5-2410/3

5-2410/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 APRIL 2014


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel (zie stuk nr. 5-2410/1).

Brussel, 3 april 2014.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.