5-2748/3

5-2748/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

20 MAART 2014


Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII  Bijzondere rechtsprocedures  van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 53-3301/4).

Brussel, 20 maart 2014.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.