5-2137/6

5-2137/6

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 NOVEMBER 2013


Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DOUIFI


I. INLEIDING

Het voorliggende wetsontwerp, dat onder de bicamerale procedure valt, vloeit voort uit een wetsontwerp dat door de regering op 4 juni 2013 werd ingediend in de Senaat (stuk Senaat, nr. 5-2137/1).

De Senaat heeft het ontwerp op 18 juli 2013 aangenomen en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Op 17 oktober 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp, na amendering, overgezonden aan de Senaat (stuk Kamer, nr. 53-2819/10). Door het amendement wordt de datum van het samenwerkingsakkoord aangepast.

De commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 12 november 2013, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse zaken.

II. BESPREKING EN STEMMINGBESPREKING EN STEMMING

Het wetsontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De commissie keurt de artikelen 1 en 2, evenals het geheel van ontwerp, goed met eenparigheid van stemmen van de 9 aanwezige leden.

Met dezelfde eenparigheid werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter
Dalila DOUIFI. Philippe MOUREAUX.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers teruggezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-2984/4).