5-2735/2

5-2735/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 MAART 2014


Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN LAAOUEJ EN VASTERSAVENDTS


I. INLEIDING

Zie stuk Senaat, nr. 5-2734/2.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE

Zie stuk Senaat, nr. 5-2734/2.

III. BESPREKING

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitter,
Ahmed LAAOUEJ. Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.

De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als deze van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3348/1)