5-151

5-151

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 AVRIL 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant des dispositions concernant la mobilité (Doc. 5-2878) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

Mevrouw Lieve Maes (N-VA), rapporteur. - Dit optioneel bicamerale wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van de heer Bastin c.s. op 11 februari 2014 (Stuk Kamer, nr. 53-3352/1).

Het werd op 23 april 2014 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers en dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geëvoceerd.

De commissie heeft het wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 22 en 23 april en erover gestemd op 24 april 2014.

Er is een inleidende uiteenzetting gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister. Hij legde uit dat het ontwerp drie essentiële elementen bevat.

Le texte qui nous est soumis vise à permettre une prolongation limitée à un an du soutien au trafic diffus tel qu'organisé par la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes ; une prolongation limitée à un an du soutien au transport combiné ferroviaire tel que prévu par la loi-programme du 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, instruments réglementaires qui étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2013.

Le projet vise également à faciliter la gestion administrative des demandes pour l'obtention de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et son renouvellement à la suite des modifications engendrées par un changement d'actionnariat.

Over het verspreide vervoer en het gecombineerde spoorvervoer is lang onderhandeld. Uiteindelijk is gekozen voor een aanvullende steun voor één jaar, aangezien die noodzakelijk is voor beide vervoermiddelen om de positie van de trein te verbeteren. De verlenging komt er niet zomaar, maar wel na lange discussies die gevoerd moeten worden over de veranderingen van het systeem. Op een bepaald moment zal die steun moeten wegvallen, maar dat zal enkel mogelijk zijn na de nodige hervormingen voor het goederenvervoer per spoor.

Tijdens de daaropvolgende bespreking heeft de heer Schouppe gewezen op de kosten die veroorzaakt worden bij de samenstelling van de treinen en de overladingen die in de havens gebeuren. Dat leidt tot een gebrek aan competitiviteit voor het gecombineerd vervoer.

Collega Vermeulen en ikzelf hadden twee amendementen ingediend. Die amendementen hadden tot doel een periode van zes maanden te overbruggen tijdens welke er geen steunverlening mogelijk was. Maar de amendementen zijn weggestemd.

Het wetsontwerp in zijn geheel is ongewijzigd en eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

-La discussion générale est close.