedelijke gemeenschap wordt gemaakt. De gewesten kunnen daarover autonoom beslissen. Dat heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid. Er is dan wel een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten nodig om het voorwerp van dit overleg te bepalen.

Het territorialiteitsbeginsel blijft dus geldig. De hoofdstedelijke gemeenschap doet ook geen afbreuk aan de bestaande overlegstructuren. Tijdens het debat hebben sommigen interpretaties gegeven die indruisen tegen de teksten en tegen de toelichtingen bij de voorliggende voorstellen.

De bestemming van de extra financiering is duidelijk opgenomen in de teksten. Er zijn daarover heldere afspraken gemaakt in het evenwichtige akkoord.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Ik wil het volgende zeggen over de financiering.

Bijkomende waarborgen met betrekking tot de veiligheid, de taalpremies en Beliris zijn niet nodig omdat de beslissingen in overleg met de federale regering zullen worden genomen.

Inzake mobiliteit hebben de fractieleiders van de meerderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement niet gewacht tot ze hiertoe opdracht kregen. Ze zijn het erover eens dat ze een tekst moeten aannemen die aangeeft dat de middelen die bedoeld zijn voor de mobiliteit ook daaraan dienen te worden besteed.

De acht Brusselse meerderheidsfracties hebben mij gevraagd om de werkgroep voor te zitten die toeziet op de uitvoering van de aanbevelingen van de federale regering over Brussel. We zijn daar al mee gestart en we hebben al een dossier afgewerkt met betrekking tot de stedenbouw. Volgende week maandag werken we verder aan het dossier mobiliteit.

Er is een uitstekende medewerking van het Brusselse Parlement in het kader van dit akkoord.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft (van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1567)

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel. Zie stuk 5-1567/1.)

De voorzitster. - Op artikel 2 hebben de heren Vanlouwe en Pieters amendement 1 ingediend (zie stuk 5-1567/3).

Op hetzelfde artikel heeft de heer Laeremans de amendementen 2 tot 5 ingediend (zie stuk 5-1567/3).

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik verwijs naar mijn schriftelijke toelichting.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Wij hebben hier gediscussieerd over de verplichte deelname van de gemeenten aan de hoofdstedelijke gemeenschap. Wij hebben geen enkel steekhoudend argument hiervoor gekregen.

N-VA stelt voor om die verplichte deelname van gemeenten in de toekomst uit te sluiten.

De partijen van de institutionele meerderheid zeggen dat de hoofdstedelijke gemeenschap maar een overlegstructuur is voor samenwerkingsakkoorden tussen de gewesten. Waarom moeten de gemeenten uit Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant van rechtswege deel uitmaken van die structuur? Nog nooit heeft een samenwerkingsovereenkomst andere entiteiten verplicht lid ervan te worden. Vandaar ons amendement.

-De stemming over de amendementen en over de artikelen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel hebben later plaats.

Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen (van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1568)

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel. Zie stuk 5-1568/1.)

De voorzitster. - De heer Laeremans stelt voor artikel 1 te doen vervallen (amendement 4, zie stuk 5-1568/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 2 te doen vervallen (amendement 5, zie stuk 5-1568/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 3 te doen vervallen (amendement 6, zie stuk 5-1568/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 4 te doen vervallen (amendement 7, zie stuk 5-1568/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 5 te doen vervallen (amendement 8, zie stuk 5-1568/3).

De heren Vanlouwe en Pieters hebben amendement 3 ingediend dat ertoe strekt een nieuw hoofdstuk 2/1 in te voegen zie stuk 5-1568/3).

De heren Vanlouwe en Pieters hebben amendement 2 ingediend dat ertoe strekt de nieuwe hoofdstukken 2/1 tot 2/3 in te voegen zie stuk 5-1568/3).

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik verwijs naar mijn schriftelijke toelichting

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Mevrouw Piryns zegde daarnet dat ze hoopte dat de bijkomende financiering van Brussel daadwerkelijk wordt gebruikt voor de vastgestelde doeleinden. Die extra financiering van Brussel bedraagt 461 miljoen euro. Voor het Toppenfonds, dat de veiligheid in Brussel moet bevorderen, komt er 30 miljoen euro. Voor mobiliteit krijgt Brussel de volgende jaren 45, 70, 105 en 135 miljoen euro extra. Het Belirisfonds, nu al goed voor 375 miljoen euro, krijgt jaarlijks een extra bedrag van 125 miljoen euro. De komende drie jaar betekent dat voor het Belirisfonds in totaal op 588 miljoen euro.

Om die bedragen zeker te gebruiken zoals de wet voorschrijft, is het nuttig om het mechanisme aan te wenden uit de bijzondere Brusselwet van 12 januari 1989. Zo kan ook de federale overheid de bestemming van die bijkomende financiering controleren. Vandaar ons amendement.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Amendement nummer 2 heeft tot doel ook hier het sanctiemechanisme toe te passen. Ik neem aan dat de partijen wel het nodige vertrouwen in de federale overheid zullen hebben om op die manier een bepaald toezicht uit te oefenen op de affectatie en de besteding van de budgetten.

Met amendement nummer 3 willen we de gemeentelijke bevoegdheden overdragen naar de Brusselse agglomeratie, waarvan de machten, zoals iedereen weet, worden uitgeoefend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en willen we zodoende een fusie van die gemeentelijke bevoegdheden mogelijk maken. Daarnaast hebben we in het amendement het wetsvoorstel van de heren Anciaux, Claes, Tommelein, Broers en mezelf overgenomen. Dat wetsvoorstel is al ingediend en heeft tot doel te komen tot één grote Brusselse politiezone. Ik weet dat ook andere, zelfs Franstalige partijen tegenwoordig meer en meer voorstander zijn van een dergelijk politiezone.

Tot zover deze twee zeer concrete amendementen. Ik hoop dat de partijen die ze in de vorm van een wetsvoorstel hebben ingediend, die amendementen nu ook zullen steunen.

-De stemming over de amendementen en over de artikelen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel hebben later plaats.

Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1569)

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, zie stuk 5-1569/5.)

De voorzitster. - De heer Laeremans stelt voor artikel 1 te doen vervallen (amendement 5, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 2 te doen vervallen (amendement 6, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 3 te doen vervallen (amendement 7, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 4 te doen vervallen (amendement 8, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 5 te doen vervallen (amendement 9, zie stuk 5-1569/3).

De heren Vanlouwe en mevrouw Pieters stellen voor artikel 6 te doen vervallen (amendement 4, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 6 te doen vervallen (amendement 10, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 7 te doen vervallen (amendement 11, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 8 te doen vervallen (amendement 12, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 9 te doen vervallen (amendement 13, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 10 te doen vervallen (amendement 14, zie stuk 5-1569/3).

De heer Laeremans stelt voor artikel 11 te doen vervallen (amendement 15, zie stuk 5-1569/3).

De voorzitster. - De heer Laeremans verwijst naar zijn schriftelijke toelichting.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - We hebben het vandaag ook uitgebreid gehad over Beliris, dat bepaalde fondsen ontvangt om het hoofdstedelijke en internationale karakter van Brussel te bevorderen. Beliris wordt beheerd door een samenwerkingscomité dat bestaat uit vier vertegenwoordigers van de federale overheid en vier van de Brusselse hoofdstedelijke regering. Momenteel vertegenwoordigen de ministers Milquet, Vanackere, Vande Lanotte en Onkelinx, tevens voorzitster, de federale regering, en de ministers Picqué, Huytebroeck, Grouwels en Vanhengel de Brusselse Hoofdstedelijk regering. Gezien de opzet van Beliris kan het nuttig zijn ook de gemeenschappen hierbij te betrekken. Amendement nummer 4 strekt ertoe een vertegenwoordiger van de Vlaamse en van de Franse Gemeenschapsregeringen naar het comité af te vaardigen. Gezien de pleidooien van de heren Anciaux en Beke om de gemeenschappen in Brussel te versterken is dat de logica zelve.

-De stemming over de amendementen en over de artikelen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel hebben later plaats.

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister over «de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van het relancebeleid en de deelstaten daarbij volwaardig te betrekken» (nr. 5-612)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Minister-president Peeters heeft allesbehalve vertrouwen in de slagkracht van de federale regering. Dat bleek een paar weken geleden al, toen hij openlijk zijn ongerustheid uitte over het uitblijven van de technische fiches die de federale administratie zou opstellen voor de bevoegdheidsoverdrachten aan de deelstaten. Hij spreekt nu opnieuw meermaals zijn wantrouwen in het relancebeleid uit in de pers.

In De Standaard van 16 juni zei de minister-president onder meer het volgende: `Ik maak me zorgen [...] Ik heb nog geen enkele uitnodiging zien passeren. Als het alleen de bedoeling is om te komen luisteren, dan pas ik. Er is overleg nodig, dringend, om tot een coherente aanpak te komen.'

Verder blijkt uit een hele reeks interviews en uit vragen in de Kamer dat het relanceplan op de lange baan wordt geschoven. De premier heeft het plan aangekondigd voor na de paasvakantie, maar tot vandaag hebben we geen concrete maatregelen gezien. Ik vraag me dan ook af of we nog voor het zomerreces een coherent en gedetailleerd voorstel met een planning, timing en werkmethode mogen verwachten.

Wat ik tot hier toe heb gezien, is niet fraai. Vandaag beklaagt Vlaams minister Philippe Muyters zich erover in de krant dat de federale regering, in casu minister van Werk De Coninck, voor het federale werkgelegenheidsbeleid geen of alleszins te weinig rekening houdt met de Vlaamse situatie en de Vlaamse verzuchtingen. Vlaanderen staat te popelen om vooruit te gaan en nieuwe, economische perspectieven te scheppen. De Vlaamse economie is trouwens de motor van dit land. Antwerpen bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor 33% van de investeringen. Nu de buitenlandse investeringen met de helft zijn teruggevallen, moet die Vlaamse motor terug op toeren komen en is een relanceplan hard nodig.

Hoe reageert de eerste minister op de uitspraken van de Vlaamse minister-president en van minister Muyters?

Wanneer wordt het overleg met de deelstaten over het relancebeleid gestart? Op welke wijze wordt inspraak en medebeslissingsrecht voor Vlaanderen gewaarborgd?

(Voorzitter: de heer Willy Demeyer, ondervoorzitter.)

De heer Elio Di Rupo, eerste minister. - Net als tal van andere Europese landen wordt België geconfronteerd met de opkomst van nieuwe economische machten. Parallel daarmee krijgen we toegang tot nieuwe markten.

De echte uitdaging bestaat er dus in om dankzij de rijke ervaring en knowhow van onze ondernemingen die nieuwe markten te veroveren en ons daarbij minstens even ambitieus op te stellen als de andere Europese landen.

Een recente studie van het Federaal Planbureau toont aan wat de belangrijkste handicaps voor onze ondernemingen zijn. Dat de producten en diensten van onze ondernemingen onvoldoende toegevoegde waarde hebben op de wereldmarkt is goed voor twee derde van die handicap. Dat betekent dat onze ondernemingen meer moeten investeren in opleiding en innovatie. Blijkbaar oriënteren onze ondernemingen zich ook onvoldoende op nieuwe groeimarkten.

De hoge kosten voor onze ondernemingen zijn goed voor het resterende derde. Het gaat naargelang van de sectoren om energie-, kapitaal- en loonkosten.

Voor onze ondernemingen telt echter niet alleen de internationale markt, maar ook de interne markt. We moeten dus heel voorzichtig zijn met bijvoorbeeld btw-verhogingen, zoals een partij voorstelt.

Onder meer Spanje, Italië en Nederland hebben de btw verhoogd, en wel ten koste van hun economische groei. De gepensioneerden zouden hiervan bovendien de grote slachtoffers worden. Ze zouden hun koopkracht fors zien afnemen.

Met ongerustheid stel ik verder vast dat het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen aanzienlijk daalt.

De federale regering staat klaar om het relancebeleid van de gewestregering te steunen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik dank de premier voor zijn antwoord, al blijft het heel algemeen en vaag. Natuurlijk moeten we investeren in opleiding en innovatie. Iedereen weet toch dat de kosten voor de ondernemingen te hoog zijn en dat de concurrentiepositie moet bijgesteld worden. Hij vergat nog de jobcreatie en de verbetering van de concurrentiepositie van onze bedrijven.

Ik vraag echter een concreet plan. Op de vraag naar steun voor het Vlaamse relancebeleid dat de motor van onze economie moet opvoeren, zegt hij klaar te staan om inspanningen te leveren. Er is blijkbaar maar weinig interesse om een degelijk plan op te stellen. De eerste minister rekent voor een groot deel op Europa. Hopelijk is het Planbureau voldoende lang vóór de septemberverklaring klaar met de cijfers waarop Vlaanderen zich moet baseren om een beleid uit te stippelen.

Ik had graag voor het zomerreces een concrete timing en werkmethode gekregen, maar als de premier nog niet de moeite doet om naar mij te luisteren, vrees ik dat het heel slecht gesteld is met dit land. Vlaanderen zou het op zijn eentje veel beter kunnen. Eenvoudige zaken, zoals de administratie technische fiches laten opstellen om te bepalen hoeveel federale ambtenaren samen met de bevoegdheden aan Vlaanderen worden overgedragen, lijkt te veel moeite. Zelfs luisteren naar een Vlaming is moeilijk. Dat is spijtig.

Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap over «de erkenningen in invaliditeit en de werking van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit» (nr. 5-610)

De heer Louis Ide (N-VA). - Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid begint de periode van invaliditeit. De intrede in en de controle op de invaliditeit wordt toevertrouwd aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, nadat een plaatselijke adviserend geneesheer een dossier heeft onderzocht.

Verschillende bronnen bevestigen me dat er een enorme achterstand is in de definitieve behandeling van de dossiers op RIZIV-niveau. Het zou gaan om duizenden dossiers, sommigen spreken van 25 000 dossiers. Klopt dat?

Verder gonst het van de geruchten als zou de regering overwegen alle invaliditeitsdossiers goed te keuren op basis van het advies van de plaatselijke adviserend geneesheer, die niet onafhankelijk is. Klopt dat?

Meer nog, op korte termijn zou de procedure structureel gewijzigd worden: de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit zou afgeschaft worden en de adviserend geneesheer zou beslissen, zowel voor de periode van primaire arbeidsongeschiktheid als voor de periode van invaliditeit. Klopt dat?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's. - Eigenlijk gaat het niet om een achterstand, maar om een reserve van dossiers die nog moeten behandeld worden. Momenteel gaat het om 20 500 dossiers. Het zijn dossiers die een wat langere behandelingstijd vereisen. Samen met de verzekeringsinstellingen werken we aan maatregelen om die reserve te verminderen, ook al is de situatie vandaag niet zo uitzonderlijk. Vorig jaar hadden we rond deze tijd een ongeveer even grote reserve. Daarna is die snel gezakt tot minder dan 10 000 dossiers. Er is nooit sprake geweest van een `generaal pardon'.

Op mijn vraag bestudeert het RIZIV, samen met de ziekenfondsen, hoe de dossiers van verzekerden die op geen enkele manier nog naar de arbeidsmarkt kunnen terugkeren, vlugger behandeld kunnen worden.

Ten slotte kan ik nog meedelen dat mijn diensten samen met het RIZIV ook onderzoeken hoe we de procedure structureel kunnen optimaliseren. Een concreet voorstel is er nog niet, maar het gaat dan ook om een werk op langere termijn.

De heer Louis Ide (N-VA). - Ik had het in mijn vraag over een achterstand. De staatssecretaris noemt dat een reserve van dossiers. What's in a name? Hij erkent wel dat het gaat om 20 500 dossiers.

Volgens hem komt er geen generaal pardon. Dat impliceert dat er geen beslissing kan worden genomen op basis van het advies van de lokale adviserend geneesheer, want die staat onder druk van het ziekenfonds waarvoor hij werkt en dat ziekenfonds wil de betrokkenen als lid behouden en hun lidgeld blijven innen. Daarom heb ik trouwens een wetsvoorstel ingediend dat de adviserend geneesheer weghaalt bij zijn broodheer, het ziekenfonds, en hem bij het Riziv onderbrengt. Dat zou hem namelijk onafhankelijker maken.

Ik begrijp dat de minister werkt aan een optimalisering van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Ik zal echter niet toelaten dat die raad wordt afgeschaft en dat alleen nog de lokale adviserend geneesheer de invaliditeitsdossiers beoordeelt. Dat kan voor mij niet. Dat kan wel als de adviserend geneesheer alleen met het Riziv verbonden is. Als de staatssecretaris daarmee akkoord gaat, moet hij ook mijn wetsvoorstel steunen.

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1670) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Louis Siquet (PS), rapporteur namens de commissie voor de Financiën. - Tijdens de vergaderingen van 12 en 19 juni heeft de Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat Titel VII, artikelen 39 tot 104, en Titel X, artikel 130, van de programmawet behandeld.

In zijn inleidende uiteenzetting legde minister van Financiën, de heer Vanackere, verschillende maatregelen voor die de regering heeft genomen om de cijfers die tijdens het begrotingsconclaaf werden vastgelegd in wettelijke bepalingen om te zetten en de fiscale maatregelen, zoals deze in het regeerakkoord zijn opgenomen, af te werken. Het betreft een verhoging van de accijnzen op tabak; een hervorming van het bestaande boetesysteem in de BTW, dat zal worden hervormd om een groter afradend effect in verhouding tot de aard en de ernst van de begane overtreding te verkrijgen; een verkorting van de aangiftetermijn voor de successierechten; een verhoging van de taks op de beursverrichtingen. Voorts wordt de taks op de kredietinstellingen gemoduleerd afhankelijk van het verlenen van kredieten aan de reële economie; alle aanvullende pensioentoezeggingen worden verplicht om die toezegging bij een externe derde, met name een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds te doen; er is een aanpassing betreffende de zogenaamde thin cap-regeling voor groepsvennootschappen die binnen de groep het gecentraliseerd thesauriebeheer organiseren; ten slotte is er nog een aanpassing van de griffierechten, die sinds 18 jaar niet meer waren aangepast.

De minister van Overheidsbedrijven heeft artikel 130 van het ontwerp van programmawet toegelicht. Dat regelt de boekhoudkundige behandeling van de investeringen van Infrabel voor opdrachten van openbare dienst, verwezenlijkt door middel van de beschikbare thesaurie.

De algemene bespreking ging voornamelijk over Titel VII van het wetsontwerp. Er was een gedachtewisseling tussen mevrouw Maes, de heer Bellot, mevrouw Talhaoui, mezelf en de minister van Financiën.

De heer Morael heeft tien amendementen ingediend op Titel VII. Deze werden door de aanwezige leden unaniem verworpen.

De artikelen verwezen naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden werden in hun geheel aangenomen met 8 tegen 2 stemmen.

Mevrouw Caroline Désir (PS), rapporteur namens de commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden. - De Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden heeft twee vergaderingen besteed aan de behandeling van de artikelen van de programmawet die onder haar bevoegdheid vallen.

Eerst heeft de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen voor het deel `binnenlandse aangelegenheden' de commissieleden de betekenis uitgelegd van de drie zuiver technische artikelen betreffende de optimalisering van het budget van de federale politie. Deze uiteenzetting werd gevolgd door enkele vragen van commissieleden, die door de minister werden beantwoord.

Tijdens de tweede vergadering kregen we een inleidende uiteenzetting van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over twee artikelen die ertoe strekken dat de minister in elk geschil over de vreemdelingenwet ter terechtzitting vertegenwoordigd kan worden door een daartoe aangewezen ambtenaar, zowel voor de nationale administratieve rechtscolleges, als voor de internationale rechtscolleges. Hierdoor kan de uitgavenpost voor erelonen van advocaten fors worden ingeperkt. Ook hier was er een korte uitwisseling van vragen en antwoorden tussen enkele commissieleden en de staatssecretaris.

De artikelen werden in hun geheel aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Mevrouw Cécile Thibaut (Ecolo), rapporteur namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. - Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

Mevrouw Zakia Khattabi (Ecolo), rapporteur namens de commissie voor de Justitie. - Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

Ik wens toch nog kort in naam van mijn fractie een bedenking weergeven die door een lid van de meerderheid werd geformuleerd, maar die mijn fractie bij elke bespreking herhaalt, zowel in het kader van de wet houdende diverse bepalingen als bij deze wet.

We betreuren namelijk dat bepaalde artikelen van fundamenteel politiek belang in deze teksten zijn geschoven, terwijl ze in een ander kader dienen behandeld te worden. Ik heb deze opmerking al in de Commissie voor de Justitie geformuleerd, evenals de heer Torfs, die vandaag afwezig is.

We zullen systematisch op deze anomalie terugkomen, want we willen dat het werk, of het nu parlementair of meer politiek is, op een transparante en efficiënte manier wordt gedaan.

De heer Louis Ide (N-VA). - Over de gezondheidszorg hebben we het al uitvoerig gehad in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. In deze vergadering vraag ik vooral aandacht voor de twee amendementen die de N-VA-fractie hier opnieuw indient en in het bijzonder voor het tweede amendement. In dat amendement vragen we dat de internationale prijsvergelijking van de geneesmiddelen zou gaan over alle geneesmiddelen.

In de Kamer kreeg ons voorstel de steun van Maya Detiège van sp.a en van Nathalie Muylle van CD&V. Zij steunen ons voorstel omdat de prijsvergelijking fairder is wanneer die over alle geneesmiddelen gaat. Ik verzoek de collega's van sp.a en CD&V vandaag dan ook om dat tweede amendement toch eens goed te bestuderen en hoop dat ze het mee zullen goedkeuren.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Is de algemene bespreking gesloten?

De voorzitter. - Neen.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Een lid van de meerderheid bewijst de oppositie dus in zekere zin een dienst door te signaleren dat het hoog tijd is om eventuele amendementen in te dienen, vooraleer de algemene bespreking wordt gesloten.

De voorzitter. - De amendementen werden zopas ingediend.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissies is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 53-2198/19.)

De voorzitter. - Op artikel 122 hebben de heer Ide en mevrouw Sleurs amendement 1 ingediend (zie stuk 5-1670/2).

Op artikel 125 hebben de heer Ide en mevrouw Sleurs amendement 2 ingediend (zie stuk 5-1670/2).

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de eID (van de heren Louis Ide en Philippe Mahoux, mevrouw Marleen Temmerman, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Elke Sleurs; Stuk 5-1544)

Algemene bespreking

Mevrouw Fabienne Winckel (PS), corapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

De voorzitter. - De heer Torfs, corapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

De heer Louis Ide (N-VA). - Zoals in de commissie kan ik hier bij de algemene bespreking zeggen dat het een bijzonder goed wetsontwerp is, dat eindelijk goedgekeurd raakt.

Het komt van de Kamer. Noblesse oblige moest het naar de Senaat terugkomen, want de Senaat heeft bijzonder veel werk gestoken in het thema orgaandonatie. We moeten overigens ook nog veel werk verrichten rond levende orgaandonoren en de verzekeringsproblematiek.

Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Ik hoop dat een brede meerderheid het ontwerp zal goedkeuren.

Mevrouw Muriel Targnion (PS). - Het voorliggend wetsvoorstel werd medeondertekend door senatoren van verschillende partijen, waaronder de mijne. De tekst komt tegemoet aan een bezorgdheid die al werd geuit door de minister van Volksgezondheid, namelijk de vrees dat mensen zich laten schrappen van de lijst van potentiële orgaandonoren.

Het voorstel strekt ertoe een donorkaart in te voeren, in afwachting van een mogelijke digitalisering via de elektronische identiteitskaart. De bedoeling zou dan zijn dat de huisarts, als vertrouwenspersoon, een dergelijke kaart kan uitreiken. Indien de persoon in kwestie komt te overlijden en een dergelijke kaart bij zich draagt, is hij of zij automatisch donor, ongeacht wat de familie daarvan vindt.

De enige uitzondering hierop is dat indien de persoon alsnog zijn weigering tot orgaandonatie via het rijksregister heeft laten registreren, deze registratie primeert op de donorkaart.

Via sensibiliseringscampagnes kunnen de mensen dus aangespoord worden om een donorkaart aan te vragen. De opting-out moet echter via de gemeentelijke administratie gebeuren.

We zijn blij dat mevrouw Onkelinx dit wetsvoorstel om het dossier orgaandonatie vooruit te helpen steunt. Ze merkte overigens op dat op het moment van de transplantatie, zelfs al heeft de overleden persoon geen bezwaar gemaakt tegen een transplantatie, de artsen vaak gedwongen zijn overleg te plegen met de familie. Dat geeft soms problemen.

De donorkaart zal het wegnemen en de transplantatie van organen dus vergemakkelijken. Dit uitstekende voorstel is maar een stap naar een volledige digitalisering van het donorschap via de elektronische identiteitskaart, maar we onderschrijven de doelstelling, namelijk ervoor zorgen dat de houders van een donorkaart als zodanig opgenomen zijn in het rijksregister.

We noteren dat nadere regels voor het gebruik van deze donorkaart via een koninklijk besluit zullen worden vastgelegd. We zullen toezien op de toespassingsmodaliteiten van deze tekst.

We vinden, net als anderen, dat de hele procedure kan gedigitaliseerd worden via het eHealthplatform en dat de houder van een donorkaart als dusdanig automatisch in het rijksregister kan worden vermeld.

De heer Mahoux merkte in de commissie terecht op dat de vertrouwelijkheid van de gegevens en de bescherming van de privacy niet uit het oog mag worden verloren. Daar zullen we aandacht voor moeten hebben.

De heer Louis Ide (N-VA). - Het verheugt me dat het wetsvoorstel is aangenomen in de verenigde commissies voor de Sociale Aangelegenheden en voor de Justitie. Ik hoop dat het hier ook gebeurt.

Elke Belg is donor tot het tegendeel wordt bewezen. Van dat principe wensen we absoluut niet af te stappen. Wanneer iemand overlijdt, kan de familie echter bezwaar aantekenen. Dat gebeurt in twaalf procent van de gevallen. We zouden willen dat het aantal donoren nog toeneemt. De minister doet daar al wat voor via de Gift-projecten en andere initiatieven. De nieuwe wettekst zal daar ook toe bijdragen.

Veel verenigingen en lokale besturen voeren campagne om het aantal donoren te doen stijgen. Dat alles kan ertoe leiden dat mensen naar het gemeentehuis gaan, waar een ambtenaar dan akte neemt van een beslissing om orgaandonor te worden of om het niet te worden. Het is daarbij belangrijk dat mensen gedevieerd kunnen worden naar een huisarts, die een professionele uitleg kan geven waardoor een donorkaart kan worden afgegeven zolang dat niet via het eHealthplatform kan worden geregeld.

De bedoeling is nog meer winst te boeken, beseffende dat er nu al een systeem van presumed consent bestaat.

Ik dank de medeondertekenaars van het voorstel voor de steun.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden, zie stuk 5-1544/4.)

-De stemming over de artikelen en over het wetsvoorstel in zijn geheel heeft later plaats.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Stuk 5-1641) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - De heer Mahoux en mevrouw Lijnen verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

De heer Jacques Brotchi (MR). - Het wetsontwerp betreffende orgaandonatie, ingediend door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is niet onbeduidend. Zoals met alle ethische dossiers het geval is, raakt het aan belangrijke principes die de MR dierbaar zijn, en die betrekking hebben op de eerbied voor het menselijk individu: dat het menselijk lichaam niet als handelswaar wordt beschouwd, dat men rekening houdt met de wil van de patiënt, de organen een kwaliteitsvolle behandeling geeft, de kwetsbaarsten beschermt en de privacy van de patiënten in acht neemt.

Dit ontwerp beantwoordt onder andere aan de Europese richtlijn 2010/53/EU, die uiterlijk tegen 27 augustus 2012 moet zijn omgezet.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zijn op 7 juli 2010 overgegaan tot de goedkeuring van de richtlijn inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie. De bedoeling van de richtlijn is binnen de Europese Unie te kunnen beschikken over gemeenschappelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het wegnemen, het vervoer en het gebruik van organen.

We juichen een dergelijke harmonisering toe, want ze komt de Europese patiënten ten goede.

Een andere troef van dit wetsontwerp, waardoor dit regelgevend kader in de wet van 13 juni 1986 wordt opgenomen, is dat het een ruim toepassingsveld omvat. Het omvat alle stadia, van de donatie tot de transplantatie. Mogelijke risico's worden beperkt en de kans op geslaagde transplantaties wordt gemaximaliseerd.

Door dit ontwerpen worden nieuwe kwaliteits- en veiligheidsgaranties ingevoerd: een evaluatie en selectie van donoren door een onafhankelijke arts op basis van de kenmerken van de donoren en de organen; een betere traceerbaarheid van de weggenomen, toegewezen en getransplanteerde organen van donor tot ontvanger, met een notificatie- en beheersysteem van ongewenste ernstige incidenten en ongewenste ernstige reacties tijdens of na de transplantatie.

Een ander heel belangrijk element is dat het ontwerp een reële bescherming inhoudt voor de levende donoren, zowel minderjarigen als meerderjarigen, die niet in staat zijn hun wil te uiten, om welke reden ook, en niet meer alleen wegens van hun mentale toestand.

Geen enkele verwijdering zal worden toegestaan bij een persoon die niet in staat is zelf zijn of haar wil te uiten. De MR is daar blij om. Persoonlijk ben ik daar gelukkig om, want ik had een wetsvoorstel in die zin ingediend.

Wat de levende donoren betreft, moet ik enkele opmerkingen voor mogelijke verbeteringen formuleren. Ik hoop dat men er in de toekomst rekening zal mee houden.

Ik wens de minister de ongerustheid van mijn fractie mee te delen over de terugbetaling van de medische kosten voor de levende donoren. Ik weet dat de minister daar bezorgd om is en dat ze hierover een evaluatie heeft gevraagd, die momenteel trouwens aan de gang is.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Met het voorliggend ontwerp kan de vergoeding van de kosten verbonden aan een orgaandonatie door een levende donor worden herzien. Ik ben vast van plan ze opnieuw te evalueren. Er is geen sprake van het verhandelen van organen, maar de donor moet ten minste alle kosten die hij heeft gemaakt vergoed kunnen krijgen.

De evaluatie is bezig, maar ze is momenteel beperkt tot nierdonoren en tot één enkel transplantatiecentrum. We wensen ze uit te breiden tot alle centra en tot de drie getransplanteerde organen afkomstig van levende donoren. Ik hoop heel binnenkort, ingevolge de goedkeuring van uw wetsvoorstel en van het wetsontwerp, een koninklijk besluit uit te vaardigen om de procedure van de levende donoren te regelen.

De heer Jacques Brotchi (MR). - Dat komt helemaal tegemoet aan onze bezorgdheid, mevrouw de minister. Ik veronderstel dat u de regeling zult uitbreiden naar de leverdonoren, zoals u hebt gedaan voor de nierdonoren.

De donor betaalt momenteel nog te veel voor zijn naastenliefde. Alle hinderpalen moeten worden weggenomen. Er moet trouwens ook gedacht worden aan kosten die ermee verband houden, zoals vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moeten donoren de zekerheid krijgen dat ze niet worden uitgesloten van het onderschrijven van verzekeringen. Daarover werd de afgelopen dagen discussie gevoerd. We moeten hen ook een opvolging garanderen, teneinde hun gezondheid op lange termijn te kunnen evalueren. Dat alles sluit aan bij de bezorgdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Voorliggend ontwerp stemt trouwens overeen met de doelstelling van ons wetsvoorstel dat ertoe strekt de mogelijkheid om de toestemming die door de vertegenwoordigers van de minderjarige werd gegeven, automatisch te annuleren zodra de meerderjarigheid is bereikt. De toestemming kan in feite alleen maar uitgedrukt worden door de persoon zelf en niet door de ouders of de voogd van de minderjarige. Met artikel 21 van het ontwerp werd dit doel bereikt.

Dit ontwerp kwam tot stand op basis van verschillende belangrijke adviezen van: het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van 9 mei 2011, de Privacycommissie van 6 juli 2011, de Raad van State van 13 december 2011 en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het werd dus met de vereiste zorg en uiterste nauwkeurigheid opgesteld.

Om die reden zal mijn fractie dit ontwerp steunen.

Mevrouw Fabienne Winckel (PS). - De wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen regelt de transplantatie van organen. Deze wet regelt zowel de donatie van een orgaan bij levende donoren als het wegnemen van organen bij een overledene. Destijds heeft de wetgever beslist dat elke overledene in principe potentieel een orgaandonor kan zijn, tenzij verzet werd aangetekend tegen de wegneming van organen. Dit principe, gekend als opting-out of presumed consent, heeft ervoor gezorgd dat zowel in België als in de ons omringende landen nu meer orgaandonaties en orgaantransplantaties plaatsvinden.

Sinds de wet van 1986 bestaat er in ons land ook een breed en stevig maatschappelijk draagvlak voor orgaandonatie en -transplantatie. De overheid voert regelmatig campagnes om de bevolking te sensibiliseren. We moeten echter vaststellen dat de wachtlijsten voor een transplantatie nog behoorlijk lang zijn.

Voor mijn partij is het belangrijk dat de kwaliteit en de veiligheid van de organen optimaal zijn en dat de risico's op de overdracht van ziekten zoveel mogelijk beperkt worden. We stellen met genoegen vast dat het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 7 juli 2010 de richtlijn 2010/53/EU inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie hebben goedgekeurd.

De krachtlijnen staan duidelijk in het verslag van de verenigde commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden, dat we volledig onderschrijven.

Naast de strikte omzetting van de Europese richtlijn bevat het wetsontwerp ook enkele bepalingen met ethische draagwijdte. Het gaat hier vooral om de bescherming van de potentiële levende donor van een orgaan. Het wetsontwerp bepaalt dat over elke wegneming bij levende personen voorafgaand multidisciplinair overleg moet worden gepleegd tussen de artsen en de andere zorgverleners, met uitsluiting van de artsen en de zorgverleners die de ontvanger behandelen of de personen die de wegneming of de transplantatie uitvoeren. De deelnemers aan het multidisciplinair overleg moeten de potentiële donor onafhankelijk beoordelen, niet alleen medisch maar ook psychosociaal.

Het multidisciplinair overleg moet zich ook concreet uitspreken over de bekwaamheid van de potentiële donor om in te stemmen met een wegneming. De mogelijkheid om organen weg te nemen bij levende wilsonbekwame meerderjarige personen wordt geschrapt. Daarmee wordt ingegaan op advies nr. 50 van 9 mei 2011 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende bepaalde ethische aspecten van de wijzigingen door de wet van 25 februari 2007 aangebracht in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

Het wetsontwerp omvat een restrictief kader voor de wegneming bij levende minderjarigen. Wat de wegneming van regenereerbare organen betreft, bijvoorbeeld een gedeelte van de lever, wordt verduidelijkt dat de minderjarige levende donor minstens twaalf jaar oud moet zijn en zijn of haar toestemming moet geven. Ook hier wordt ingegaan op het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Op vraag van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd een waarborg inzake anonimiteit van donor versus ontvanger, en omgekeerd, in het wetsontwerp opgenomen. Tenzij de donor en de ontvanger elkaars identiteit kennen, mag de identiteit van de donor en de ontvanger niet worden meegedeeld in het kader van een wegneming bij een levende persoon.

Het wetsontwerp reikt ook een oplossing aan voor bepaalde belangrijke thema's waarvoor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een genuanceerd advies heeft verstrekt. De bescherming van potentiële levende donoren, met inbegrip van de minderjarigen, is daarbij een van de belangrijkste krachtlijnen.

Al deze buitengewoon positieve maatregelen vormen de grondslag van onze beslissing om dit belangrijke wetsontwerp te steunen.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld), corapporteur. - Gezien de grote inzet van de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden voor dit ontwerp, steunt onze fractie het graag.

Andere collega's beklemtoonden al dat de wet de kwaliteit en de veiligheid van de uitgewisselde organen garandeert, maar er is ook een heel belangrijk ethisch aspect aan de wet.

De vraag of orgaandonatie mogelijk is voor minderjarigen, verdeelt al enige tijd de medische sector. Het is belangrijk dat de wetgever hierin duidelijkheid schept. Enerzijds zou een minderjarige er niet echt mee kunnen instemmen om een orgaan af te staan, en, anderzijds, komt het voor dat enkel het orgaan van een minderjarig gezinslid het leven van een broer of zus kan redden. Indien een orgaan kan regenereren en het minderjarige broertje of zusje is ouder dan 12 jaar, dan is dat kind in staat uitdrukkelijk zijn of haar wil te uiten en dan kan voortaan een orgaandonatie plaatsvinden. Wij vinden dat een belangrijke stap vooruit.

Vandaag zouden we onze assemblee opnieuw willen oproepen om in de toekomst de uitwisseling en samenwerking tussen verschillende Europese lidstaten verder te helpen verbeteren.

We moeten ook een duidelijk en krachtig signaal geven dat illegaal orgaantoerisme absoluut not done is. Het ontbreekt ter zake nog aan duidelijke bijbehorende strafbepalingen.

De donor moet verder worden beschermd tegen verhoogde ziekte- of levensverzekeringspremies, want wie bijvoorbeeld een nier doneert, loopt daarna niet meer gezondheidsrisico's dan een gezonde doorsneeburger. Dat dient wettelijk te worden verankerd. We zullen ter zake een wetsvoorstel indienen en hopen dat het op een ruime meerderheid kan rekenen.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst verbeterd door de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden, zie stuk 5-1641/3.)

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

Wetsontwerp tot instelling van het `una via'-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Stuk 5-1592) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Ahmed Laaouej (PS), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Het wetsontwerp tot instelling van het `una via'-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale boetes geeft uitvoering aan een zeer belangrijke aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers van de Kamer, die haar verslag heeft in mei 2009 gepubliceerd.

De onderzoekscommissie kwam tot het besluit dat de basis moest worden gelegd voor andere akkoorden om de fiscale fraude fundamenteel aan te pakken. Met onderhavig wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een van de belangrijke aanbevelingen - misschien wel de allerbelangrijkste - van de commissie die de strijd tegen de grootschalige fraude, of liever het mislukken ervan, heeft onderzocht.

Men wilde blijkbaar een goed voorstel maken, want het heeft veel tijd gekost om met de hulp van experts de principes van het wetsvoorstel zeer grondig uit te werken. Dat mag enigszins revolutionair en ingrijpend worden genoemd.

Het systeem moet functioneel en juridisch coherent zijn en is hopelijk ook waterdicht. In het halfrond mag het ontwerp dan met groot enthousiasme worden goedgekeurd, buiten het Parlement kijken een aantal mensen met argusogen naar de precieze inhoud ervan. Ik bedoel natuurlijk de grote fraudeurs en hun advocaten, die de wetgeving uitpluizen om vooralsnog aan strafvervolging en zware boetes te kunnen ontsnappen.

Er mogen dus geen hiaten zijn in tekst.

Het doel van de wetgeving is de dossiers van grote fiscale fraude sneller en efficiënter af te ronden. We kennen allemaal talrijke voorbeelden van dossiers die jaren hebben aangesleept en na 10, 15 of 20 jaar verjaard zijn.

Het is ook de bedoeling om personen en bedrijven die hun belastingen ten onrechte niet hebben betaald, op een correcte manier toch te laten betalen, wat tevens een goede zaak voor de staatskas is. Ik ben ervan overtuigd dat een efficiënt systeem van fraudebestrijding niet alleen meer geld opbrengt, maar ook preventief werkt. Wanneer fraudeurs merken dat de overheid haar instrumenten versterkt en efficiënt werkt, zullen ze zich steeds minder vaak aan grootschalige fiscale fraude schuldig maken.

Het `una via'-principe in de vervolging van fraudeurs is dus een eerste stap in de juiste richting. We moeten er wel voor waken dat de regeling niet wordt uitgehold door onder andere minnelijke schikkingen.

Ik reken op de waakzaamheid van de minister en zal hem daar, zo nodig, op tijd en stond aan herinneren.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Het voorliggende wetsontwerp draagt de titel wetsontwerp tot instelling van het `una via'-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes.

Het wetsontwerp is geen una via. De bedoeling is uitvoering te geven aan de aanbeveling nr. 7 van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude, maar het doet het niet. De invoering van het `una via'-principe houdt in dat overtredingen van de fiscale wetgeving ofwel administratief ofwel gerechtelijk worden vervolgd en gesanctioneerd. Het wetsontwerp zorgt helemaal niet in een ontdubbeling van het onderzoek. Het creëert enkel een overleg over concrete dossiers tussen parket en fiscus. Daarnaast voorziet het ontwerp in een schorsing van administratieve sancties indien het openbaar ministerie de feiten vervolgt, en een verviervoudiging van de strafrechtelijke geldboeten.

Om vijf redenen is het wetsontwerp een gemiste kans. De kans werd namelijk kans gemist

Zoals ik al zei, is het wetsontwerp een gemiste kans om de oorzaak van de fiscale fraude aan te pakken, namelijk de hoge belastingdruk en de grote verschillen in belastingdruk. In plaats daarvan wordt een beleid gevoerd dat gericht is op het maximaliseren van de inkomsten, door alles in vraag te stellen wat op papier wordt gezet.

Het wetsontwerp is een gemiste kans om bij de belastingplichtigen die hun wettelijke fiscale verplichtingen trachten te vervullen, een maatschappelijk draagvlak te creëren voor een strengere fiscale fraudebestrijding. Die belastingplichtigen worden immers geconfronteerd met een aantal obstakels. Zo zijn er de terugkerende gebreken van de informaticatoepassingen bij de FOD Financiën. Er is ook het fenomeen van de wetgeving waarvan, maanden na de inwerkingtreding, niemand weet hoe ze nu eigenlijk moet worden toegepast. Er is de rechtsonzekerheid die voortkomt uit de vraag of de administratie de bedoeling van de wetgever wel op dezelfde wijze interpreteert als de belastingplichtige die, zonder frauduleuze bedoelingen, kiest voor de minst belaste weg. Ten slotte is er de rechtsonzekerheid voortspruitend uit de vraag of de administratie zelf een duidelijke wet al dan niet zal betwisten.

Belastingplichtigen die hun fiscale verplichtingen trachten na te komen, worden vandaag bij de minste fout gestraft met een administratieve geldboete. Waarom neemt de overheid geen positieve houding aan ten aanzien van hen? Ik verwijs naar de appreciatiebevoegdheid van de sociaal inspecteurs. Naar analogie daarmee zou aan de fiscaal inspecteurs die geconfronteerd worden met een foutieve toepassing van de fiscale wet, de bevoegdheid kunnen worden verleend om inlichtingen en adviezen te verschaffen, om een waarschuwing te geven, om een inregelstelling op te leggen of om te verbaliseren.

Ik verwijs in het bijzonder naar de fiscale voordelen die afhankelijk zijn gemaakt van het vervullen van bepaalde formaliteiten. In plaats van de belastingplichtige de tijd te geven om de formaliteiten alsnog te vervullen, verwerpt de fiscus het voordeel.

In tegenstelling tot hetgeen van toepassing is inzake de bestrijding van de sociale fraude, kan de belastingplichtige er slechts van dromen dat de fiscus hem de kans zou bieden om zich in regel te stellen. Laat staan dat de fiscus hem zou waarschuwen of hem inlichtingen en adviezen zou verstrekken.

Het wetsontwerp is een gemiste kans om de strafrechtelijke omschrijving van de fiscale misdrijven te beperken tot die overtredingen die werkelijk als inbreuken op de maatschappelijke orde worden aangevoeld en die daarom strafrechtelijk beteugeld moeten worden.

Alle overtredingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vormen immers materieelrechtelijk een strafrechtelijke inbreuk.

Ook hier stel ik vast dat de modernisering die is doorgevoerd in het sociaal strafrecht, aan de fiscus is voorbijgegaan. Bij de totstandkoming van het Sociaal Strafwetboek werd immers een duidelijke indeling gemaakt in vier sanctieniveaus. Het eerste niveau wordt daarbij niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd, er wordt op dat niveau enkel nog een administratieve geldboete opgelegd.

Het wetsontwerp is tevens een gemiste kans om tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Omdat er geen sprake is van een ontdubbeling van de gerechtelijke en de administratieve vervolging voor dezelfde feiten, kan eenzelfde verdachte immers nog steeds te maken krijgen met gelijktijdige of achtereenvolgende onderzoeken naar feiten waarop een sanctie staat die een strafrechtelijk karakter heeft volgens het Europees Hof. Het wetsontwerp sluit ook niet uit dat een verdachte voor dezelfde feiten een dubbele strafrechtelijke straf kan krijgen. Dat kan wanneer een misdrijf gekwalificeerd wordt als een fiscaal misdrijf, enerzijds, en als een gemeenrechtelijk misdrijf, in het bijzonder een witwasmisdrijf, anderzijds. Evenmin wordt uitgesloten dat wegens dezelfde feiten een dubbele administratieve sanctie kan worden opgelegd, namelijk wanneer verschillende belastingen werden ontdoken. In die zin respecteert het wetsontwerp de rechten van de mens niet.

Het wetsontwerp is procedureel een gemiste kans omdat de Raad van State niet om zijn advies werd gevraagd. Ik verwijs naar de negatieve ervaring van het parlement inzake de minnelijke schikking in fiscale fraudedossiers, die niet van toepassing bleek te zijn in geval van fraude.

De N-VA betwijfelt ten zeerste dat het wetsontwerp in zijn huidige vorm de grondwettigheidstoets bij de Raad van State doorstaat.

Het wetsontwerp gaat volgens mij voorbij aan het onafhankelijk karakter van het openbaar ministerie in de individuele strafvervolging. Ik baseer mij daarvoor op de rechtspraak van de afdeling wetgeving van de Raad van State, inzake de inhoud van het begrip `onafhankelijkheid van het openbaar ministerie'. Daarom twijfelt de N-VA er sterk aan dat het voorliggende wetsontwerp de toetsing aan de Grondwet kan doorstaan. Dat is zeker zo nu er in de toelichting sprake is van een `openhartig overleg'. Tijdens de bespreking in de commissie opperde de N-VA nog voorzichtig dat de oprichting van een specifiek orgaan of een nieuwe overlegstructuur tussen de plooien was gevallen van het gewijzigde artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. In het wetsvoorstel dat eerder in de Kamer werd ingediend door de heer Van der Maelen, mevrouw Arena en de heer Mathot, was een hele organieke structuur uitgewerkt, waarover de Raad van State zich al negatief had uitgelaten.

Uit het verslag blijkt dat het nu nog steeds de bedoeling is om het operationeel overleg te organiseren op het niveau van het hof van beroep.

Het federale niveau kan ook een centrale cel belasten met strategie, analyse en coördinatie. In beide overlegstructuren zullen hoge vertegenwoordigers actief zijn die zich binnen de fiscale administratie, de politie en het openbaar ministerie bezig houden met de aanpak en vervolging van fiscale fraude.

De meerderheid wil dus nog steeds overlegstructuren waarover de Raad van State negatief heeft geadviseerd wegens een schending van de Grondwet. Blijkbaar zullen die structuren er komen zonder wettelijk kader.

Het is niet duidelijk welke vorm de overlegstructuren in de praktijk zullen aannemen. De drie zinnen van het nieuwe artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering hebben bijgevolg hun geheimen nog niet hebben onthuld.

Het wetsontwerp schendt ongetwijfeld ook het gelijkheidsbeginsel. Wanneer de strafvordering wordt ingesteld, zijn de administratieve geldboeten definitief niet meer opeisbaar. Spreekt de raadkamer daarentegen een buitenvervolging uit, dan zijn de administratieve geldboetes terug opeisbaar. Wij verwijzen naar de zaak-Besix waarbij de raadkamer de zaak wegens verjaring buiten vervolging heeft gesteld. In die gevallen worden dus de administratieve sancties weer opeisbaar. Wanneer een correctionele rechtbank diezelfde verjaring uitspreekt, zijn ze dat definitief niet. Dergelijke ongelijkheid is met geen argumenten te verdedigen voor het Grondwettelijk Hof.

Ten slotte verhoogt het wetsontwerp de strafrechtelijke geldboetes op fiscale misdrijven. De onderliggende idee is dat een bijdragende rechtvaardigheid moet worden behouden en de sociale afkeuring moet worden benadrukt. Die argumentatie gaat natuurlijk ook op voor de strijd tegen de illegale arbeid of zwartwerk. Houden we rekening met de proportionaliteit van de strafrechtelijke sancties, dan lijkt het ook logisch de strafrechtelijke boetes voor illegale arbeid of zwartwerk te verhogen. Door dat niet te doen geeft de meerderheid de indruk dat zwartwerk of illegale arbeid toch iets meer aanvaardbaar is dan de inbreuken op de fiscale wetgeving. De proportionaliteit raakt dus compleet zoek door in de fiscale wetgeving de strafrechtelijke boetes te verhogen. Voor inbreuken zoals zwartwerk en illegale arbeid bevat het Sociaal strafwetboek een sanctie van niveau 4. Die inbreuken druisen immers even hard in tegen de idee van een bijdragende rechtvaardigheid en verdienen dus in dezelfde mate sociale afkeuring.

Mijn besluit is dat het `una via'-principe een keuze inhoudt tussen de administratieve of de strafrechtelijke vervolging van fiscale overtredingen. Die keuze treden we in principe bij, maar het wetsontwerp beantwoordt er niet aan. Het ontdubbelt strafrechtelijke en administratieve vervolging niet. Evenmin slaagt het erin het non bis in idem-beginsel inzake sancties met een strafrechtelijk karakter coherent om te zetten. Het respecteert met andere woorden niet de mensenrechten en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De meerderheid kent die kritiek, maar wil net zoals bij de regelgeving over de minnelijke schikking geen gezichtsverlies lijden. `Pijnlijk in de overtreffende trap', blokletterden de kranten toen. De eerstvolgende programmawetten zullen dat wetsontwerp ongetwijfeld nog wijzigen. Maar dan kan de regering opnieuw op ons rekenen om het debacle aan de kaak te stellen.

De heer Ahmed Laaouej (PS). - Het wetsvoorstel waarover we straks zullen stemmen is heel belangrijk. Het zal de strijd tegen de fiscale fraude efficiënter maken, in het bijzonder de gesofisticeerde en ingewikkelde vormen van fiscale fraude waarvoor instrumenten nodig zijn die de mogelijkheden van de administratie overtreffen.

Artikel 29 van het Wetboek van strafvordering stelt dat iedere ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings.

Voor de ambtenaren van de Administratie der directe belastingen, is echter de machtiging vereist van de gewestelijke directeur. In de feiten komt het erop neer dat alleen de ernstige fiscale dossiers aan het parket worden overgemaakt, maar zonder voorafgaandelijk overleg met de procureur des Konings.

Het wetsontwerp geeft de gewestelijke directeur van de Belastingen de mogelijkheid om te overleggen met de procureur des Konings over de dossiers die het voorwerp kunnen uitmaken van een gerechtelijke vervolging. Als de procureur des Konings in het kader van dit overleg oordeelt dat er geen reden is tot gerechtelijke vervolging volgt het dossier de gewone administratieve weg. Het kan uitmonden in een aanslag in hoofdsom en administratieve sancties. Als de belastingadministratie het nodig acht kan ze uiteindelijk klacht indienen en zich zelfs burgerlijke partij stellen.

Maar tegelijkertijd gaat deze overlegmogelijkheid verder dan het eenvoudig overmaken van dossiers aan het parket, dat ze onbewerkt ontvangt zonder te weten waarover ze gaan. Ik denk dus dat dit georganiseerd overleg tussen de administratie en het parket de strijd tegen de fiscale fraude efficiënter zal maken.

De fiscale wetgeving bepaalt dat informatie die van de fiscale administratie naar andere administratieve diensten of naar de diensten van de procureur des Konings voor verder onderzoek worden doorgestuurd, onder het beroepsgeheim valt.

De maatregelen die zullen worden genomen, hebben dus een meerwaarde. We streven hier naar een optimaal functioneren van de verschillende administratieve diensten en het parket, met het oog op een betere bestrijding van de fiscale fraude.

Na de juridische argumenten te hebben gehoord, geloof ik oprecht dat de rechten van de verdediging, de scheiding der machten, de mensenrechten of wat dan ook niet worden geschonden. Men creëert een ruimte en geen structuur, waarbinnen het parket en de gewestelijke directeur informatie kunnen uitwisselen over dossiers, met eerbiediging van de respectieve procedures.

Ik ben dus blij dat de regering een van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude, die unaniem werden aangenomen, ten uitvoer brengt.

Tegelijkertijd wil ik de regering erop wijzen dat de uitvoering van alle aanbevelingen nog veel werk zal vragen. Ik twijfel er niet aan dat de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de strijd tegen de fiscale fraude zich met de nodige wilskracht en energie van zijn taak zal kwijten.

Er is zeker nog heel wat te doen in de strijd tegen de fiscale paradijzen. Ik nodig de staatssecretaris uit de gespecialiseerde, in het bijzonder de Britse, pers te lezen die het momenteel heeft over een echte georganiseerde ontwikkeling van offshorebedrijven. Op de internetsites van een aantal financiële dagbladen staan zelfs links naar die bedrijven. Laten we dit `una via'-principe aanwenden om de strijd tegen de fiscale paradijzen op te voeren, tegen deze agressie van buitenaf, die onze overheidsfinanciën ondermijnt en ons sociaal economisch weefsel en dus ons sociaal model bedreigt.

De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. - Zoals één van de sprekers aanhaalde, is over dit ontwerp lang en uitvoerig gediscussieerd. En dat is goed. Het gerecht heeft er immers alle belang bij dat de grote fiscale fraude en de criminele circuits worden aangepakt.

Er werden opmerkingen gemaakt over het samengaan in de tijd van de uitgebreide minnelijke schikking, enerzijds, en `una via' anderzijds. Er is terecht op gewezen dat de minnelijke schikking de normale gerechtelijke vervolging niet mag vervangen. De uitgebreide minnelijke schikking maakt nochtans een oplossing mogelijk voor dossiers die al lang verzand zijn. Die oplossing is niet ideaal, maar ze bestaat hoe dan ook. Ik ben het ermee eens dat het geen permanent systeem mag worden.

Er is een zeer lange opsomming gegeven van gemiste kansen. Een aantal daarvan heeft de spreker met gretigheid opgeworpen en zijn niet noodzakelijk voorwerp van discussie. Volgens de spreker heeft het `una via'-principe tot doel de oorzaken van fiscale fraude tegen te gaan. Dat veronderstelt dat het principe zeer succesvol is en een preventief effect heeft.

De fiscale druk of de lastendiscussie daarentegen komen in dit wetsontwerp niet aan bod. Dit is een belangrijk ontwerp. Het kan in de meeste gevallen bijdragen aan een oplossing.

Dat overstijgt inderdaad de strijd tegen de fiscale fraude en de fiscale paradijzen.

Ik hoop dat de andere problemen de komende maanden ook kunnen worden opgelost.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(Behoudens tekstcorrecties is de tekst aangenomen door de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 53-1973/7.)

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide; Stuk 5-1275)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 5-927/5.)

De heer Bert Anciaux (sp.a), rapporteur. - Als rapporteur verwijs ik naar mijn schriftelijk verslag.

Vanaf het begin beviel de resolutie van Karl Vanlouwe en Louis Ide me wel, omdat ze een correct beeld geeft van de huidige situatie in Somalië en een historisch overzicht van de afgelopen decennia. Bovendien formuleert ze een reeks voorstellen waarmee we in grote mate akkoord kunnen gaan.

In de commissie is terecht een discussie gewijd aan de staatsvorm die in Somalië zou moeten worden ingevoerd. Een grote meerderheid van de commissie heeft echter terecht geoordeeld dat we onze institutionele voorstellen niet moeten exporteren.

In Somalië bestaan bepaalde gevoeligheden. Collega Vanlouwe heeft sterk de nadruk gelegd op de situatie van Somaliland en van andere gebieden en gemeenschappen. We moeten vaststellen dat zeker in Somaliland meer stabiliteit, rust en eigenlijk ook democratie heerst dan in de rest van Somalië.

De geamendeerde resolutie is evenwichtig en wijst vooral op de internationale verantwoordelijkheid, illustreert de pacifistische visie op het conflict in Somalië die wij uit respect voor de mensenrechten voorstaan en beklemtoont het belang van economische steun.

De resolutie roept de federale regering ook op rekening te houden met bepaalde evoluties in Somalië. We verwijzen daarbij onder meer naar de Conferentie van Londen, die het ook expliciet over Somaliland had. Voor sommige collega's lag dat gevoelig, maar voor de meerderheid in de commissie en ook voor mezelf rees daarbij geen enkel probleem. Er wordt in resoluties wel vaker verwezen naar internationale conferenties. We refereren alleen aan de besluiten van de Conferentie van Londen, waarin wordt opgeroepen tot respect voor de broodnodige dialoog tussen de Somalische overheid en Somaliland. Voor mij is dat geen verkapte manier om het federalisme in het buitenland te propageren. Toch is het een realiteit dat zijn nogal wat conflicten op etnische problemen zijn gebaseerd. Dat is niet alleen bij ons. Gelukkig hebben wij nooit gewelddadige uitspattingen gekend en hopelijk blijft dat ook zo. Vormen van federalisme kunnen in elk geval bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de verschillende cultuurgemeenschappen en volkeren in een land. Ik benadruk echter nogmaals dat we met onze resolutie niet het federalisme willen propageren.

Mijn fractie zal de resolutie ten volle ondersteunen, ook na de amenderingen waarmee een aantal wijzigingen ten goede werden aangebracht en die op een grote consensus konden rekenen. Alleen over het laatste amendement van collega Vanlouwe met een verwijzing naar de conclusies van de Conferentie van Londen over Somaliland, was de eensgezindheid minder groot. De commissie heeft inderdaad de gewoonte om verwijzingen naar internationale conferenties als een neutraal en objectief feit aan te halen. Ik hoop dan ook dat we de resolutie eensgezind kunnen goedkeuren.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ik dank de heer Anciaux voor zijn toelichting en zijn steun voor deze resolutie.

Somalië staat bekend als een failed state met internationale problemen zoals piraterij, terrorisme, hongersnood en vluchtelingenstromen. Op de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties, een parameter waarin de levensstandaard van de bevolking wordt berekend op basis van levensverwachting en geletterdheid, scoort Somalië jaar na jaar heel slecht. Als er al gegevens worden vrijgegeven, want door de bestuurlijke chaos en het ontbreken van een staat, is het niet evident om die informatie te verkrijgen.

De bestuurlijke chaos in het land maakt het onmogelijk om al die problemen efficiënt aan te pakken. Somalië is verdeeld in de facto zelfstandige staten, zoals Somaliland, Puntland en Galmudug. Het zuiden van Somalië wordt bestuurd door de federale overgangsregering, maar wordt voornamelijk gecontroleerd door islamitische groepen en lokale krijgsheren. Het Somalische staatsgezag reikt amper verder dan de hoofdstad Mogadishu.

De entiteit Somaliland functioneert daarentegen wel goed. Het slaagt erin de twee basisfuncties van een staat te vervullen: namelijk het waarborgen van veiligheid en ontwikkeling aan haar bevolking. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de situatie nog niet ideaal is, maar Somaliland is wel op de goede weg.

Ook de internationale gemeenschap is zich bewust van de problemen in Somalië en Somaliland. In de eerste plaats is er de bekommernis voor het welzijn van de bevolking, die om en bij de tien miljoen mensen telt. Ze heeft na een decennialange burgeroorlog recht op vrede en veiligheid, maar ook ontwikkeling is voor haar van uitermate groot belang. Cynisch genoeg is de hernieuwde aandacht voor de situatie in Somalië na meer dan twintig jaar burgeroorlog niet te danken aan de situatie in het land, maar wel aan de piraterij. In 2009 werd de Belgische steenstorter Pompei, eigendom van het baggerbedrijf De Nul, gekaapt op 700 kilometer buiten de Somalische kust, met tien bemanningsleden aan boord. Pas twee maanden later werd het schip en de bemanning vrijgegeven, nadat het bedrijf een enorme som losgeld had betaald.

De Europese Unie en de internationale gemeenschap reageerden onder andere met de Atalanta-missie. Ook ons land heeft aan die missie bijgedragen. Al snel werd duidelijk dat de militaire operaties, hoe noodzakelijk ook, de oorzaak van de piraterij op honderden kilometers buiten de kustlijn niet zouden kunnen aanpakken. De wortels liggen immers in het Somalische binnenland.

Dat was ook de inzet van de Somaliëconferentie in februari in Londen. Op de conferentie werd eindelijk de bestuurlijke situatie in het land erkend. De verschillende vertegenwoordigers van zowel de deelnemende landen als van de ngo's, aanvaardden dat het weinig zin heeft om voor een versterking van de Somalische staat te ijveren. In de besluiten staat letterlijk dat de beslissingen over de toekomst van Somalië aan de bewoners van Somalië toekomen, maar ook dat de internationale gemeenschap elke dialoog moet ondersteunen die Somaliland en de transitional federal government ondernemen om hun toekomstige betrekkingen uit te klaren.

lk ben zeer verheugd dat deze resolutie in de commissie is goedgekeurd en dat de verwijzing naar de Conferentie in Londen erin opgenomen is. Het belang, het welzijn en de ontwikkeling van de bevolking in Somalië en in Somaliland moet voorop staan. Het is goed dat eindelijk wordt erkend dat een dialoog tussen de verschillende entiteiten, de facto onafhankelijk, een noodzaak is om tot een duurzame vrede te komen in de Hoorn van Afrika.

Persoonlijk had ik uiteraard graag gepleit voor een diplomatieke erkenning van Somaliland, maar die werd niet opgenomen in deze Resolutie. Toch zal daarover op termijn moeten worden nagedacht. Het is meer dan een symbooldossier. Erkenning betekent immers ook dat Somaliland rechtstreeks kan rekenen op ontwikkelingshulp; dat de hulp niet meer via Mogadishu moet worden afgeleid. Iedereen welk rol de lokale krijgsheren spelen.

Deze resolutie over de humanitaire en politieke situatie in Somalië vormde de basis voor een interessante discussie in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. Ik hoop dat de regering rekening zal houden met onze aanbevelingen.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het voorstel van resolutie heeft later plaats.

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de meeropbrengsten van Justitie» (nr. 5-611)

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Mevrouw de minister, gisteren vernam ik dat u meer geld voor Justitie wil. Volgens ons een terechte vraag, want uw departement heeft dringend nood aan extra investeringen. Over hoe dat extra geld er moet komen, was u echter heel vaag. Alsof creativiteit alleen voldoende zou zijn om extra middelen te vinden. Het is bovendien gemakkelijk te zeggen dat u een goed functionerend Justitiedepartement wil, dat bovendien nog geld in het laatje brengt, zonder erbij te vermelden hoe u dat denkt te verwezenlijken.

Ik wacht met andere woorden nog altijd op uw plan om de werking van Justitie echt te verbeteren. Ik wacht nog altijd op een plan dat verdergaat dan de steekvlampolitiek omtrent de strafuitvoering in de zaak Belkacem. We wachten op een plan dat in middelen voorziet voor een modern opsporingsonderzoek en een duidelijk statuut en verloning voor gerechtsdeskundigen.

De meeropbrengsten van Justitie in kaart brengen zou een begin van plan kunnen zijn. In de toelichting bij uw beleidsnota legde u immers de nadruk op het feit dat Justitie over een welbepaald budget beschikt waarmee u het moet doen, maar dat u in het regeerakkoord liet optekenen dat, ingeval u kon zorgen voor meerinkomsten, een deel ervan zou terugvloeien naar Justitie.

Heeft u een idee van de omvang van deze meerinkomsten? Justitie int immers tal van bedragen: minnelijke schikkingen, geldboetes, verbeurdverklaringen, onmiddellijke inningen, bijdragen in fondsen en gerechtskosten in strafzaken. Weet u hoeveel hiervan terugvloeit naar het departement Justitie?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik leid het departement Justitie vanuit de overtuiging dat een goede werking van justitie ook opbrengsten kan genereren voor de overheid. Daarom wil ik de uitgaven zo efficiënt mogelijk besteden door te investeren in projecten die een terugverdieneffect teweegbrengen, de inkomsten zo goed en zo efficiënt mogelijk te innen, en een en ander beter te volgen bij de FOD Financiën en ook te besparen op uitgaven die onverantwoord zijn of geen meerwaarde aan Justitie opleveren.

De uitgaven zijn momenteel onder controle en tijdens de vorige budgetcontrole heb ik via Optifed extra geld gekregen om bestaande projecten te maximaliseren.

Op de inkomsten heb ik een minder goed zicht, omdat de gewestelijke ontvangers van de FOD Financiën instaan voor de inning ervan. Ondertussen probeer ik ook in mijn eigen departement meer statistisch materiaal te verzamelen. Denk maar aan de cijfers die het COIV, het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring, heeft geleverd. Daaruit konden we besluiten dat het meer inkomsten zou genereren in 2012.

Ten slotte wil ik ook met de Optifed-projecten meer rationalisaties verwezenlijken, in de ruime zin van het woord. Dat betekent dat de straffeloosheid wordt aangepakt maar ook het financieel beheer of de sociale vrede.

Voor de toekomst ben ik ervan overtuigd met beter cijfermateriaal de `onderneming' Justitie efficiënter en optimaler te kunnen doen draaien. Dat is een gezamenlijk project van mijn beleidscel, de regering en mijn administratie.

Ik ga in ieder geval voort met mijn plan inzake de strafuitvoering, dat volgende week door het kernkabinet wordt besproken. Daarna zal ik het uiteraard ook aan het Parlement voorstellen. Ik volg daarvoor verschillende denksporen; sommige daarvan kwamen al meermaals ter sprake in antwoord op vragen in de Senaat, andere heb ik daar recent aan toegevoegd.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Mevrouw de minister, met dit antwoord blijft u al even vaag als wat u via de pers hebt bekendgemaakt. Ik weet nog altijd niet hoeveel of wat u precies gaat vragen.

Uiteraard juich ik toe dat u initiatieven neemt, maar dat u uitgerekend het COIV als voorbeeld aanhaalt is eigenlijk pijnlijk, aangezien de ambtenaren daar al blij zijn dat ze kunnen beschikken over een boekhoudprogramma waarmee ze hun inkomsten kunnen boeken.

Ik las vandaag in een Franse publicatie dat u de kwestie van de verloning van de deskundigen in de schoenen schuift van uw voorganger. Dat is bijzonder jammer, want het is hoog tijd dat problemen die er vandaag zijn bij de FOD Justitie, worden aangepakt. Ik stel vast dat dit nog altijd niet gebeurt en dat u uw beleid baseert op een paar gevallen. Ik vind dat heel spijtig.

(De vergadering wordt geschorst om 17.05 uur. Ze wordt hervat om 20.10 uur.)

(Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune.)

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitster. - De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld.

Zijn er opmerkingen?

Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen.

(De lijst van de in overweging genomen voorstellen wordt in de bijlage opgenomen.)

Stemmingen

(De naamlijsten worden in de bijlage opgenomen.)

De heer Danny Pieters (N-VA). - Zijn we blij met de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde? Ja! Zijn we blij met deze splitsing van het kiesarrondissement? Neen!

Dit akkoord draagt de kiemen in zich van conflicten. In het splitsingsvoorstel zelf, maar ook in de details van alle andere wetsvoorstellen die samen worden gestemd, hier in de Senaat en in de Kamer, staat de werkelijke prijs die de Vlamingen moeten betalen. De compensaties zijn enorm. In Vlaams-Brabant krijgen de Franstaligen meer privileges, die worden vergrendeld. In Waals-Brabant krijgt geen enkele Vlaming wat voor privilege dan ook. In Brussel worden de Vlamingen zelfs rechten ontnomen. Vlaamse toegevingen worden gebetonneerd in bijzondere wetten en in de grondwet.

Een oplossing voor BHV wordt al lang gevraagd en door het Grondwettelijk Hof geëist sinds 2003. Het is dan ook meer dan een symbool. Met een splitsing van het gerechtelijk en het kiesarrondissement zou nu eindelijk en voorgoed de taalgrens moeten erkend worden. Men past zich aan aan de plaats waar men gaat wonen en eist niet het omgekeerde. Dat is de logica van alle vorige hervormingen die door sommigen - ook in de meerderheid - blijkbaar nog altijd niet aanvaard wordt.

De splitsing van BHV is niet de zaligmakende oplossing voor de problemen van sociale verdringing, vervreemding en ontgroening van de Vlaamse rand, maar het kon wel een belangrijke stap zijn.

Het wetsvoorstel tot splitsing van het kiesarrondissement dat vandaag voorligt bevat een hele reeks compensaties: dubbele kiesbrief, nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode, een regeling die het onmogelijk maakt voor Vlamingen om nog rechtstreeks verkozen te worden in de Kamer en straks nog een bijzonder coöptatiesysteem voor de Senaat.

Bovenop deze compensaties, die verbonden zijn aan de Kieswet, komen nog een reeks andere wetsvoorstellen die vandaag besproken worden, met daarin de echte prijs die voor de splitsing moet worden betaald. De bijkomende compensaties zijn enorm. Het onevenwicht is beduidend.

In Brussel, in het gerechtelijk arrondissement, impliceren de organisatie van verkiezingen en de benoemingen van burgemeesters heel wat toegevingen.

De bijkomende compensaties doen het gunstige effect van een splitsing teniet en werken ze zelfs tegen. De taalgrens, de grenzen van Brussel, worden niet bevestigd, maar worden nog meer betwist dan voorheen. De Franstaligen krijgen bijkomende privileges, meer `verbrusseling', uitbreiding van de tweetaligheid in de faciliteitengemeenten en in de rest van Vlaams-Brabant.

De institutionele meerderheid meent dat de Nederlandstalige kamer van de Raad van State niet objectief kan oordelen en vervangt ze door een tweetalige algemene vergadering. De inhoudelijke problemen worden niet opgelost.

Over de gevolgen van de omzendbrief Peeters zwijgen de Vlaamse partijen zedig. Brussel krijgt naar raming 461 miljoen euro extra middelen. Daartegenover staat geen vereenvoudiging. Uit de besprekingen bleek ook dat er geen garantie is dat die middelen effectief zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. We moeten vertrouwen op de politieke wil van de Brusselse partijen, die al jarenlang geen moeite doen om de taalwetgeving na te leven.

De hervormingen voor Brussel zijn voor later. Men kondigt ons aan dat ze nu begonnen zijn. Maar wat gaan ze opleveren? Een intra-Brusselse werkgroep zal later misschien iets beslissen. De Hoofdstedelijke Gemeenschap is nog onduidelijk. Dezelfde meerderheid heeft het aan Vlaamse kant over een lege doos en aan Franstalige kant over een mogelijkheid voor Brussel om uit het carcan te breken. In elk geval is een bijzondere wet nodig om dit nieuw instrument te verankeren. Dat stelt ons niet gerust.

In de Kamer komt deze week nog het gerechtelijk arrondissement BHV aan bod. We zullen het er later nog over hebben, maar ook hier geen splitsing, maar een ontdubbeling van de rechtbanken. Franstalige magistraten in Vlaanderen, want tweetalige Vlaamse magistraten zijn blijkbaar niet objectief. Een Franstalige procureur in tweetalig Brussel. Een Vlaming krijgt dus niet meer de kans dat ambt uit te oefenen in zijn eigen hoofdstad.

Deze en nog andere compensaties moeten gebetonneerd worden uit vrees voor het Grondwettelijk Hof. We vroegen de splitsing met het oog op minder problemen, minder communautaire heibel. De problemen worden echter niet opgelost, er komen andere rechters, er komen meer voorrechten voor de Franstaligen, maar geen compensaties voor de Nederlandstaligen, nieuwe blokkeringsmechanismen en een zware factuur. Op wat een blijde splitsingsdag had moeten zijn, maar het niet is geworden, wil ik eindigen met een positieve noot. Eindelijk wordt iets gedaan aan de ethiek in de politiek, al betreuren we wel de wijze waarop. Dat er meer geloofwaardigheid komt in de politiek, daarover kunnen we ons allen alleen maar verheugen en die voorstellen zullen we dan ook goedkeuren.

De heer Bart Laeremans (VB). - Wat een heuglijk moment had moeten zijn, is vandaag voor de Vlamingen van Brussel en Halle-Vilvoorde een hoogtepunt van bitterheid geworden. In de plaats van gewoon een einde te maken aan 50 jaar imperialisme, territoriumdrift en discriminatie wordt het Brussels imperialisme op tal van vlakken versterkt en gestimuleerd en worden nieuwe discriminaties ingevoerd. De zes Vlaamse faciliteitengemeenten worden onderdeel van een grote Brusselse kieskring van 25 gemeenten die in uw dromen niet bestaat, mijnheer Beke, maar echt wel realiteit wordt en die een electorale corridor realiseert tussen Brussel en Wallonië. De zes gemeenten vallen voortaan meer dan ooit tussen twee stoelen. Zowel inzake taalgebruik als inzake de benoeming van de burgemeesters worden ze gemeenten in grote mate onttrokken aan het beleid en aan het toezicht van Vlamingen. Ze worden onder een `gouvernement des juges' geplaatst waarin de Franstaligen de helft van de tijd het overwicht hebben. Een meerderheid van Franstalige magistraten die oordeelt over Vlaamse gemeenten. Stel u voor! En stel u vooral het omgekeerde voor; het kot zou te klein zijn. Dit is België anno 2012. In plaats van meer pacificatie zal dit leiden tot nog meer gestook en bemoeizicht. De zes worden meer dan ooit een twistgebied en zullen ten prooi vallen aan een nooit geziene verbrusselingsoperatie. Veel straffer nog is dat een nieuwe en volkomen absurde discriminatie wordt ingevoerd waarbij de Franstaligen uit de zes een electorale voorrangsbehandeling krijgen ten koste van de Vlamingen in Brussel. De stemmen van de zes worden immers toegevoegd aan het Franstalige overwicht in de hoofdstad zonder dat daar iets tegenover staat voor de Brusselse Vlamingen. Francofone stemmen uit de zes dragen gegarandeerd bij tot Franstalige Kamerzetels en marginaliseren tegelijkertijd de stemmen van de Vlamingen in Brussel, die niet meer zullen meetellen. De Vlamingen wordt verboden hun lijsten met elkaar te verbinden, waardoor een stem voor een Vlaamse Kamerlijst, voor het belangrijkste politieke orgaan van het land, in onze eigen hoofdstad een nutteloze stem wordt. De Vlaamse stem in Brussel wordt gesmoord. We beleven vandaag een kantelmoment. Brussel evolueert vandaag van een tweetalige hoofdstad waar de beide gemeenschappen op gelijke voet staan en nog enigszins gerespecteerd worden, naar een politiek Franstalige stad, waar de Vlamingen hoogstens een gedoogde minderheid zijn en bij de Franstaligen zullen moeten bedelen om te mogen kandideren op een Francofone lijst. Dat is waar de Franstalige politici de Brusselse Vlamingen hebben willen: in een armzalige bedelaarspositie. Wallo-Brux wordt vandaag definitief op de kaart gezet. Wij kunnen niet begrijpen, mijnheer De Wever, dat de Vlaamse regering en uzelf in het Vlaams Parlement, dat laten gebeuren en dat u aan de overkant van de straat doet alsof uw neus bloedt en al onze belangenconflicten wegstemt.

Bovenop al deze groteske cadeaus krijgt Brussel ook nog eens een massieve extra en almaar toenemende geldstroom zonder verantwoording, zonder objectieve behoefteraming, zonder ernstig debat, zonder transparantie en in ieder geval zonder noemenswaardige bestuurshervorming in Brussel, laat staan een verbeterde naleving van de taalwetgeving; dat alles met de zekerheid dat er één deelstaat armer wordt van dit verhaal. Het zijn de Vlamingen die dit allemaal zullen ophoesten, net zoals ze al 182 jaar de rekening betalen. Arm, arm Vlaanderen, dat zoiets laat gebeuren.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Eerst wil ik de diensten van de Senaat bedanken voor hun uitmuntend werk bij de bespreking van de wetsvoorstellen in de commissie en in de plenaire vergadering en voor de verslaggeving erover.

Ik wil u bedanken, mevrouw de voorzitster, evenals de twee staatssecretarissen voor de begeleiding van dit debat.

(Applaus)

Het woord compensatie is hier daarnet gevallen. Zijn er compensaties voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde? Jazeker, er is geld voor Brussel, we passen de wetgeving op de Raad van State aan, er is een regeling voor de burgemeesters en ja, er komt een overleg over de op- en afritten rond Brussel.

Maar het kader waarin BHV nu wordt gesplitst, dat hier nu ter stemming voorligt, is altijd als kader gehanteerd in alle verschillende vormen van onderhandelingen sinds de verkiezingen van 2010.

Wat zijn de compensaties die in het verleden door de Franstaligen zijn gevraagd en die er niet in zitten? De voorafgaande benoeming van de burgemeesters, de corridor, de Franse Gemeenschap die bevoegdheden zou uitoefenen in de Vlaamse rand over cultuur, bibliotheken en dergelijke, om nog maar te zwijgen over de uitbreiding van Brussel.

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is een compromis. Voor sommigen is dat een vies woord, maar niet voor mij. Het is een compromis dat gedragen is door een tweederdemeerderheid in deze assemblee, maar ook een meerderheid langs Vlaamse kant, in weerwil van wat hier de voorbije dagen door N-VA is beweerd.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Ik heb als ooggetuige kunnen meemaken hoe dit land sinds 1980 is geëvolueerd, want ik stond toen al op dit spreekgestoelte om de wetten te steunen die een belangrijke fase in de federalisering van het land ingeluid hebben. U zult me vergeven dat ik deze dag niet als een historische dag beschouw. Ik heb dat al te vaak gehoord. Ik beschouw het eerder als een belangrijke dag waarop, dat hoop ik althans, de deur naar een stabiel land op een kier wordt gezet. We moeten ze dan nog wel helemaal openen ...

Het debat over Brussel-Halle-Vilvoorde dateert niet van gisteren, maar het is op de spits gedreven en is een grote twistappel geworden tussen beide gemeenschappen, sinds wat toen nog het Arbitragehof heette en vandaag het Grondwettelijk Hof is geworden, een bepaald arrest heeft uitgevaardigd.

Welteverstaan, ik ben het met u eens, mijnheer Beke, dat dit een compromis is. U hebt terecht beklemtoond dat de Franstaligen een groot deel van hun eisen hebben laten varen, zoals gebruikelijk is bij elk compromis. We hoeven niet beschaamd te zijn om dat toe te geven. Dat past in het politieke leven, als men een situatie wil pacifiëren en er niet met de bulldozer wil over rijden.

Ik zou de vertegenwoordigers van de N-VA, van wie sommigen trouwens een relevant betoog hielden, mijnheer Pieters, er nogmaals op willen wijzen dat ook zij, bij het begin van de onderhandelingen een compromis hebben gezocht. Ik beweer niet dat ze dezelfde afweging zouden hebben gemaakt, maar ze hadden het principe van het compromis aanvaard. Dat moet men nu niet proberen wegduwen.

Als Franstalig socialist ben ik tevreden. Ik verheug me ook ten persoonlijke titel, want ik was een van de eerste Franstaligen - om niet te zeggen de eerste - om de splitsing van Bussel-Halle-Vilvoorde aan te kondigen. Ik kreeg daarvoor destijds overigens geen applaus want in het politieke leven mag je nooit te vroeg spreken. Ook dat is kenmerkend. Vandaag, dat veronderstel ik toch, zal voor de splitsing die voor alle betrokkenen eerbaar is, een bijzondere meerderheid worden gevonden.

Ik verheug me ook als Brusselaar en als federaal verkozene in een land, waarvan de hoofdstad zeer belangrijk is voor de nationale economie in haar geheel. Men mag niet vergeten dat de Brusselaars, in vergelijking met de rest van het land, vrij weinig profiteren van de rijkdom die in Brussel wordt voortgebracht. Dit is eenvoudigweg de economische werkelijkheid en geen politieke slogan.

Brussel torst, zoals bijna alle Europese steden, het gewicht van moeilijke volkswijken met grote sociale problemen.

De keuze van de criteria voor de eerste herfinanciering, die verschillen van de criteria voor de tweede, kan me dus alleen maar verheugen.

Onze Nederlandstalige collega's die zich ongerust maken, zou ik willen antwoorden dat ik niet begrijp hoe de voorliggende teksten het tweetalig karakter van Brussel op de helling kunnen zetten. Het Brussels Gewest blijft wel degelijk een tweetalige stad, een tweetalige regio, een tweetalig gewest. Iedereen wenst dat in 's lands belang, in het belang van de Nederlandstaligen en van de Franstaligen.

Het Gewest zal alle aangegane verbintenissen nakomen. Met een samenwerkingsakkoord over de mobiliteit zal zeer snel worden ingestemd en we bestuderen ook de andere aspecten van de samenwerking.

De werkgroep - als ik me niet vergis de vijfde die ik namens de nieuwe meerderheid voorzit, schiet goed op. We beschikken over een eerste ontwerp van ordonnantie dat de overdracht van de gemeentelijke bevoegdheden naar het Gewest regelt, wat sommigen nu toch voorstaan.

Het is dus een belangrijk moment, een moment waarop de gemeenschappen hopelijk dichter tot elkaar komen, een moment dat wat stabiliteit kan brengen in een land dat er meer dan nood aan heeft, nu het geconfronteerd wordt met zo'n ingrijpende Europese economische crisis, dat we allemaal de handen uit de mouwen moeten steken.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - De politieke crisis die ontstaan is na de federale verkiezingen van juni 2010, was de langste uit onze geschiedenis. Ze heeft heel scherp aangetoond dat ons land meer dan ooit nood heeft aan communautaire vrede. Die is de sine qua non voor ons voortbestaan, zeker nu we een bijzonder zware economische en sociale crisis meemaken. Die communautaire vrede vergt onvermijdelijk een nieuwe, substantiële hervorming van het Belgisch institutioneel landschap, om het land naar meer federalisme te leiden, en vooral naar een beter federalisme.

De grote uitdaging daarbij is het herstellen van de banden, met andere woorden, van het vertrouwen. Vertrouwen tussen de burgers en hun politieke leiders, vertrouwen tussen de politieke leiders zelf, zowel uit het noorden als het zuiden van het land, en vooral, een nieuw en blijvend vertrouwen tussen de twee bevolkingsgroepen, die zich op bepaalde ogenblikken vragen hebben gesteld over hun gemeenschappelijke toekomst. Acht politieke formaties, waaronder de MR, zijn die uitdaging aangegaan. De stemmingen die zullen plaatsvinden na onze rijke en kwalitatief hoogstaande debatten zullen deze wil om onze instellingen te stabiliseren, concreet maken.

Of dit een historisch moment is? Ik vind dat dit woord te vaak wordt gebruikt, een beetje misbruikt zelfs, in allerlei omstandigheden, maar ik geloof echt dat de akkoorden die we zullen bezegelen belangrijk zijn, omdat ze in het teken staan van billijkheid en evenwicht.

In mijn uiteenzetting van dinsdag heb ik erop gewezen dat het op dit ogenblik nutteloos zou zijn het klassiek, enigszins steriel, spelletje te spelen om te weten wie de verliezers en wie de winnaars zijn, om voordelen en nadelen te vinden, twee kampen uit te tekenen en na te gaan wie stellingen verliest die hij dacht verworven te hebben.

Dat is jammer voor degenen die niet wilden meewerken aan de dialoog, aan het wederzijds respect en het herwonnen vertrouwen. Het is des te beter voor de meerderheid in dit land, die vindt dat de enige en echte waarborg voor de aangevatte hervorming bestaat in een democratie die versterkt zal worden, omdat objectievere en minder achterdochtige procedures het voortaan mogelijk zullen maken in alle duidelijkheid de rechten van allen te garanderen. Die democratie zal versterkt worden wanneer de correcte financiering van Brussel het mogelijk zal maken ambitieuze projecten te ontwikkelen die niet alleen de Brusselaars, maar alle Belgen rechtstreeks ten goede zullen komen.

Ik wil daaraan nog een persoonlijke reflectie toevoegen, zonder te willen provoceren. Deze debatten waren voor mij geen openbaring, maar ze hebben mij, hoewel ik Waalse ben en in Luik woon, in mijn opvatting gesterkt dat degenen die Brussel willen, zodanig begeren, er een `obscur objet du désir' van maken, naar de titel van een film van Buñuel, niet van hun hoofdstad houden.

Op sommige momenten dacht ik zelfs dat ze hun hoofdstad haatten.

Als Luikse en Waalse voel ik mij solidair met Brussel, zijn toekomst en lotsbestemming. Het is een uitdaging om de banden en het vertrouwen te herstellen.

Vandaag moeten we deze hervorming concretiseren, met als leidraad het wederzijds respect tussen de entiteiten, tussen de gemeenschappen van ons land.

We zullen de voorgelegde teksten dan ook goedkeuren.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is een langdurig en stevig debat geweest. Beide kanten hebben elkaars waarheid aangehoord. Het was ook een vreemd debat. Aangezien alle Franstaligen in de meerderheid zitten, bestond de oppositie alleen uit twee Vlaamse partijen. Daardoor is de discussie, zowel in de commissie als in de plenaire vergadering, vaak gevoerd tussen Vlamingen onderling.

Het debat ging over een thema dat decennialang de politiek heeft beheerst. BHV was de laatste tien of twintig jaar een struikelsteen die het normale samenleven in ons land in de weg stond. Aan beide kanten groeide BHV uit tot een symbooldossier. Voor de Vlamingen was BHV het symbool om duidelijk te maken dat er een einde moest komen aan de verfransing in Halle-Vilvoorde. Voor de Franstaligen werd BHV een symbool dat aantoonde dat ze de Franstaligen in de Rand en in Vlaams-Brabant niet in de steek zouden laten.

Iedereen weet dat dergelijke symbolen leiden tot opbod en tot waanzinnige situaties. De laatste tien jaar zijn er verschillende pogingen gedaan om BHV te splitsen. De meest gekke voorstellen zijn op bepaalde momenten de revue gepasseerd. De heer Beke heeft er daarnet ook naar verwezen: sommige zeer verregaande voorstellen in verband met de splitsing van BHV zouden ertoe geleid hebben dat het samenleven in ons land fundamenteel zou bemoeilijkt worden.

Is de splitsing van BHV die nu voorligt, een zuivere splitsing? Voor 29 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaat het ongetwijfeld over een zuivere splitsing.

Zijn er zware toegevingen gedaan in de zes faciliteitengemeenten? Op het vlak van de splitsing van het kiesarrondissement is het in feite een status quo.

Voor de Vlamingen in Brussel betekent de splitsing zeker geen vooruitgang. Het wordt hen immers moeilijk gemaakt om nog een volksvertegenwoordiger naar de Kamer te sturen.

Ik kom uit een familie waar politiek geen vies woord was. Ik heb vroeger veel met mijn vader gedebatteerd. We doen dat trouwens nog altijd, en tegenwoordig zitten we meer dan vroeger op dezelfde golflengte. De splitsing van BHV hebben we ook altijd vanuit het standpunt bekeken van de Brusselse Vlamingen, die bij zo'n splitsing voor een stuk door Vlaanderen worden losgelaten. En toch zeg ik met veel overtuiging dat er vandaag een goed akkoord voorligt. Voor een groot deel van Halle-Vilvoorde betekent dit akkoord immers dat duidelijk wordt gemaakt dat er grenzen zijn aan opdringerigheid en verfransing.

Moet Vlaanderen dit akkoord toejuichen? Het akkoord biedt in elk geval de mogelijkheid om een aantal dossiers concreet aan te pakken, terwijl die in het verleden werden tegengehouden. Het is alleszins de mooiste splitsing die ik de laatste 10 of 15 jaar heb gezien.

Er zijn effectief een aantal toegevingen gedaan. Maar met sommige daarvan ben ik eigenlijk best tevreden. Het extra geld voor Brussel kunnen we bijzonder goed gebruiken. De uitdagingen in Brussel overstijgen immers in belangrijke mate de draagkracht van de Brusselse bevolking.

De hoofdstedelijke gemeenschap heb ik eerder weliswaar een lege doos genoemd, maar als alle gewesten akkoord zijn, kan men er wel iets mee doen. Voor de overgrote meerderheid hier, gaat het er vooral om dat Brussel niet als een vijand moet worden beschouwd. Ik begrijp dat nogal wat Vlamingen angst voelen ten opzichte van Brussel. Maar ik kan het niet goedkeuren dat Brussel wordt bekeken als de vijand, als een entiteit waar men alleen maar negatief tegenover kan staan. Dit akkoord biedt kansen om de samenwerking tussen Brussel en de Rand te versterken.

Maar er is geen overwinning voor de ene of voor de andere. Als we niet meer kijken vanuit de bril van het eigen gelijk of ongelijk, kan dit akkoord alleen maar een goed akkoord zijn. Laten we de tegenstelling tussen ons en hen, tussen Vlamingen en Franstaligen, overschrijden. Daarom hebben we oké gezegd. Laten we de twee grote gemeenschappen in dit land samenleven. Het zag ernaar uit dat we regelrecht op een grote clash afstevenden. Maar volgens mij heeft gelukkig het gezond verstand gezegevierd. Dat komt tot uiting in dit onderdeel van een akkoord waarbij nog andere belangrijke bevoegdheden worden overgeheveld, onder meer een ongeziene financiële verantwoordelijkheid. Ook deze Senaat zal met een grondige splitsing te maken krijgen, wat volgens mij in de richting gaat van een confederale structuur.

Mijn besluit is dat dit akkoord een kans biedt tot wederzijds respect. Dankzij dat respect kunnen beide gemeenschappen winnen. Zonder dat respect is geen duurzame verstandhouding mogelijk. Ik heb voor het respect gekozen, omdat het een meerwaarde betekent voor elk van ons.

De heer Marcel Cheron (Ecolo). - Ik wil de regeringsmeerderheid danken voor haar keuze om samen met de beste oppositiepartij, namelijk de groenen, een evenwichtig akkoord te willen bereiken.

Ik wil ook de staatssecretarissen danken voor hun medewerking en de diensten van de Senaat voor het opstellen van de voortreffelijke verslagen. Dankzij het geleverde werk zijn deze teksten ontstaan en kunnen ze op duurzame wijze blijven bestaan.

De paradox is dat het probleem BHV, dat ouder is dan ikzelf, een tikkende tijdbom was zolang het onopgelost bleef, maar vrij onbeduidend wordt eens het is opgelost.

In de commissie hekelde de heer Pieters de teksten, maar hij veroorzaakte geen obstructie. Wat hem stoort is dat er voortaan, vooral langs Vlaamse zijde, partijen zijn die de splitsing wel hebben goedgekeurd en andere die dat niet hebben gedaan. Dat zal blijven hangen. Dat moet gezegd worden in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel.

Eerlijk gezegd waren we geen vragende partij voor die splitsing. Het was niet ons stokpaardje, maar het moest gebeuren. Immers, als we de echte problemen van de mensen in dit land willen aanpakken en hen een economisch, sociaal en milieuvriendelijk perspectief willen bieden, moest er een evenwichtige oplossing gevonden worden wat het kiesstelsel, het administratief beheer en de gerechtelijke organisatie in BHV betreft. Het land zal veranderen.

Het Boeddhisme gaat ervan uit dat het leven een proces is van constante verandering. Het is ligt voor de hand dat dit land nog zal veranderen. Hopelijk zullen latere hervormingen ons ook weer dichter bij elkaar brengen. Zo heb ik nu bijvoorbeeld de heer Broers leren kennen. We vonden het zelfs grappig dat we met elkaar van mening verschillen.

Hopelijk kunnen we in de toekomst verder blijven praten, om nieuwe banden te smeden en het land vooruit te helpen. Van op een afstand bekeken is dit wel een fantastisch land. Om de toekomst voor te bereiden kijken we best niet te veel in de achteruitkijkspiegel. In deze geglobaliseerde wereld moeten we vooral van aanpakken. We mogen onze roots niet verloochenen, maar moeten die van anderen ook onder ogen durven te zien.

Heel de wereld kijkt naar Brussel als een laboratorium waar men zich inzet voor een vreedzaam samenleven van verschillende gemeenschappen.

Daarom moest Brussel een gepaste financiering krijgen, maar ook een grondige hervorming. Het was nodig om op te treden teneinde Brussel en dit land te laten opleven!

We zullen deze teksten met genoegen goedkeuren.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Het zal de collega's die die de werkzaamheden in de commissies en in de plenaire vergadering eergisteren en vandaag hebben bijgewoond, niet verbazen dat de Open Vld-fractie de voorliggende wetsvoorstellen zal goedkeuren. Ik heb gelezen dat Open Vld de commissiewerkzaamheden niet zou hebben bijgewoond. Nochtans heb ik de senatoren die dat hebben beweerd, niet gezien in de commissies. Ze konden dus niet weten dat er wel iemand van onze mijn fractie aanwezig was.

Het eerste luik van deze historische staatshervorming steunt op de inzet van politieke partijen die niet kozen voor het pessimisme. Elkeen werd voor zijn of haar verantwoordelijkheid geplaatst.

Kiezen voor het grote eigen gelijk was één optie. Dat gelijk koppig en stug blijven herhalen staat niet alleen haaks op de economische realiteit, maar het gaat ook in tegen het democratische basisgegeven dat de eigen mening niet in het luchtledige staat.

Open Vld heeft die optie niet gevolgd. Een samenleving omvat nu eenmaal vele meningen. De kunst bestaat erin elkaars meningen te bundelen. Alleen op die manier kunnen we een resultaat bereiken dat de samenleving ten goede komt en de basis legt voor het België van de eenentwintigste eeuw. Het is juist dat dan toegevingen onontkoombaar zijn. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk, als we elkaars ideeën respecteren en de eigen visie kan overstijgen.

Onze fractie is zeer fier op het resultaat dat vandaag voorligt. Vandaag wordt geschiedenis geschreven. Zowel Kamer als Senaat hebben de fundamenten gelegd voor een sterk Vlaanderen, een hernieuwd Brussel en een sterk Wallonië. Dat is gebeurd binnen het confederale model dat we allen voorstaan.

Het zal misschien verbazen, maar ik respecteer ook de andere partijen die niet wilden behoren tot de institutionele meerderheid. Sommige van hen hebben duidelijk geargumenteerd waarom ze tegen deze hervorming waren. Dat siert hen. It is the duty of the opposition to oppose.

Andere partijen hebben me echter teleurgesteld. Ik vind het jammer dat ze het debat over de hervorming niet wilden aangaan in de commissie en in de plenaire vergadering. Audi alteram partem. Het klinkt de latinisten onder ons wellicht bekend in de oren.

Ikzelf spreek liever Nederlands en geef u de vertaling: hoor ook de tegenpartij. Als liberaal en democraat ben ik dat principe bijzonder genegen. Hoezeer ik ook met iemand van mening kan verschillen, ik zal steeds naar zijn of haar argumenten luisteren. Gebeurt dat niet, dan stuit me dat tegen de borst.

Met de goedkeuring van de wetsvoorstellen vandaag leggen we de funderingen van een confederale staat. Er komt een einde aan de twistappels die sommigen dankbaar gebruiken voor eigen gewin. Bovenal zullen een hele reeks belangrijke bevoegdheden naar Vlaanderen gaan en die zijn, in tegenstelling tot was sommigen beweren en hoopten, wel degelijk substantieel. Het komt er nu op aan die bevoegdheden te gebruiken en een beleid op maat te voeren. Net daarin ligt immers de finaliteit van deze lang verwachte staatshervorming: de burgers en ondernemingen in ons land beleidsinstrumenten op maat geven en hen aldus efficiënter en beter ten dienste staan bij de verwezenlijking van hun dromen en doelstellingen.

Onze fractie zal loyaal en constructief meewerken aan de verdere invulling en concrete uitwerking van de staatshervorming in al haar deelaspecten, ook vanuit de oppositie in het Vlaams Parlement. Ons land, onze burgers en ondernemers hebben alles in huis om ook in de 21e eeuw verder te groeien. Ze verdienen een beleid op maat dat hen ondersteunt. De instrumenten daarvoor worden met deze staatshervorming uitgewerkt, wij moeten ze nu in de respectievelijke parlementen en regeringen in hun voordeel aanwenden.

De heer Francis Delpérée (cdH). - Het cdH zal het eerste pakket maatregelen van de staatshervorming stemmen, om drie redenen: omwille van de loyauteit, uit overtuiging en om uiting te geven aan het vertrouwen in de toekomst.

We willen loyaal zijn ten opzichte van onze partners van de regeringsmeerderheid, maar ook ten opzichte van de institutionele meerderheid. We zijn niet over alle punten even enthousiast, maar het geheel, met inbegrip van wat volgende week zal worden besproken, is volgens ons een aanvaardbaar compromis.

We zijn ervan overtuigd dat, als de hervormingen die we vandaag stemmen, kunnen worden uitgevoerd, we een nieuwe bladzijde schrijven in de geschiedenis van het federale België, met als kenmerk een tempering van de geesten en de passies.

We hebben vertrouwen in de toekomst. We roepen vandaag een geheel van procedures, technieken en instellingen in het leven die, met een beetje goede wil en een enige handigheid, kunnen helpen in Brussel en onmiddellijke omgeving de voorwaarden te creëren voor een rustig bestaan. Mevrouw Defraigne had het over een gok. Inderdaad. We willen de weddenschap in elk geval aangaan, niettegenstaande Cassandrakreten en separatisten, om onze federale staat te versterken en voor iedereen, zonder onderscheid, in zo gunstig mogelijke voorwaarden te laten functioneren.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Uiteraard wil ook ik afsluiten met een algemene beschouwing over de zesde staatshervorming. Voor ik mijn stemverklaring geef, wil ik echter, net zoals collega Beke, de diensten van de Senaat bedanken. Ik wil ook zeer expliciet de jonge mensen van de backoffice bedanken. Ze hebben ontzettend veel werk geleverd en ervoor gezorgd dat we nu dankwoorden kunnen uitspreken en verheugd kunnen zijn over de kwaliteit van de zesde staatshervorming. (Algemeen applaus)

Ik ben zeer verheugd dat Groen is blijven praten en er samen met de andere partijen voor heeft gezorgd dat ons land en zijn regio's worden gevormd om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen. Door te blijven onderhandelen zijn de acht partijen van de institutionele meerderheid het eens geraakt over de manier waarop de staatsstructuren moeten worden aangepast aan de reële noden van vandaag en morgen. Bovendien blijft in deze staatshervorming de interpersoonlijke solidariteit behouden en wordt ze in een modern federaal kader gegoten. Dat is voor ons ecologisten essentieel.

We mogen, we moeten op dit alles trots zijn en dat ben ik ook. Ik ben trots dat Groen samen met Ecolo is blijven bewijzen dat de dialoog het van het cynisme kan halen en dat we er op die manier voor kunnen zorgen dat op terechte politieke eisen worden ingegaan.

Is wat vandaag zal worden beslist, voor 100% het partijprogramma van Groen? Uiteraard niet. Dat geldt voor geen enkele partij, want de voorstellen zijn het resultaat van een compromis. Maar het is wel een heel goed compromis, om verschillende redenen.

De eerste reden is dat we vandaag zullen stemmen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze stemming mogen we zonder twijfel historisch noemen, omdat de Senaat vandaag een Vlaamse eis van vijftig jaar oud zal inwilligen. De splitsing wordt bovendien op een eenvoudige, eerlijke en evenwichtige manier worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt er vandaag nog veel meer beslist. We krijgen een oplossing voor de situatie van de burgemeesters in de Rand. We zorgen op een structurele manier voor een correcte financiering van Brussel, waardoor de Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad haar taken naar behoren zal kunnen vervullen. Voorts wordt ook de constitutieve autonomie van de deelstaatparlementen uitgebreid.

In een volgende fase van deze staatshervorming zal de Senaat worden afgeslankt. De bijzondere financieringswet zal worden herzien en er zullen aanzienlijke bevoegdheidspakketten naar de gemeenschappen en gewesten worden overgeheveld. Het klopt inderdaad dat de onduidelijke bevoegdheidsverdeling die tot stand is gekomen na vorige staatshervormingen, een slagkrachtig bestuur bemoeilijkte.

Wij zijn daarnaast ook zeer blij dat het institutioneel akkoord op vraag van de groenen niet alleen over de staatsstructuren gaat. Zo werd bijvoorbeeld ook het principe van de klimaatresponsabilisering in het akkoord opgenomen. Dat moet ervoor zorgen dat dit ingewikkeld land efficiënter, ecologischer, socialer en dus beter zal worden bestuurd.

In verband met dit eerste deel van de staatshervorming wil nog één ding benadrukken. Naast alle maatregelen die ik al heb opgesomd, hebben we er ook voor gezorgd dat de politieke ethiek, die voor de ecologisten heel belangrijk is, voor ons allemaal een verplichting wordt. Dat is ontzettend belangrijk. De kloof tussen de politiek en de burgers is immers te groot geworden. Het vertrouwen in de politiek en in het bijzonder in de politieke partijen smelt zienderogen weg. Hoewel het overgrote deel van de politici oprecht voor de politiek heeft gekozen omdat ze zich voor de maatschappij willen inzetten, wordt het beeld van het politieke werk te veel bezoedeld door enkelingen. Ik heb het over de verkozenen die overdadig mandaten cumuleren of die het mandaat waarvoor ze verkozen werden, niet opnemen. Vandaag zullen we regels goedkeuren die deze vormen van kiezersbedrog verhinderen en bestraffen.

Dat we onszelf dergelijke regels moeten opleggen, is spijtig genoeg noodzakelijk geworden, want politieke ethiek zit blijkbaar niet in elke politicus ingebakken. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die als lijsttrekker verkozen zijn in een bepaalde assemblee, de Senaat bijvoorbeeld, maar die het dan niet nodig vinden om de debatten bij te wonen wanneer de belangrijkste besprekingen op de agenda staan. Dat soort van schijnkandidaturen kan ik helaas niet stoppen. Maar ik kan wel een eind maken aan de schijnkandidaturen waarbij mensen tegelijk op een effectieve en op een opvolgersplaats gaan staan of voor een assemblee worden verkozen, maar dat mandaat niet opnemen.

Groen zal met overtuiging alle wetsvoorstellen goedkeuren die in het kader van de staatshervorming door de institutionele meerderheid werden uitgewerkt. We doen dat omdat we vinden dat het goede voorstellen zijn, maar ook omdat we er naar uitkijken om hier vervolgens even hevige debatten te kunnen voeren over de grote uitdagingen waar de mensen voor staan.

De voorzitster. - Ik moet u hier onderbreken, mevrouw Piryns, want u hebt uw spreektijd opgebruikt.

Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap (van de heren Wouter Beke, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1560)

De voorzitster. - We stemmen eerst over amendement 11 van de heer Laeremans.

Stemming 1

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 12 en 14 van de heer Laeremans. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 2

Aanwezig: 66
Voor: 50
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 15 van de heer Laeremans.

Stemming 3

Aanwezig: 67
Voor: 17
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Ik wilde tegenstemmen.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Ik wilde tegenstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 4

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 2 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 3. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 16 van de heer Laeremans.

Stemming 5

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 53 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 6

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 4 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 5. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 17 van de heer Laeremans.

Stemming 7

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-amendement 18 van de heer Laeremans,

-amendement 54 van de heer Pieters c.s.

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 8

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 19 van de heer Laeremans.

Stemming 9

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 7.

Stemming 10

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 7 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 6 van de heer Pieters c.s.

Stemming 11

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 20 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 8.

Stemming 12

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 8 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 21 van de heer Laeremans.

Stemming 13

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 55 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 9.

Stemming 14

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 9 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 22 van de heer Laeremans.

Stemming 15

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 56 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 10.

Stemming 16

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 23 van de heer Laeremans.

Stemming 17

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 11.

Stemming 18

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 11 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 24 van de heer Laeremans.

Stemming 19

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

De heer Frank Boogaerts (N-VA). - Ik wilde voorstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 12.

Stemming 20

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 12 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 25 van de heer Laeremans.

Stemming 21

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-26 tot 31 van de heer Laeremans,

-57 van de heer Pieters c.s.

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 13.

Stemming 22

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 13 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 32 van de heer Laeremans.

Stemming 23

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 14.

Stemming 24

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 14 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 33 van de heer Laeremans.

Stemming 25

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 15.

Stemming 26

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 15 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 34 van de heer Laeremans.

Stemming 27

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 35 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 16.

Stemming 28

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 16 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 17. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 7 van de heer Pieters c.s.

Stemming 29

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-36 van de heer Laeremans,

-8 van de heer Pieters c.s.,

-37 van de heer Laeremans.

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 18.

Stemming 30

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Mevrouw Cécile Thibaut (Ecolo). - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 18 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 13 van de heer Laeremans.

Stemming 31

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 38 tot 42 van de heer Laeremans. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 19.

Stemming 32

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 19 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 20 en 21. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 43 van de heer Laeremans.

Stemming 33

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 22.

Stemming 34

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 22 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 44 van de heer Laeremans.

Stemming 35

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 23.

Stemming 36

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 23 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 45 van de heer Laeremans.

Stemming 37

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 58 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 24.

Stemming 38

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 24 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 9 van de heer Pieters c.s.

Stemming 39

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 10 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 25.

Stemming 40

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 25 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 26. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 46 van de heer Laeremans.

Stemming 41

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 59 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 27.

Stemming 42

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 27 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 28 en 29. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 47 van de heer Laeremans.

Stemming 43

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 60 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 30.

Stemming 44

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 30 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 48 van de heer Laeremans.

Stemming 45

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 31.

Stemming 46

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 31 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 32. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 49 van de heer Laeremans.

Stemming 47

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 61 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 33.

Stemming 48

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 33 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 50 van de heer Laeremans.

Stemming 49

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 34.

Stemming 50

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

De heer Armand De Decker (MR). - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 34 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 51 van de heer Laeremans.

Stemming 51

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 62 van de heer Pieters c.s. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 35.

Stemming 52

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 35 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 36 en 37. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 52 van de heer Laeremans.

Stemming 53

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 38.

Stemming 54

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 38 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 39 en voor de bijlagen. Artikel 39 en de bijlagen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 55

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-15)

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-16)

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (van mevrouw Liesbeth Homans, de heer Piet De Bruyn, mevrouw Lieve Maes en de heer Karl Vanlouwe; Stuk 5-438)

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (van mevrouw Liesbeth Homans, de heer Piet De Bruyn, mevrouw Lieve Maes en de heer Karl Vanlouwe; Stuk 5-439)

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter; Stuk 5-1254)

-het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter; Stuk 5-1255)

Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1561)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Laeremans.

Stemming 56

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 57

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het enig artikel is aangenomen.

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet (van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1562)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Laeremans.

Stemming 58

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 59

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het enig artikel is aangenomen.

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1563)

De voorzitster. - We stemmen over artikel 1.

Stemming 60

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 5 van de heer Laeremans.

Stemming 61

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 6 van de heer Laeremans.

Stemming 62

Aanwezig: 68
Voor: 5
Tegen: 52
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 7 van de heer Laeremans.

Stemming 63

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 8 tot 15 van de heer Laeremans. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 64

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 16 van de heer Laeremans.

Stemming 65

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 17 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 66

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 18 van de heer Laeremans.

Stemming 67

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 68

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 4 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 5 en 6. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 69

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1564)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Laeremans.

Stemming 70

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 2 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 71

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

De voorzitster. - Ik wilde voorstemmen

-Het enig artikel is aangenomen.

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde `pacificatiewet' van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (van de heren Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1565)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 8 van de heer Laeremans.

Stemming 72

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 15
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik wilde voorstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 9 van de heer Laeremans.

Stemming 73

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 7 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 74

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 22
Tegen: 15
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 10 van de heer Laeremans.

Stemming 75

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 11 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 76

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 12 van de heer Laeremans.

Stemming 77

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 78

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 3 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 79

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-4 tot 6 van de heer Vanlouwe c.s.,

-13 tot 20 van de heer Laeremans.

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 80

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 21 van de heer Laeremans.

Stemming 81

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 82

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 5 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 6. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 22 van de heer Laeremans.

Stemming 83

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 23 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 7.

Stemming 84

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 7 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 8. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 85

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1566)

De voorzitster. - We stemmen over artikel 1.

Stemming 86

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 21
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

-De tweederdemeerderheid is bereikt.

De voorzitster. - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Laeremans.

Stemming 87

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 3 tot 5 van de heer Laeremans. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 88

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 6 van de heer Laeremans.

Stemming 89

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 1
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

De heer Jacky Morael (Ecolo). - Ik wilde tegenstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 90

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 3 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor artikel 4. Het artikel is dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 91

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft (van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1567)

De voorzitster. - We stemmen over artikel 1.

Stemming 92

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Vanlouwe en Pieters.

Stemming 93

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 2 tot 5 van de heer Laeremans. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 94

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 95

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen (van de heren Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1568)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heer Laeremans.

Stemming 96

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 97

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 5 van de heer Laeremans.

Stemming 98

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 99

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 6 van de heer Laeremans.

Stemming 100

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 101

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 7 van de heer Laeremans.

Stemming 102

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 103

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 8 van de heer Laeremans.

Stemming 104

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 105

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 35
Voor: 20
Tegen: 15
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Ik wilde voorstemmen.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 5 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heren Vanlouwe en Pieters.

Stemming 106

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-3 van de heren Vanlouwe en Pieters,

-9 van de heer Laeremans.

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 107

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 108

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 36
Voor: 20
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Ik wilde voorstemmen.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik wilde voorstemmen.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1569)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 5 van de heer Laeremans.

Stemming 109

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

De heer Ahmed Laaouej (PS). - Ik wilde tegenstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 110

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 6 van de heer Laeremans.

Stemming 111

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Mevrouw Zakia Khattabi (Ecolo). - Ik wilde tegenstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 112

Aanwezig: 66
Voor: 52
Tegen: 14
Onthoudingen: 0

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 7 van de heer Laeremans.

Stemming 113

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 114

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 8 van de heer Laeremans.

Stemming 115

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 116

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 9 van de heer Laeremans.

Stemming 117

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 118

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 5 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heren Vanlouwe en Pieters.

Stemming 119

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 10 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 120

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 11 van de heer Laeremans.

Stemming 121

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 7.

Stemming 122

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 7 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 12 van de heer Laeremans.

Stemming 123

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 8.

Stemming 124

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 8 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 13 van de heer Laeremans.

Stemming 125

Aanwezig: 66
Voor: 16
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

Mevrouw Dominique Tilmans (MR). - Ik wilde tegenstemmen.

De heer Richard Miller (MR). - Ik wilde tegenstemmen.

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 9.

Stemming 126

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 9 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 14 van de heer Laeremans.

Stemming 127

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 10.

Stemming 128

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 15 van de heer Laeremans.

Stemming 129

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 11.

Stemming 130

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Artikel 11 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 131

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée; Stuk 5-1570)

De voorzitster. - We stemmen over artikel 1.

Stemming 132

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 2 tot 6. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 5 van de heren Ide en Pieters.

Stemming 133

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 6 van de heren Ide en Pieters. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over artikel 7.

Stemming 134

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 7 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 135

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het ontwerp van bijzondere wet is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy; Stuk 5-428)

-Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-435)

-Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Stuk 5-866)

Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid (van de heren Bert Anciaux, Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bart Tommelein en Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-1571)

De voorzitster. - We stemmen over artikel 1.

Stemming 136

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Artikel 1 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 2 tot 9. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 3 van de heren Ide en Pieters.

Stemming 137

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendementen 4 tot 6 van de heren Ide en Pieters. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over artikel 10.

Stemming 138

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 139

Aanwezig: 66
Voor: 66
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy; Stuk 5-429)

-Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy; Stuk 5-430)

-Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy; Stuk 5-431)

-Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez; Stuk 5-434)

-Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans; Stuk 5-512)

-Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Stuk 5-864)

-Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Stuk 5-865)

-Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Stuk 5-875)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée; Stuk 5-1572)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 5 van de heer Laeremans.

Stemming 140

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 15
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 141

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 37
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heer Pieters c.s.

Stemming 142

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 6 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over artikel 2.

Stemming 143

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 12 van de heer Pieters c.s.

Stemming 144

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over artikel 3

Stemming 145

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 9 van de h. Laeremans.

Stemming 146

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 147

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 37
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

De heer Jacques Brotchi (MR). - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 10 van de heer Laeremans.

Stemming 148

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 149

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 5 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 11 van de heer Laeremans.

Stemming 150

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegengestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 151

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 152

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voorgestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1670) (Evocatieprocedure)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Ide en mevrouw Sleurs.

Stemming 153

Aanwezig: 66
Voor: 14
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 2 van de heer Ide en mevrouw Sleurs. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 154

Aanwezig: 66
Voor: 44
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsontwerp tot instelling van het `una via'-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Stuk 5-1592) (Evocatieprocedure)

Stemming 155

Aanwezig: 67
Voor: 52
Tegen: 10
Onthoudingen: 5

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Uiteraard zijn we niet tegen de invoering van het `una via'-principe en uiteraard zijn we voor een efficiënte bestrijding van fiscale fraude. Maar we zijn ook voor een degelijke wetgeving. In die optiek vond de N-VA dat een advies aan de Raad van State moest worden gevraagd. Het huidige wetsontwerp is volgens ons juridisch-technisch niet correct, het druist in tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het is een schending van de Grondwet. Daarom stemt de N-VA-fractie tegen het ontwerp.

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide; Stuk 5-1275)

Stemming 156

Aanwezig: 67
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

-De resolutie is aangenomen. Zij zal worden overgezonden aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Stuk 5-1641) (Evocatieprocedure)

Stemming 157

Aanwezig: 67
Voor: 67
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de eID (van de heren Louis Ide en Philippe Mahoux, mevrouw Marleen Temmerman, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Elke Sleurs; Stuk 5-1544)

-De artikelen 1 tot 3 worden zonder opmerking aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 158

Aanwezig: 66
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 7

Mevrouw Cécile Thibaut (Ecolo). - Ik wens de onthouding van mijn partij bij de stemming te rechtvaardigen.

We zijn het weliswaar eens met de doelstellingen van de tekst, maar we hebben enorme twijfels bij de parlementaire behandeling. Het debat heeft nauwelijks dertig minuten geduurd en de indieners van het voorstel hebben ons niet kunnen overtuigen.

Het standpunt van de artsen kennen we niet.

We hebben geen enkel idee van de gevolgen van dit initiatief op het evenwicht tussen opting-out en opting-in.

We hebben geen enkele raming van de kosten, noch van de begroting.

Er is ook geen advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dat zijn de redenen van onze onthouding.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitster. - Het Bureau stelt voor volgende week deze agenda voor:

Donderdag 28 juni 2012 om 15 uur

Actualiteitendebat en mondelinge vragen.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te Genève op 22 juni 1995; Stuk 5-1589/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart `Eurocontrol' van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006; Stuk 5-1590/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998; Stuk 5-1606/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002; Stuk 5-1607/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006; Stuk 5-1608/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana op 25 april 2006; Stuk 5-1609/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007; Stuk 5-1614/1 en 2.

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005; Stuk 5-1630/1 en 2.

Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (van de dames Olga Zrihen en Marie Arena); Stuk 5-927/1 tot 5. [Pro memorie]

Inoverwegingneming van voorstellen.

Vanaf 17.30 uur:

Geheime stemming over de benoeming van 22 leden `niet-magistraten' van de Hoge Raad voor de Justitie.

Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

-De Senaat is het eens met deze regeling van de werkzaamheden.

De voorzitster. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 28 juni om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 22.40 uur.)

Berichten van verhindering

Afwezig met bericht van verhindering: de heren De Groote en Sevenhans, om gezondheidsredenen, de heer Ide, wegens andere plichten.

-Voor kennisgeving aangenomen.

Bijlage

Naamstemmingen

Stemming 1

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 2

Aanwezig: 66
Voor: 50
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 3

Aanwezig: 67
Voor: 17
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Martine Taelman, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 4

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 5

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 6

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 7

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 8

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 9

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 10

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 11

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 12

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 13

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 14

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 15

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 16

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 17

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 18

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 19

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 20

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 21

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 22

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 23

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 24

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 25

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 26

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 27

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 28

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 29

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 30

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 31

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 32

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 33

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 34

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 35

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 36

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 37

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 38

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 39

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 40

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 41

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 42

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 43

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 44

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 45

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 46

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 47

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 48

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 49

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 50

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 51

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 52

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 53

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 54

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 55

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 56

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 57

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 58

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 59

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 60

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 61

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 62

Aanwezig: 68
Voor: 5
Tegen: 52
Onthoudingen: 11

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.

Stemming 63

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 64

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 65

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 66

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 67

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 68

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 69

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 70

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 71

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 72

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 15
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 73

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 74

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 22
Tegen: 15
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 75

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 76

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 77

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 78

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 79

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 80

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 81

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 82

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 83

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 84

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 85

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 86

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 37
Voor: 21
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 87

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 88

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 89

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 1
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Voor

Jacky Morael.

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 90

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 91

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 92

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 93

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 94

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 95

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 96

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 97

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 98

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 99

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 100

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 101

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 102

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 103

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 104

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 105

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 35
Voor: 20
Tegen: 15
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 106

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 107

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 22
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 108

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 36
Voor: 20
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 109

Aanwezig: 67
Voor: 16
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 110

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 111

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 112

Aanwezig: 66
Voor: 52
Tegen: 14
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.

Stemming 113

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 114

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 115

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 116

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 117

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 118

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 119

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 120

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 121

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 122

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 123

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 124

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 125

Aanwezig: 66
Voor: 16
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 126

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 127

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 128

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 129

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 130

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 131

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 132

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Guido De Padt, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, Jan Durnez, Inge Faes, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Ludo Sannen, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 133

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 16
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Guido De Padt, Dalila Douifi, Jan Durnez, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Ludo Sannen, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 0
Tegen: 29
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 134

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Guido De Padt, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, Jan Durnez, Inge Faes, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Ludo Sannen, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 135

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 38
Voor: 38
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Guido De Padt, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, Jan Durnez, Inge Faes, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Ludo Sannen, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 29
Voor: 29
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Alain Courtois, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Caroline Désir, André du Bus de Warnaffe, Dimitri Fourny, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatiha Saïdi, Muriel Targnion, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 136

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 137

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 138

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 139

Aanwezig: 66
Voor: 66
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 140

Aanwezig: 67
Voor: 15
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 141

Aanwezig: 67
Voor: 67
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 142

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 143

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 144

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 145

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 146

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 147

Aanwezig: 66
Voor: 66
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 148

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 149

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 150

Aanwezig: 68
Voor: 16
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 151

Aanwezig: 68
Voor: 68
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Bart De Wever, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 152

Aanwezig: 68
Voor: 52
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Bart De Wever, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 153

Aanwezig: 66
Voor: 14
Tegen: 52
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 154

Aanwezig: 66
Voor: 44
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Piet De Bruyn, Filip Dewinter, Inge Faes, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Bart Laeremans, Lieve Maes, Jacky Morael, Claudia Niessen, Danny Pieters, Freya Piryns, Elke Sleurs, Helga Stevens, Cécile Thibaut, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Mieke Vogels.

Stemming 155

Aanwezig: 67
Voor: 52
Tegen: 10
Onthoudingen: 5

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Jacques Brotchi, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Piet De Bruyn, Liesbeth Homans, Lieve Maes, Danny Pieters, Elke Sleurs, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Inge Faes, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 156

Aanwezig: 67
Voor: 50
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Huub Broers, Jacques Brotchi, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Guido De Padt, Gérard Deprez, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Nele Lijnen, Lieve Maes, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Ludo Sannen, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels.

Onthoudingen

Marie Arena, Hassan Bousetta, Yves Buysse, Willy Demeyer, Caroline Désir, Filip Dewinter, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Philippe Mahoux, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Louis Siquet, Muriel Targnion, Anke Van dermeersch, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 157

Aanwezig: 67
Voor: 67
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Alexander De Croo, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Claudia Niessen, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Freya Piryns, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 158

Aanwezig: 66
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 7

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jacques Brotchi, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Sabine de Bethune, Piet De Bruyn, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Caroline Désir, Filip Dewinter, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Jan Durnez, Inge Faes, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Liesbeth Homans, Ahmed Laaouej, Bart Laeremans, Nele Lijnen, Lieve Maes, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Richard Miller, Christie Morreale, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Danny Pieters, Fatiha Saïdi, Ludo Sannen, Louis Siquet, Elke Sleurs, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Muriel Targnion, Marleen Temmerman, Dominique Tilmans, Bart Tommelein, Rik Torfs, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Marcel Cheron, Zakia Khattabi, Jacky Morael, Claudia Niessen, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Mieke Vogels.

In overweging genomen voorstellen

Wetsvoorstellen

Artikel 81 van de Grondwet

Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1655/1).

-Commissie voor de Justitie

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de nietigheden betreft (van mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-1666/1).

-Commissie voor de Justitie

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (van de heer Bart Tommelein; Stuk 5-1668/1).

-Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Voorstellen tot herziening van het Reglement

Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat met betrekking tot de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns; Stuk 5-1667/1).

-Bureau

Vragen om uitleg

Het Bureau heeft volgende vragen om uitleg ontvangen:

Evocatie

De Senaat heeft bij boodschap van 15 juni 2012 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers ter kennis gebracht dat tot evocatie is overgegaan, op die datum, van het volgend wetsontwerp:

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1670/1).

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Niet-evocatie

Bij boodschap van 21 juni 2012 heeft de Senaat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers terugbezorgd, met het oog op de bekrachtiging door de Koning, het volgende niet geëvoceerde wetsontwerp:

Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 108, §2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 5-1669/1).

-Voor kennisgeving aangenomen.

Indiening van een wetsontwerp

De Regering heeft volgend wetsontwerp ingediend:

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (Regering; Stuk 5-1671/1).

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

Boodschappen van de Kamer

Bij boodschappen van 14 juni 2012 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat overgezonden, zoals ze ter vergadering van dezelfde dag werden aangenomen:

Artikel 80 van de Grondwet

Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 108, §2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 5-1669/1).

-Het wetsontwerp werd ontvangen op 15 juni 2012; de uiterste datum voor evocatie is woensdag 20 juni 2012.

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012.

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1670/1).

-Het wetsontwerp werd ontvangen op 15 juni 2012; de uiterste datum voor evocatie is woensdag 20 juni 2012.

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012.

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Kennisgeving

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 17 januari 2007 (Regering; Stuk 5-1495/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001 (Regering; Stuk 5-1497/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Regering; Stuk 5-1536/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 (Regering; Stuk 5-1552/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Tsjechië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 (Regering; Stuk 5-1574/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 (Regering; Stuk 5-1575/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Regering; Stuk 5-1598/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 14 juni 2012 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Grondwettelijk Hof - Arresten

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof aan de voorzitter van de Senaat kennis van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Parket-generaal

Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Procureur-generaal te Luik overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2011 van het Parket-generaal te Luik, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 31 mei 2012.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Parket

Bij brief van 20 juni 2012 heeft de Procureur des Konings te Charleroi overeenkomstig artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Senaat overgezonden, het werkingsverslag 2011 van het Parket van de Procureur des Konings te Charleroi, goedgekeurd tijdens zijn korpsvergadering van 19 juni 2012.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie

Bij brief van 19 juni 2012 hebben de ombudsmannen voor Telecommunicatie, overeenkomstig artikel 46 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

-Verzonden naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Cel Gezondheidsbeleid Drugs

Bij brief van 13 juni 2012 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, overeenkomstig artikel 6 van het Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs, aan de Senaat overgezonden, het driejaarlijks verslag voor de jaren 2009-2011.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

Bij brief van 11 juni 2012 heeft de Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, overeenkomstig artikel 2/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, aan de Senaat overgezonden, de bijdrage van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling aan de beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling.

-Ter Griffie gedeponeerd.

Europees Parlement

Bij brief van 14 juni 2012 heeft de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat volgende teksten overgezonden:

aangenomen tijdens de vergaderperiode van 21 tot en met 24 mei 2012.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en naar het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.